Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Jarmila Brtková

PaedDr. Jarmila Brtková, PhD.

Absolvovala vysokoškolské štúdium v študijnom odbore: anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, v roku 2010 aj rigoróznu skúšku na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. V roku 2019 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Fakulte managementu UK s témou dizertačnej práce „Etika ako determinujúci činiteľ udržateľných marketingových aktivít v budúcnosti“.
Problematike etiky v marketingu sa aktívne venuje doposiaľ. Na Fakulte managementu pôsobí od roku 2008 a vyučuje predmety na bakalárskom stupni: Anglický jazyk pre manažérov I, Anglický jazyk pre manažérov II, Anglický jazyk pre manažérov III. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava najmä na metodológiu výučby odborného anglického jazyka a interkultúrnu komunikáciu.