Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD.

Vyštudoval VŠE v Bratislave (Ing.), Open University Business School, Milton Keynes UK (MBA), CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA (CFA), FMUK (PhD) a ACIFMA, Paris, France (ACI diploma).  Pôsobil 20 rokov v bankovníctve (ING Bank a Volksbank), kde mal na starosti útvary Finančných trhov a Treasury. ING Bank Bratislava, aj v čase jeho pôsobenia patrila k najaktívnejším subjektom na lokálnych devízových, derivátových a  bondových trhoch.  Okrem bankovníctva pôsobil 2 roky v oblasti asset manažmentu ako Chief investment officer  a portfólio manažer pre penzijný fond PSS.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

Jeho výskum je zameraný na aktuálne trendy v oblasti portfólio manažmentu, riadenia rizík a algoritmického tradingu na trhoch futures a akcií, pričom využíva softwarové prostredie R a TradeStation.

Pedagogická činnosť

Vyučuje predmety v blokoch Finančná analytika a Finančné analýzy investícií,  súvisiace s problematikou riadenia portfólií, investičného manažmentu, finančnej analýzy, oceňovania podnikov a tradingu. Pri výučbe sa zameriava na aplikáciu curriculum CFA Institute a ACI Financial Markets Association.

Vybrané publikačné výstupy

Odkazy na profily

Okruhy tém pre záverečné práce