Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KATEDRA INFORMAČNÉHO MANAŽMENTU A PODNIKOVÝCH SYSTÉMOV

Vedúci katedry
poverený vedením

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
tel.: +421 2 9021 2084
č. dv. 329
e-mail: michal.gregus3fm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Lenka Poláková
tel.: +421 2 9021 2134
č. dv. 326
e-mail: lenka.polakova@fm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Nora Hlivárová
tel.: +421 2 9021 2102
č. dv. 428
e-mail: nora.hlivarova@fm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Ing. Peter Balco, PhD., MBA
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.
PaedDr. Jarmila Brtková, PhD.
PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.
Ing. Solomiia Fedushko, PhD.
Ing. Robert Furda, PhD.
Ing. Miloslav Chalupka, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
PhDr. Roman Kečka, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Martin Krajčík, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Mgr. Alexandra Mittelman, PhD., MBA
JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Mgr. Eva Poráziková, PhD.
Mgr. Lenka Procházková, PhD.
Mgr. Július Selecký, PhD.
PhDr. Mgr. Katarína Uchaľ, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Andrea Studeničová
Mgr. Ľudmila Žalkovičová

Externí učitelia katedry:
RNDr. Eva Kostrecová, PhD.
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.
Ing. Pavol Gono

Externí spolupracovníci katedry:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Doc. Dr. mont Corinna Engelhardt-Nowitzki, PhD.
Assoc. Prof. Dr. Ivan Izonin, Ph.D.
PhDr. Thomas H. Lenhard, PhD.
Ing. Pavel Beňo, Ph.D.
Mykola Beshley, PhD.
Dr Ivanna Dronyuk, PhD.
Ing. Juraj Zelenay, PhD.
PhDr. Guido Frisch, PhD.

Interní doktorandi:
Mgr. Ester Federlová
Mgr. Miriam Filipová
Mgr. Lumbardha Hasimi
Mgr. Marek Hlásny
Ing. Alica Kačmariková
Mgr. Michal Kaššaj
Ing. Bibiána Konáriková Mackovčínová
Mgr. Ema Majerovičová
Mgr. Sharon Cherono Murgor
Mgr. Karol Schulz

Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov zabezpečuje pedagogický proces na prvom stupni štúdia v povinných predmetoch Výpočtová technika pre manažérov; Informačné systémy a aplikačný softvér; Štatistika; Štatistické metódy; Databázy; Obchodné právo; Pracovné právo; Projektový manažment, Anglický jazyk pre manažérov.

Katedra ponúka študentom aj veľký výber výberových predmetov, ktoré dopĺňajú všetky oblasti výučby katedry, či už v oblasti informačných technológií, web dizajnu, online marketingu, ale i projektového manažmentu a práva. Katedra ponúka študentom na prvom stupni štúdia dve zamerania, ktorých jadro tvorí blok povinne voliteľných predmetov v treťom ročníku prvého stupňa štúdia.

Kľúčové je zameranie na manažérsku informatiku. Študenti sa môžu profilovať na zameranie manažérska informatika už od prvého ročníka prostredníctvom výberových predmetov, ktorých katedra ponúka celé spektrum. Katedra ponúka aj zameranie na projektový manažment, ktoré je v súčasnosti tiež veľmi atraktívne, pretože kvalitní projektoví manažéri sú v praxi veľmi žiadaní.

Na druhom stupni štúdia katedra zabezpečuje výučbu oblasti manažmentu, ktorá sa týka manažmentu informačných systémov, podnikovej informatiky, elektronického podnikania, online marketingu a projektového manažmentu. Študentom, ktorí sa chcú zamerať na tieto dynamicky sa rozvíjajúce oblasti, ktoré majú v súčasnosti najväčší vplyv na rozvoj podnikania, najmä na jeho globálne aspekty, ponúka bloky povinne voliteľných predmetov, ktoré sú špeciálne koncipované tak, aby študenti, ktorí ich absolvujú, boli schopní využiť informačné a komunikačné technológie ako konkurenčnú výhodu. Predmety, ako napríklad Cloud Computing; Počítačové siete pre manažérov; Business Intelligence a ďalšie vyučujú buď skúsení pedagógovia alebo odborníci priamo z praxe.

Telesná výchova

Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov zabezpečuje aj výučbu predmetu Telesná výchova v spolupráci s FMFI UK. Telesná výchova je na FM UK výberovým predmetom. Zapisujú si ho študenti v prvom až treťom ročníku prvého stupňa štúdia. Tento predmet sa vyučuje na Katedre telesnej výchovy a športu FMFI UK. Sídlom KTVŠ FMFI UK je Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny.

Bližšie informácie o ponuke kurzov a rozvrhu nájdete na stránke KTVŠ FMFI UK.

Hlavným poslaním vysokoškolského vzdelávania študentov je rozvíjať harmonickú osobnosť v zmysle kalokagatie, čiže rozvíjať jeho duševné i telesné hodnoty.

KTVŠ FMFI UK, s využitím dlhoročnej praxe a poznatkov o komplexnej výchove a vzdelávaní mládeže, doplnených o súčasné poňatie významu športovania pre zdravie, telesnú a duševnú zdatnosť organizmu, ponúka v rámci učebných programov študentom FM UK pestrú paletu športových špecializácií, pre ktoré sú na katedre personálne, materiálne i priestorové podmienky: basketbal, volejbal, futsal, florbal, lacrosse, plávanie, aerobik, skoky na trampolínach, kondičné posilňovanie, crossfit, vodná a pešia turistika, horolezectvo, stolný tenis, bedmington, ľadový hokej.

Študenti od prvého roka štúdia si z týchto športov vyberajú podľa svojich schopností a záujmu ten, ktorému sa chcú počas štúdia na fakulte venovať. Pre splnenie podmienok sa vyžaduje aktívna účasť na semestrálnej výučbe, ktorá je ohodnotená 2 kreditmi.

Ďalšou možnosťou vo výbere športových aktivít sú zimné a letné kurzy, na ktorých si študenti v zimnom období vytvárajú a zdokonaľujú športové zručnosti v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu. V letnom období na kurzoch turistiky a športov v prírode si zvykajú na pobyt v prírode a zdokonaľujú sa v kanoistike pri splavoch slovenských riek, pri pešej turistike spoznávajú krásne slovenské pohoria, v ďalších kurzoch sa zdokonaľujú v plávaní, windsurfingu, cyklistike, inline korčuľovaní a športových hrách, ktoré sú tiež v programe kurzov.

Pravidelne, každý rok prebieha dlhodobá večerná športová liga, ktorú organizuje KTVŠ v spolupráci so študentmi FMFI UK v basketbale mix, volejbale mix, florbale, futsale mužskom i ženskom. Spoluúčasť na organizovaní tohto turnaja je vítaná (prihlasovanie na začiatku akademického roka na KTVŠ).

Najzručnejší študenti – športovci v basketbale, volejbale, futbale, futsale, florbale a plávaní majú okrem toho zabezpečenú celoročnú športovú prípravu vo fakultných družstvách a účasť v súťažiach vysokoškolskej ligy bratislavských fakúlt, ako aj možnosť účasti na všetkých stupňoch športových majstrovstiev vysokých škôl vrátane Akademických majstrovstiev Slovenskej republiky, majstrovstiev sveta a svetových univerziád.

Veľmi dôležitou súčasťou športového života fakulty je Športový deň FM UK, na ktorom medzi sebou súťažia kolektívy študentov a učiteľov fakulty vo futsale, basketbale a volejbale.