Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ľudmila Mitková

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD. pôsobí na Fakulte managementu od absolvovania doktorandského štúdia v roku 2011. Primárne sa venuje problematike rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a generačnej výmene na trhu práce či už vo svojich publikáciách ako aj pri vedení záverečných prác. Zúčastnila sa projektov ako napr. Projekt APVV „Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup“ (APVV-14-0647).  Aktuálne je členkou v projekte APVV „Zelená obnova EÚ v období po Covid-19 (GREENREC)“ (APVV-20-0012) ako aj v projekte Horizon 2020 Equal4Europe (GA 872499). V minulosti taktiež participovala na projektoch zo schémy KEGA a Grundtvig. Zúčastnila sa viacerých Erasmus+ mobilít. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Seminár k bakalárskej práci a výberový predmet Vybrané špecifiká trhu práce, ktorý má okrem rodových rozdielov na trhu práce a v podnikaní priblížiť problematiku medzigeneračných rozdielov či zosúladenia pracovného a rodinného života.

 

Výskumné zameranie: rodové rozdiely, nerovnosti trhu práce, generačné rozdiely na trhu práce

Publikačná činnosť

Plnotextové publikácie dostupné prostredníctvom Researchgate.

Kontakt:

Miestnosť č. 231A
Tel: +421 2/9021 2077
Mail: ludmila.mitkova@fm.uniba.sk

Odkazy na profily

ResearchGate, ORCID, Publons Academia

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

Is Women Education a(t) Risk? ČÍSLO ZMLUVY: 11412 1378 Učiace sa partnerstvá Grundtvig v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Doba riešenia 2011-2013, členka riešiteľského tímu.

KEGA Projekt č. 012UK-4/2011 Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou. Doba riešenia 2011 – 2013, od 2012 členka riešiteľského tímu.

APVV-14-0647 – Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: Pragmatický prístup (INKLUPOD). Doba riešenia 2015-2019, členka riešiteľského tímu.

APVV-20-0012 – Zelená obnova EÚ v období po Covid-19 (GREENREC). Doba riešenia 2021-2024, členka riešiteľského tímu.

Horizon 2020 Projekt Equal4Europe ( GA 872499). Doba riešenia 2020-2023, od 2021 členka riešiteľského tímu.

Vybrané publikačné výstupy

Mitková, Ľudmila: Occupational segregation and gender pay gap in Slovakia [elektronický dokument] In: Innovation management and education excellence through vision 2020: Roč. 31. - Norristown : International business information management association, 2018. - S. 5023-5030. - ISBN 978-0-9998551-0-2

Registrované v: wos a scopus
Link TU

Kottulová, Janka - Mitková, Ľudmila: The technology start-up scene in Slovakia: No woman's land? In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 328-337. - ISBN 978-80-245-2153-4

Registrované v: wos
Link TU

Mitková, Ľudmila: Starnutie populácie Európy a rodový dôchodkový rozdiel. In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 68-80. - ISBN 978-80-7552-497-3
Link TU

Mitková, Ľudmila - Pšenák, Peter : Gender board diversity and its influence on companies profit A case of Slovak top 100 earning companies. In: Vision 2025: education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. - Madrid : International business information management association, 2019. - S. 10898-10904. - ISBN978-0-9998551-3-3

Registrované v: wos
Link TU

Mitková, Ľudmila - Pšenák, Peter: Managing board gender diversity in top 100 Slovak companies. In: Business environment horizons : proceedings of the international scientific conference : part 1. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. - S. 69-77. - ISBN 978-80-7676-043-1
Link TU

Prysyazhnyk, Khrystyna, Bazylevych, Iryna, Mitková, Ľudmila, Ivanochko, Iryna: Period-life of a branching process with migration and continuous time. Mathematics Roč. 9, č. 8 (2021), s. 1-10, art. no. 868 [online]

IF - JCR: 2019 - 1,747, wos-jcr -- Q1 [Mathematics] – 2019
Registrované v: wos a scopus
Link TU

Olšavský, František, Štarchoň, Peter, Mitková, Ľudmila; Dudić, Branislav. Dynamics of the Slovak consumer behaviour in the context of ethnocentrism: managerial implications, Poljoprivreda i šumarstvo. - Roč. 68, č. 3 (2022), s. 7-21. ISSN (print) 0554-5579 ISSN (online) 1800-9492, registrované v scopus,