Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Filip Petrinec

JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Advokátske skúšky ukončil s vyznamením. Špecializuje sa najmä na compliance, ochranu spotrebiteľa a elektronický obchod, IT právo, GDPR, platobné služby, krypto reguláciu, ochranu pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML), súdne spory, medzinárodné vymáhanie pohľadávok, obchodné zmluvy, Cloud Computing, žaloby na náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy a ochranu osobnosti.
Pôsobil v rámci tvorby národnej legislatívy a implementácie práva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu EÚ. Niekoľko rokov pôsobil ako zástupca SR v expertných skupinách Európskej Komisie zaoberajúcich sa revíziou sekundárneho práva EÚ a tvorbou nových právnych predpisov. Je autorom komentára k zákonu č.102/2014 Z.z. (zákon o internetovom predaji).
Na Fakulte managementu vyučuje predmet Obchodné právo v anglickom jazyku pre študentov anglického programu a výberový predmet Compliance.