Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Miloslav Chalupka

Ing. Miloslav Chalupka, PhD.

Po absolvovaní VŠ štúdia na VŠE v roku 1985 spolupracoval externe s VŠE pri výučbe predmetov súvisiacich s výpočtovou technikou. Po vzniku FM UK pomáhal externe kreovať a vyučovať povinné predmety Výpočtová technika, Aplikačný SW  a IS, Databázy.
Praktické skúsenosti z výrobného podniku Matador, Výboru ľudovej kontroly, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Gratexu. SPI, BitMedie, aj z vlastných činností a projektov sa snaží odovzdávať študentom už vyše 30 rokov. Absolvoval niekoľko študijných pobytov v zahraničí (Francúzsko,  Portugalsko).
Vyučoval aj predmety Podnikové komunikačné systémy, Management projektov, Management IS, Databázy špeciálne témy a mnoho ďaľsích.