Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Natália Barteková

Mgr. Natália Barteková

Mgr. Natália Barteková je interná doktorandka na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika. V roku 2021 absolventka magisterského štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore finančný manažment, analýza peňažných tokov. Dizertačný výskum doktorandského štúdia: Diverzita finančného riadenia z aspektu pandemickej krízy. Výskumné záujmy: finančný manažment, portfólio manažment, finančná analýza podnikov. V roku 2022 držiteľka Grantu mladých Univerzity Komenského UK/286/2022 „Využitie údajov finančných ukazovateľov v oblasti finančného manažmentu“ a v roku 2023 držiteľka Grantu mladých Univerzity Komenského UK/033/2023 „Finančný manažment v slovenských priemyselných odvetviach“. Účasť na projekte VEGA 1/0393/21 s názvom Analýza dopadov reštrikčných opatrení a vládnej pomoci spojenej s koronavírusom na finančné zdravie malých a stredných podnikov na Slovensku.