Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ing. Martina Chrančoková, PhD.

Ing. Martina Chrančoková, PhD. študovala štatistické metódy v ekonómii na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rokoch 2010 až 2012. V rokoch 2013 až 2016 študovala doktorát na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity  v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV odbor priestorové plánovanie. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobila ako odborný asistent pre predmety Financie, Štatistické metódy pre ekonómov I a II, Úvod do riadenia rizík. Od roku 2022 pôsobí na FM UK v Bratislave.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

Jej výskum je zameraný na aplikovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód do praxe a do súčasného diania v spoločnosti. Konkrétne sa zameriava na výskum študentskej migrácie a jej dopad na spoločnosť. Bola členom medzinárodného projektu YMOBILITY a v súčasnosti je taktiež členom  viacerých národných projektov VEGA a medzinárodného projektu COST ENIS – EURÓPSKA SIEŤ O MEDZINÁRODNEJ MOBILITE ŠTUDENTOV: PREPOJENIE VÝSKUMU A PRAXE. Svoj výskum publikovala vo viacerých karentovaných časopisoch  a na viacerých slovenských a aj medzinárodných konferenciách.

Pedagogická činnosť

Vyučuje:

Matematika 1, Štatistika  v anglickom jazyku, Štatistické metódy.