Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodný manažment

Katedra ekonómie a financií zastrešuje študijný program Medzinárodný manažment, v rámci ktorého môžu študenti na bakalárskom stupni absolvovať časť svojho štúdia vo francúzskom alebo nemeckom jazyku. Program kombinuje manažérske vzdelávanie a rozvoj znalosti o hospodárskych a kultúrnych špecifikách nemecky a francúzsky hovoriacich krajín a vytvára tak optimálne predpoklady pre profesionálne uplatnenie v medzinárodnom prostredí. Medzinárodný manažment je na Fakulte managementu UK možné študovať na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.

Bakalársky študijný program

Študijný odbor: Medzinárodný manažment (Francúzsky program alebo Nemecký program)
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Študijný plán
Informácie o prijímacom konaní

Magisterský študijný program

Študijný odbor: Medzinárodný manažment
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Študijný plán
Informácie o prijímacom konaní

Francúzsky program

Program medzinárodného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského ponúka na bakalárskom stupni štúdia kvalitné vzdelávanie vo Francúzštine a s francúzskym prístupom. Študenti majú možnosť absolvovať nielen predmety vo francúzštine (obchodné právo, obchodné rokovanie, riadenie projektov atď.), ale aj jazykové kurzy poskytované rodenými Francúzmi, ktoré im umožňujú pripravovať sa na získanie certifikátov osvedčujúcich úroveň ovládania francúzskeho jazyka (DELF, DALF).

V rámci francúzskeho programu prichádzajú na Fakultu managementu pravidelne prednášať profesori z francúzskych univerzít (Paríž-Sorbonne, Katolícka univerzita v Lille, Univerzita v Lorraine atď.). Vďaka programu Erasmus majú zároveň študenti možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z francúzskych univerzít  (Paríž, Lyon, Nice, Nancy atď.).

Na magisterskom stupni môžu študenti paralelne so slovenským študijným programom absolvovať magisterské štúdium vo francúzštine, a to v ​​oblasti európskych štúdií "Management, riadenie a podnikateľské stratégie v Európe". V rámci tohto študijného programu prichádza každý rok desiatka francúzskych učiteľov na Slovensko, aby vyučovali rovnaký predmet ako na svojej domovskej univerzite vo Francúzsku. Francúzski hovoriaci študenti tak môžu na konci svojho štúdia získať dva diplomy: diplom z Univerzity Komenského, ktorý potvrdzuje ich kompetencie v oblasti špecializácie (medzinárodný manažment, ľudské zdroje, financie ...) a magisterský diplom akreditovaný vo Francúzsku a vydávaný Univerzitou v Lorraine.  Na slávnostnej ceremónii tieto diplomy odovzdávajú francúzski pedagógovia a francúzsky veľvyslanec na Slovensku.

Počas štúdia majú študenti  taktiež možnosť pracovať pre niektorú zo 400 francúzskych spoločností pôsobiacich na Slovensku (Orange, Peugeot, L'Oreal, Decathlon, Veolia, ...), alebo v niektorej z mnohých nadnárodných spoločností, ktoré hľadajú zamestnancov hovoriacich po francúzsky (Amazon, Henkel, Accenture, ...). Zástupcovia týchto spoločností každoročne participujú na pracovnom veľtrhu Študenti & Podniky, ktorého viaceré ročníky sa uskutočnili na Fakulte managementu, kde títo zástupcovia prichádzajú aj prednášať.

Program je súčasťou frankofónnej siete študijných programov zastrešovaných Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom.

Informácie o kritériach prijatia na tento študijný program nájdete v časti tu.

Kontakt: Dr. Frederic Delaneuville, PhD

Nemecký program

Nemecký program ponúka štúdium čiastočne prebiehajúce v nemeckom jazyku. Študijný program je koncipovaný s ohľadom na špecifiká manažérskej praxe a kultúry v nemecky hovoriacich krajinách a jeho štruktúra je kompatibilná so štruktúrou obdobných programov v týchto krajinách. Vďaka programu Erasmus majú zároveň študenti možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z nemeckých univerzít.

Súčasťou štúdia sú odborné exkurzie vo firmách a medzinárodných organizáciách (OSN, inštitúcie EÚ), či tematické workshopy s podnikateľmi a úspešnými absolventmi programu.  V rámci programu získajú študenti aj možnosť absolvovať odbornú prax v medzinárodných spoločnostiach ako sú napr. Volkswagen, DELL, Amazon, Slovenská sporiteľňa, Raiffeisen, OMV, Swiss Re, OVB, Uniqua či SAS Automotive. Úzke prepojenie programu s praxou je podporené taktiež spoluprácou s veľvyslanectvami nemecky hovoriacich krajín a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

Predmety vyučované v nemeckom jazyku: Nemecký jazyk pre manažérov; Medzinárodné právo verejné; Medzinárodné ekonomické právo; Medzinárodný obchod; Medzinárodné organizácie; Právnická nemčina; Medzikultúrna komunikácia; Nemecké ekonomicko-geografické a politické reálie; Obchodné rokovania.

Informácie o kritériach prijatia na tento študijný program nájdete v časti tu.

Kontakt: Mgr. Petra Milošovičová, PhD.