Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zuzana Stoličná

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. je bývalá zamestnankyňa Katedry ekonómie a financií.

 

Má viac ako 20. ročné skúsenosti s učením ekonómie na univerzite. Vedie prednášky a semináre z predmetu makroekonómia, mikroekonómia, peniaze a bankovníctvo. V rámci zahraničného programu Staff mobility viedla prednášky z makro a mikroekonómie na zahraničných univerzitách v Palerme a Malage. Prednáša makro a mikroekonómiu aj na doktorandskom štúdiu. Od roku 2000 viedla prednášky ako odborný vysokoškolský asistent v rôznych inštitúciách: Inštitút Vzdelávania a odborov, Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania v Prešove, Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania v Bratislave, Inštitút financií a bankovníctva v Bratislave,  v Akadémii Istropolitane v Bratislave, na evanjelicko- bohosloveckej fakulte UK, farmaceutickej fakulte UK, lekárskej fakulte UK, na fakulte telesnej výchovy a športu, a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Študovala ekonómiu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, Národohospodárskej fakulte, katedre hospodárskej politiky. Neskôr pôsobila ako interný doktorand Univerzity Komenského v Bratislave na fakulte managementu, katedra ekonómie, kde v roku 2007 získala titul Philosophiae doctor, PhD. Docentúru získala v roku 2013 na Univerzite Komenského v Bratislave, téma jej habilitačnej práce bola Vývoj hospodárskej politiky SR od transformačného obdobia až po súčasnosť. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje aj vedeckej a publikačnej činnosti. Napísala niekoľko vysokoškolských učebníc, príspevkov na domácich a zahraničných konferenciách, článkov do časopisov a ďalšie. Čo sa týka výskumných projektov bola členkou riešiteľského kolektívu projektov VEGA.