Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Michal Greguš

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Univerzitný profesor, dekan Fakulty managementu UK v Bratislave (2019 – 2023) a vedúci Katedry informačných systémov (1993 – 2021). Strednú školu navštevoval na Gymnáziu J. Hronca v Bratislave (1967 – 1969) a na Atlantic College vo Veľkej Británii (1969 – 1971), vysokú školu absolvoval s vyznamenaním (summa cum laude) na Prírodovedeckej fakulte UK, Bratislava (1971 – 1976) v odbore matematika. Rigoróznu skúšku  (RNDr. 1976) v odbore matematická analýza, vedeckú ašpirantúru (CSc. 1984) v oblasti funkcionálnej analýzy, docent (1988) v odbore matematika, habilitáciu (2012) v odbore manažment, inauguráciu (2013) v odbore manažment. Visiting profesor: University of Pittsburgh, dlhodobé stáže absolvoval na Cornell University v USA, na Florentskej univerzite v Taliansku a tiež na Matematickom inštitúte Oxfordskej univerzity vo Veľkej Británii, dlhodobé Tempus stáže Gent, Groningen, Udine. Pracoviská: Katedra matematickej analýzy Prírodovedeckej Fakulty UK, neskôr Katedra aplikovanej matematiky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK Bratislava, asistent, odborný asistent, Spojený ústav jadrových výskumov (1984 – 1990), vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník.
V roku 1991 pri vzniku Fakulty managementu prechádza na novovzniknutú fakultu, kde  pôsobí najskôr ako docent, neskôr profesor a tiež aj vo vedení fakulty - od 1991 prodekan pre štúdium, potom predseda Akademického senátu Fakulty managementu UK, prodekan pre zahraničné styky a informačné technológie a v súčasnosti dekan Fakulty managementu UK, v roku 1993 založil Katedru informačných systémov, tiež pôsobil najprv ako garant mimoriadne úspešného študijného programu manažérska informatika, neskôr až doteraz ako garant študijného programu manažment (odbor ekonómia a manažment) pre magisterské a doktorandské štúdium, garant pre habilitácie a inaugurácie v odbore manažment. Na fakulte vybudoval najmä špecializáciu manažment informačných systémov, rozvinul výučbu predmetov v oblasti e-business a e-marketingu,  založil na fakulte laboratóriá výpočtovej techniky, centrum informačných technológií a centrum online vzdelávania, na Matematicko-fyzikálnej fakulte inicioval založenie úspešného študijného programu matematika - manažment (v súčasnosti manažérska matematika na FMFI).
Vo výučbe sa špecializuje hlavne na kvantitatívne metódy a ich využitie v ekonómii a manažérskom rozhodovaní, na projektový manažment  a manažment informačných systémov, prednášal aj na MBA programe organizovanom s Pittsburskou univerzitou (WEMBA projekt USAID) a tiež neskôr s Webster univerzitou. Spolupracoval na viacerých vedeckovýskumných projektoch, počas vyše tridsiatich rokov na Fakulte managementu vychoval vyše štyridsať úspešných doktorandov, je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých a odborných publikácií, spoluautor VŠ skrípt, učebníc a monografií, jeho vedecké výsledky v oblasti funkcionálnej analýzy sa celosvetovo citujú ako Gregus Fixed Point Theorem. Medzi ďalšie aktivity patrí spoluorganizovanie a aktívna účasť na vedeckých podujatiach a konferenciách doma a v zahraničí (napríklad INCOS) aktuálne je to DEXA. Je držiteľ viacerých ocenení, napr. Pamätná medaila z príležitosti 80. výročia založenia UK, za rozvoj univerzity, Zlatá medaila FM UK, Pamätná medaila z príležitosti 100. výročia založenia UK, držiteľ Diplomu za inovatívny počin v oblasti využívania digitálnych technológií v škole od spoločnosti Microsoft.
Je člen Vedeckej rady FM UK, člen spoločných odborových komisií pre odbor manažment a podnikový manažment, člen expertnej komisie pre iniciatívu EUREKA a program Eurostars, člen Dozornej rady BPUG Slovensko, člen redakčnej rady elektronického časopisu Digital Science Magazine,  editor časopisu Mathematica – special issues, editor serie Studies in Systems, Decision and Control v Springer Nature, čestný člen Verband fur Berater, Sachverständige und Gutachter im Gesundheists- und Socialwesen e.V. (VBSG), je držiteľ inštruktorského certifikátu a člen The Surf Life Saving Association of Great Britain,  tréner lyžovania a člen ŠK FAMA .... V súčasnosti sa i naďalej venuje výučbe a výskumu v modelovaní ekonomických procesov a analýze dát.

Link na publikačnú činnosť