Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Darina Saxunová

Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre ekonómie a financií od roku 1998. Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, svoje ďalšie vzdelanie získala štúdiom Finančného účtovníctva a finančného manažmentu v zahraničí na Georgetown Univerzite vo Washingtone D.C.,USA a absolvovala štúdium účtovníctva IAS/IFRS organizovaným Mc Gill univerzitou v Montreale v rámci projektu Svetovej Banky. Úspešne pôsobila v projekte Svetovej Banky a MF SR “Reforma účtovníctva a audítorstva v Slovenskej republike v rokoch 2003-2004.

Je členkou akademického senátu FMUK a členkou vedeckej rady FM UK. V rokoch 2007-2009 pôsobila na Business school in Edgewood College v USA, kde popri vyučovaní pracovala v audítorskej spoločnosti PoppydeBeare, CPA. Ako visiting profesor prednášala na pozvanie napr. na univerzitách vo Francúzsku - Lille, Nancy/Metz, v USA – na MontClair State univerzite, New Jersey v USA, v Španielsku -Zaragoza, v Phnom-pehni v Kambodži.

Od roku 2010 pracuje pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR v tíme ako účtovník špecialista. Pôsobila ako členka Medzinárodnej Asociácie manažérskych účtovníkov v rokoch 2007-2010 a je členkou Americkej Asociácie účtovníkov od roku 2007, člen Inštitútu Finančného manažmentu v Indii od roku 2012 a členka Medzinárodnej Poradnej Rady (International Advisory Board) medzinárodného časopisu Sankalpa- Management Decisions od roku 2016.

Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa koncentruje na oblasť účtovníctva a daňovníctva, finančnej analýzy, vybrané problémy finančného manažmentu rozvojových ekonomík. Je autorkou viac ako 100 publikácií (monografií, vysokoškolských učebníc, odborných a vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a konferenciách). V rámci výskumnej činnosti bola a je zodpovednou riešiteľkou alebo koordinátorkou, či členkou riešiteľského tímu zahraničných a domácich projektov.

V pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Základy účtovníctva, Postupy účtovania pre podnikateľov, Manažérske účtovníctvo, Finančné účtovníctvo a analýza, Finančná analýza, kontrola a audit, Principles of Financial Accounting, IFRS and US GAAP Accounting, Taxation.

Publikačná činnosť

Kontakt:
Miestnosť č. 231
Tel: +4212/9021 2094
Mail: darina.saxunová@fm.uniba.sk