Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Tomáš Peráček

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia na tejto fakulte v roku 2006 pôsobil ako advokátsky koncipient. V roku 2009 úspešne absolvoval advokátsku skúšku Slovenskej advokátskej komory s hodnotením „prospel výborne“, na základe čoho od 1. januára 2010 vykonával vlastnú advokátsku prax. V rámci ďalšieho odborného vzdelávania absolvoval v roku 2016 Adaptačné vzdelávanie organizované Justičnou Akadémiou Slovenskej republiky potrebné na výkon funkcie sudcu. V decembri 2007 úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému „Ústavná sťažnosť“ a vykonal rigoróznu skúšku v odbore „právo“,na základe čoho mu bol udelený titul „doktor práv“(JUDr.).

Denné doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore „teória a dejiny štátu a práva,“ ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Spravodlivosť a spravodlivý prístup k informáciám,“ na základe čoho mu bol udelený akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD.).

Už počas doktorandského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa aktívne zapájal do vedecko výskumnej činnosti ako spoluriešiteľ vedeckého grantu - VEGA [1/4631/07] „Normatívna analýza inštitútu legisvakancie“.

V pozícii zodpovedného riešiteľa grantov VEIGA [3/2018] „Význam a postavenie osobných obchodných spoločností v slovenskom obchodnom práve a vybrané problémy ich manažmentu“ a VEIGA [8/2020] „Aktuálne perspektívy a úlohy manažmentu verejnej správy v rámci elektronického doručovania a ochrany kybernetického priestoru“ pokračoval v riešení grantových úloh a garantoval ich úspešné ukončenie. 

V rokoch 2019 až 2021 bol zástupcom zodpovedného riešiteľa úspešne ukončeného grantu VEGA [1/0813/19] „Manažment rozvoja inovatívnych a start-upových foriem podnikania v medzinárodnom podnikateľskom prostredí a overenie konceptu INMARK“

V súčasnom období sa v pozícii spoluriešiteľa aktívne zúčastňuje riešenia aktuálnych vedeckých otázok v rámci grantov APVV [19-0502] „Efektívne pozemkové úpravy“; APVV [18-0534] „Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom“, VEGA [1/0757/20]  „Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí“; VEGA [1/0320/21] „Úloha univerzít pri budovaní znalostnej ekonomiky“

Jeho pedagogická činnosť začala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde od akademického roku 2011/2012 pôsobil vo funkcii odborného asistenta na Katedre informačných systémov, zabezpečujúc tak výučbu predmetov Obchodné právo,  Pracovné právo, Právo cenných papierov, Teóriu štátu a práva a Právo informačných a komunikačných technológii. Vyučovaným predmetom zodpovedajú nielen témy vedených bakalárskych, magisterských, či dizertačných prác, ale aj vysokoškolské učebnice, ktorých je autorom resp. spoluautorom. 

V roku 2015 vykonal na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave rigoróznu skúšku v odbore „manažment“ a bol mu udelený akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr.). Následne sa v roku 2016 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave úspešne habilitoval a bol mu udelený vedecko – pedagogický titul „docent“ (doc.) v odbore „manažment“ s následným zaradením na funkčné miesto docenta. 

V súčasnosti aj naďalej pôsobí na Katedre informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave na funkčnom mieste profesora. Je členom Akademického senátu a Vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. 

V rámci vedecko výskumnej činnosti sa zameriava najmä na legislatívnu stránku problematiky cenných papierov, podnikania, obchodných spoločností a zamestnávania. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 vedeckých článkov a prác, z ktorých je osemdesiat evidovaných vo svetových vedeckých databázach Web of Science a Scopus vrátane dvadsaťjeden článkov v zahraničných databázových časopisoch. Nielen domáce, ale najmä medzinárodné uznanie jeho vedecko-výskumnej činnosti preukazujú desiatky zahraničných ohlasov vo WoS a Scopus ako aj pozvané recenzie článkov publikovaných v časopisoch evidovaných týchto vedeckých databázach. 

Budovanie vlastnej vedeckej školy v odbore „ekonómia a manažment“ sa odráža v úspešne obhájených dizertačných prácach troch doktorandov. V súčasnosti je školiteľom šiestich doktorandov v tomto odbore.  

V rámci spolupráce nielen s domácimi ale aj zahraničnými vysokými školami absolvoval viacero študijných pobytov a realizoval dve domáce a tri zahraničné vyžiadané prednášky. Ako pozvaný oponent a člen habilitačnej komisie prispel ku kvalifikačnému rastu iných vysokoškolských učiteľov v odbore „Verejná politika a verejná správa“ na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.