Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Eleonóra Beňová

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Po absolvovaní VŠ štúdia na Pedagogickej fakulte UK, v roku 2007 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Fakulte managementu UK s témou dizertačnej práce „Elektronické vzdelávanie ako súčasť eEurope stratégie a možnosti jeho uplatňovania v podmienkach Slovenskej republiky“. Problematike elektronického vzdelávania sa aktívne venuje doposiaľ. Je autorkou niekoľkých publikácii v tejto oblasti, vzdelávacích modulov v e-learningových portáloch, ako aj tvorcom množstva manuálov na využitie IKT technológii pri vzdelávaní. Jej video tutoriály sú dostupné aj na YouTube kanáli. Vyučuje predmety na bakalárskom stupni: Výpočtová technika, Informačné systémy a aplikačný softvér. Od roku 2002 pôsobí ako predseda športového klubu fakulty ŠK FAMA a aktívne sa zapája do organizácie predmetu Telesná výchova. V roku 2019 sa zúčastnila v rámci programu Staff mobilita Erasmus+ zahraničnej stáže na University of Malaga v Málage v Španielsku. Zapája so do rôznych projektov v spolupráci s ERDC centrom ako napr. projekty PRESENT, RESPECT WP11, RESPECT WP12 (European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 285582), CONSENT, Consumer sentiment regading privacy on user generated content services in the digital economy, INFORM, EU Grant Number: 763866, eBSN Projekt zameraný na ochranu osobných údajov (GDPR) a výklad novej smernice 2016/680 prostredníctvom prípravy školiacich materiálov vysokej kvality. V mimoškolských aktivitách pôsobí ako Facilitátor na národnom projekte Slovenského paralympijského výboru „Sme si rovní“ a pôsobí aj ako lektorka v školiacom stredisku GOPAS.

 

Link na publikačnú činnosť

Link na portál VŠ

Youtube

ŠK FAMA a TV

ERDC centrum

Národný projekt: https://smesirovni.sk/

Školiace stredisko GOPAS: www.gopas.sk