Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Lenka Papíková

Mgr. Lenka Papíková, PhD. je absolventkou doktorandského štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Dizertačnú prácu obhájila v roku 2018 na tému „Determinanty a analýza heterogenity podvodnej činnosti v podnikoch“. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre ekonómie a financií, kde sa podieľa na výučbe predmetov v slovenskom a anglickom jazyku v rôznych oblastiach účtovníctva (finančné účtovníctvo, IFRS, manažérske účtovníctvo, nákladové účtovníctvo, či daňovníctvo). Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä analýze finančných výkazov podnikov so zameraním na detekciu a predikciu účtovných podvodov v podnikovom finančnom výkazníctve. V súčasnosti je spoluriešiteľkou Vega projektu 1/0393/21 Analýza dopadov reštrikčných opatrení a vládnej pomoci spojenej s koronavírusom na finančné zdravie malých a stredných podnikov na Slovensku.