Lenka Procházková

Mgr. Lenka Procházková, PhD.

Lenka Procházková, Mgr. PhD. vyučuje Anglický jazyk pre manažérov na Fakulte managementu Univerzity Komenského od roku 2000. Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde tiež získala titul PhD z teórie vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje oblasti komunikácie a vyučovania anglického jazyka so špecifickým zameraním na podnikanie a ekonómiu. V rokoch 2015 – 2016 publikovala článok On the Importance of Fostering Intercultural Competence in Business English Teaching v zborníku z konferencie Cudzie jazyky v premenách času VI, ktorú organizovala Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a v zborníku z konferencie Súčasné trendy vo výučbe cudzích jazykov na vysokých školách, ktorú organizoval Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene, článok s názvom Úloha učiteľa anglického odborného jazyka na školách ekonomického a manažérskeho zamerania. Oba zborníky sú v súčasnej dobe v tlači.