Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Veronika Gežík

Veronika Gežík

doc. Mgr. Veronika Gežík, Phd. je docentkou v odbore manažment. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave (Mgr. v odbore environmentalistika). Doktorandské štúdium absolvovala na Univerzity of Sussex, Veľká Británia (PhD. v odbore ekologickej ekonómie). Toto štúdium absolvovala vďaka získaniu medzinárodného štipendia rámcového projektu EÚ FP5: Integrated Development of Agriculture and Rural Institutions in Central and Eastern European Countries (IDARI 2003-2006).

Od roku 2003 bola spoluriešiteľkou 10 medzinárodných projektov rámcových programov EÚ a je autorkou niekoľkých medzinárodných publikácií. Prednáša od roku 2013 v prednáškových cykloch “Ekologická ekonómia a Environmentálny manažment” a “ Teória a metodológia vedeckej práce a písania impaktovaných článkov ”.

Absolvovala niekoľko stáží v Európe a USA. V rokoch 2008/2009 9 mesiacov pracovala pre DG Environment, Európska komisia, v Bruseli, Belgicko a v rokoch 2010 až 2013 strávila niekoľko semestrov v USA na Arizona State University. Postgraduálne štúdium orientované na rozvoj experimentálnych metód v USA v roku 2010 absolvovala vďaka získaniu grantu cez American Fund for the Czech and Slovak Leadership Studies a v roku 2013 8 mesiacov ako štipendistka Fulbrightovej nadácie, programu pre výskum a prednášanie. Je členkou Európskej spoločnosti pre ekologickú ekonómiu (ESEE), Medzinárodnej spoločnosti pre ekologickú ekonómiu (ISEE), Medzinárodnej spoločnosti pre výskum zdieľaných statkov (IASC), SEA Slovenská ekonomická spoločnosť, Komisie MAES pri MŽP. V roku 2020 sa stala členkou pracovnej skupiny platformy Circular Slovakia - Mapovanie vedeckovýskumných a expertných kapacít v oblasti obehového hospodárstva ako zastupujúca vedúca.

V súčasnej dobe sa zameriava na experimentálnu ekonómiu v oblasti cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti. Jej výskum je súčasťou projektov Cost Actions CA19124 RETHINKING PACKAGING FOR CIRCULAR AND SUSTAINABLE FOOD SUPPLY CHAINS OF THE FUTURE a CA17133 CIRCULAR CITY a projektu Ulice pre deti v spolupráci s Metropolitným Inštitútom Bratislavy.

Príklady aplikácie vedeckého poznania do aplikačnej praxe

 • Odborné poradenstvo pre Trnavský samosprávny kraj v rámci projektov "Participatívny rozpočet Trnavskej župy“, 2019 a 2021
 • Odborné poradenstvo pre Trnavský samosprávny kraj v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na roky 2021 – 2030 so zámerom na odpadové hospodárstvo a cirkulárnu ekonomiku
 • Odborné poradenstvo pre Ministerstvo životného prostredia v rámci projektu  - Preparation of Circular Economy Roadmap for the Slovak Republic - Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku.
 • Odborné poradenstvo pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Granty EHP a Nórska programu Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy. 2022-2023

ÚROVEŇ UZNANIA

Doc. Mgr. Veronika Gežík PhD bola na základe svojej výskumnej a aplikačnej činnosti prednášať na viac ako 30 zahraničných konferenciách, kde prezentovala výsledky svojej činnosti. Na základe svojej vedeckej a aplikačnej činnosti sa stala členkou nasledovných inštitúcií:

 • Medzinárodná spoločnosť ekologickej ekonómie (ISEE)
 • Európska spoločnosť ekologickej ekonómie (ESEE)
 • Medzinárodná asociácia pre štúdium spoločných statkov (IASC)
 • SEA Slovenská ekonomická spoločnosť
 • Komisia Mapovanie ekosystémových služieb, MAES pri MŽP
 • Pracovná skupina Mapovanie vedeckovýskumných a expertných kapacít v oblasti obehového hospodárstva (platforma Circular Slovakia)

GRANTY A OCENENIA

 • V roku 2003 získala výskumný grant poskytnutý Integrated Development of Agriculture and Rural Institutions in Central and Eastern European Countries (IDARI) Project
 • V roku 2010 získala výskumný grant poskytnutý by the American Fund for the Czech and Slovak Leadership Studies za projekt: Experimental economics for effective management and sustainable use of natural resources na Arizona State University
 • V roku 2013 získala výskumný grant poskytnutý Fulbright Scholar Program za projekt: Experimenting with the governance of commons: Implications and effectiveness of payment schemes for ecosystem services, na Arizona State University
 • V roku 2014 získala ocenenie VUB Bank Award Economicus, za článok The Role of Market-Based Instruments for Biodiversity Conservation in Central and Eastern Europe, od Nadácie VUB. www.nadaciavub.sk