Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Centrum aplikovaného výskumu a rozvoja v manažmente

Vedúca centra
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
e-mail: natalia.kryvinskafm.uniba.sk

Centrum aplikovaného výskumu a rozvoja v manažmente najmä:
a. podieľa sa na riešení projektov, grantov a výskumných úloh,
b. poskytuje možnosť uplatniť nové trendy v aplikovanom výskume pre prax
pri riešení problémov v oblasti manažmentu a riadení organizácií,
c. vytvára a podporuje spoluprácu medzi katedrami vo vedecko-výskumnej
činnosti a projektovej a grantovej činnosti.
d. zabezpečuje transfer najnovších vedecko-výskumných poznatkov z riešených
medzinárodných projektov na do pedagogického procesu na fakulte
a univerzite,
e. aktívne spolupracuje s obdobnými partnerskými a riešiteľskými pracoviskami
v rámci európskej/medzinárodnej komunity,
f. zabezpečuje vzťahy s príslušnými koordinačnými pracoviskami EÚ,
g. vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.