Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Doktorát získal na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, kde odštartoval aj svoje pedagogické pôsobenie. Od roku 1982 pracoval na rôznych pozíciách v súkromnom sektore. Pôsobil ako vedúci oddelenia nových technológií na generálnom riaditeľstve Swiss Volksbank v Berne, vedúci projektov programu EU EUREKA v spoločnosti Sandoz v Bazileji, odborný a finančný poradca v Slovenskom inštitúte manažmentu a inžinieringu a riaditeľ odboru riadenia rizík a informačných technológií v Credit Suisse Group v Zuerichu. Od novembra 1998 do roku 2003 bol guvernérom Exportno - importnej banky SR. Dlhoročné zahraničné pracovné skúsenosti zúročil v rokoch 2003-2004 aj v úlohe prezidenta Švajčiarsko – slovenskej obchodnej komory. Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Zastával taktiež funkciu prorektora Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti publikoval desiatky vedeckých a odborných článkov v oblasti investičných analýz, finančného a rizikového manažmentu a pôsobil ako člen viacerých expertných výborov a vedeckých rád. V súčasnosti je posudzovateľom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, členom Akademickej rady Newton University v Prahe a Vedeckého kolégia Slovenskej akadémie vied pre vedy o človeku a spoločnosti.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

V období rokov 1987 až 1994 bol zodpovedným riešiteľom viacerých projektov v rámci programu EUREKA (EUREKA je iniciatíva, ktorá je nezávislá od rámcových programov financovaných Európskou komisiou a podporuje cezhraničné projekty orientované na trhovo-orientovaný aplikovaný výskum a rozvoj; cieľom iniciatívy je zvýšenie európskej konkurencieschopnosti).

Pedagogická činnosť

Vyučuje predmet v zimnom aj letnom semestri 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe manažment v študijnom odbore Ekónomia a manažment povinne voliteľný predmet Investičné analýzy v slovenskom a anglickom jazyku a v letnom semestri v 2. ročníku bakalárskeho štúdia v študijnom programe manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment povinný predmet Základy finančného manažmentu.

Vybrané publikačné výstupy

Odkazy na profily

Okruhy tém pre záverečné práce

- okruhy tém pre bakalárske práce (Finančný manažment, Investičné analýzy, Peniaze a bankovníctvo) 

- okruhy tém pre diplomové práce (Finančný manažment, Investičné analýzy, Peniaze a bankovníctvo)  

- okruhy tém pre dizertačné práce ((Finančný manažment, Investičné analýzy, Peniaze a bankovníctvo)