Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Lenka Procházková

Mgr. Lenka Procházková, PhD.

Lenka Procházková, Mgr. PhD. vyučuje Anglický jazyk pre manažérov na Fakulte managementu Univerzity Komenského od roku 2000. Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde tiež získala titul PhD z teórie vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje oblasti komunikácie a vyučovania anglického jazyka so špecifickým zameraním na podnikanie a ekonómiu. V rokoch 2015 – 2016 publikovala článok On the Importance of Fostering Intercultural Competence in Business English Teaching v zborníku z konferencie Cudzie jazyky v premenách času VI, ktorú organizovala Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a v zborníku z konferencie Súčasné trendy vo výučbe cudzích jazykov na vysokých školách, ktorú organizoval Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene, článok s názvom Úloha učiteľa anglického odborného jazyka na školách ekonomického a manažérskeho zamerania. Oba zborníky sú v súčasnej dobe v tlači.