Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magdaléna Musilová

Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. je absolventkou bakalárskeho a magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2014) a bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (2016). Okrem toho je absolventkou magisterského štúdia na Central European University vo Viedni v odbore ľudské práva (2021). Doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (2019) a v rámci svojej dizertačnej práce sa venovala znevýhodnenému postaveniu mladých ľudí na trhu práce. 

V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre ekonómie a financií, kde sa podieľa na výučbe predmetov v slovenskom a anglickom jazyku so zameraním na financie a makroekonómiu. V súčasnosti vedie predmety Finančný manažment a Money & Banking a spolupodieľa sa na výučbe predmetu Medzinárodné ekonomické vzťahy. Je spoluautorkou učebnice Trh práce v ekonomických súvislostiach. Je členkou Disciplinárnej komisie Fakulty managementu.  

Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä sexuálnemu obťažovaniu, trhu práce, nezamestnanosti, diskriminácii a znevýhodnenému postaveniu na trhu práce, rodovej rovnosti, financiám a etickému investovaniu. V roku 2022 sa podieľala na projekte EQUAL4EUROPE a na tvorbe systému nahlasovania a riešenia prípadov sexuálneho obťažovania na Univerzite Komenského prijatého Smernicou rektora UK o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK. Od roku 2022 je súčasťou riešiteľského tímu projektu Supporting mental health in organisations: developing future business leaders. 

 

Publikačná činnosť

Kontakt:

Miestnosť č. 231/A
Tel: +4212/9021 2149
Mail: magdalena.musilovafm.uniba.sk