Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pavel Danihel

Mgr. Pavel Danihel

Interný doktorand Mgr. Pavel Danihel, sa po dokončení magisterského štúdia na fakulte Managementu Univerzity Komenského, zameral na publikačnú a vedeckú činnosť spojenú s analyzovaním finančného zdravia MSP prostredníctvom ukazovateľov finančnej analýzy, výskumom procesu revitalizácie finančných zdrojov MSP, výskumom vplyvu vopred nepredvídateľných externých faktorov (covid-19, energetická kríza) na finančné hospodárenie MSP doma aj v zahraničí a výskumom významu malých a stredných podnikov ako hybnej sily v rámci procesu znovu naštartovania ekonomiky.

Publikačná činnosť zahřnuje:


  • Vplyv pomerových ukazovateľov na rozhodovací proces spoločnosti, vedecký časopis MANEKO: www.maneko.sk/casopis/pdf/1_2022.pdf
  • Význam malých a stredných podnikov v procese znovu naštartovania ekonomiky, príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Horizonty podnikateľského prostredia VI

Na katedre ekonómie a financií z hľadiska pedagogického procesu pôsobí ako vyučujúci pre predmet Postupy účtovania pre podnikateľov v zimnom semestri a Základy účtovníctva v letnom semestri.

V rámci profesného zamerania pôsobí v oblasti BI riešení pre biznis.