Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Michal Kaššaj

Mgr. et. Mgr. Michal Kaššaj pôsobí od roku 2023 ako interný doktorand na Katedre informačného manažmentu a podnikových systémov.  V súčasnosti vedie semináre z predmetov Obchodné právo 1 a Informačné systémy a aplikačný softvér.
Ako absolvent Fakulty Managementu Univerzity Komenského v Bratislave  a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v oblasti výskumu v rámci doktorandského štúdia venuje interdisciplinárnej problematike súladu práva a manažmentu v jednotlivých hospodárskych jednotkách. Na to nadväzuje aj téma jeho dizertačnej práce. Účelom dizertačnej práce bude porovnať práva, povinnosti a riziká vrcholového manažmentu pri riadení hospodárskych jednotiek v európskom hospodárskom priestore s cieľom vytvoriť optimálny manažérsky model a zlepšiť podnikateľské prostredie v podmienkach Slovenskej republiky.
V súčasnosti je spoluautorom troch vedeckých článkov publikovaných v zahraničných vedeckých časopisoch indexovaných v databázach Web of Science (z toho jeden v Current Contents Connect) a SCOPUS. Dôležitosť, aktuálnosť ako aj medzinárodné uznanie tejto vedecko výskumnej činnosti je možné preukázať mnohými zahraničnými citáciami.

e-mail: kassaj2uniba.sk
ORCID: 0009-0003-4212-3316
SCOPUS Researcher ID: 58297196400
Web of Science Researcher ID: JES-8782-2023
https://www.researchgate.net/profile/Michal-Kassaj/research