Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na funkciu dekana

Výsledky volieb kandidáta na dekana Fakulty managementu UK

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb kandidáta na funkciu dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 1. marca 2023 do 28. februára 2027 Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na funkciu dekana

Voľby kandidáta na funkciu dekana

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

na funkčné obdobie od 1. marca 2023 do 28. februára 2027

 

1. Voľby kandidáta na funkciu dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) na funkčné obdobie od 1. marca 2023 do 28. februára 2027, podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 19 Štatútu FM UK vyhlásil Akademický senát FM UK na svojom zasadnutí dňa 28. marca 2022.


2. Harmonogram volieb:

·      Navrhovanie kandidátov: od 1. septembra 2022 od 8.00 hod. do 31. októbra 2022 do 12.00 hod.

·      Predseda volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana (ďalej len „volebná komisia“), doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., zabezpečí zverejnenie tohto materiálu na webovom sídle FM UK a na úradnej výveske FM UK dňa 1. apríla 2022.

·      Kompletné materiály návrhu kandidáta na dekana adresované predsedovi volebnej komisie, doc. JUDr. PhDr. Tomášovi Peráčkovi, PhD. doručí navrhovateľ v písomnej forme prostredníctvom podateľne FM UK do 31. októbra 2022 do 12.00.

·      Navrhovateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť podaného návrhu. Navrhovateľ zabezpečí písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou (tlačivo v prílohe) a so zverejnením stručného pracovného životopisu navrhovaného a téz jeho programového vyhlásenia (tézy v rozsahu maximálne 2 normostrany textu).

·      Návrh, ktorý nebude obsahovať niektorú z potrebných náležitostí, nebude akceptovaný. O tejto skutočnosti oboznámi predseda volebnej komisie navrhovateľa písomne (e-mailom). Navrhovateľ má právo nekompletný návrh písomne odvolať a znovu podať kompletný návrh (do konca obdobia pre podávanie návrhov).

·      Predseda volebnej komisie zverejní úplný zoznam kandidátov, tézy ich programových vyhlásení, ich pracovné životopisy a zoznam ich navrhovateľov – dňa 1. novembra 2022 do 10.00 hod. na webovom sídle FM UK (http://www.fm.uniba.sk) a na úradnej výveske FM UK.

·      Predstavenie kandidátov na voľbu kandidáta na dekana FM UK pred akademickou obcou FM UK sa uskutoční v posluchárni č. 18 (4. poschodie, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava) v deň volieb, teda v stredu 16. novembra 2022 od 10.30 hod.

·      Poradie vystupujúcich kandidátov sa zvolí žrebovaním za prítomnosti kandidátov pred začiatkom predstavovania o 10.20 hod.

·      Časový rozsah vystúpenia kandidáta je 15 minút. Diskusia sa uskutoční po každom vystúpení v rozsahu najviac 15 minút. Predstavovanie vedie a za dodržanie časových limitov je zodpovedný predseda Akademického senátu FM UK.

·      Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania ostatných kandidátov čakať v určenej miestnosti, do ktorej nebude mať prístup iná osoba, na čo bude dohliadať vyžrebovaný člen volebnej komisie.

3. Voľby kandidáta na dekana FM UK sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu FM UK dňa 16. novembra 2022 v zasadacej miestnosti č. 14, na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, bezprostredne po skončení predstavovania kandidátov na voľbu kandidáta na dekana FM UK.

4. Členovia akademickej obce FM UK (podľa čl. 19 ods. 5 Štatútu FM UK) majú právo navrhovať kandidátov na voľbu kandidáta na dekana FM UK.

5. Priebeh volieb bude riadiť volebná komisia na voľby kandidáta na dekana FM UK, zvolená na zasadnutí Akademického senátu FM UK dňa 28. marca 2022.

6. Pred každým kolom volieb prevezme každý člen (členka) Akademického senátu FM UK, po podpise v prezenčnej listine príslušného kola volieb, hlasovací (volebný) lístok. Hlasovacie lístky budú mať pre každé kolo vyznačené poradové číslo kola voľby a budú na nich v abecednom poradí vytlačené a poradovým číslom označené mená, priezviská a tituly volených kandidátov. Hlasovacie lístky vydáva člen (členka) volebnej komisie.

7. Hlasujúci člen (členka) Akademického senátu FM UK označí (vo vyhradenom priestore určenom na tento účel) len jedného kandidáta zo zoznamu na hlasovacom lístku zakrúžkovaním čísla pred menom tohto kandidáta. Inak označené hlasovacie lístky a neoznačené hlasovacie lístky budú neplatné.

8. Výsledky každého kola volieb, vrátane záverečného, oznámi bezprostredne po spočítaní hlasov verejne v posluchárni č. 18 na FM UK predseda volebnej komisie.

9. Voľby sú ukončené spísaním Zápisnice o priebehu volieb kandidáta na dekana FM UK pre funkčné obdobie od 1. marca 2023 do 28. februára 2027, hneď po ukončení hlasovania a vyhlásení výsledkov. Zápisnica je platná, ak je podpísaná väčšinou členov volebnej komisie, vrátane predsedu. Ak má niektorý z členov volebnej komisie námietku k priebehu volieb, táto bude písomne zaznamenaná v zápisnici aj s vyjadrením volebnej komisie k nej.

10. Zápisnicu o priebehu volieb kandidáta na dekana FM UK odovzdá predseda volebnej komisie predsedovi Akademického senátu FM UK, aby ju tento mohol odoslať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave a predsedovi Akademického senátu UK.

11. Priebeh volieb kandidáta na dekana FM UK na funkčné obdobie od 1. marca 2023 do 28. februára 2027 sa riadi ustanoveniami čl. 19 odsek 7 až 14 Štatútu FM UK, podľa ktorých:

7. Na platnú voľbu kandidáta na dekana je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín všetkých členov akademického senátu fakulty.

8. Ak je navrhnutý na funkciu dekana len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu fakulty. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu fakulty, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov akademického senátu fakulty. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na dekana, akademický senát fakulty do 48 hodín vyhlási novú voľbu.

9. Ak je kandidátov na funkciu dekana viac, zvolený je kandidát, ktorý získal trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu fakulty. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole požadovanú trojpätinovú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo voľby.

10. Do druhého kola voľby postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola voľby len títo kandidáti. Ak v prvom kole voľby získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola voľby.

11. V druhom kole voľby bude zvolený kandidát, ktorý získa trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu fakulty. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole voľby trojpätinovú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách voľby postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu fakulty, pričom do ďalších kôl voľby postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola voľby.

12. Ak podľa postupu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch nebol najneskôr v piatom kole voľby zvolený kandidát na dekana, akademický senát fakulty do 48 hodín vyhlási novú voľbu.

13. Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľbu kandidáta na dekana vyhlási akademický senát fakulty bez zbytočného odkladu.

14. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu dekana najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh akademického senátu fakulty.

 

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

predseda volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana FM UK

Celé znenie Harmonogramu volieb v .pdf: "Voľby kandidáta na funkciu dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 1. marca 2023 do 28. februára 2027"

Formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

 

 

Rozhodnutie o zaradení kandidátov na funkciu dekana

R O Z H O D N U T I E

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu pre voľbu kandidáta na dekana podľa Článku 19 odsek 4 platného a účinného Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu v znení Dodatkov č. 1 a 2 takto

r o z h o d l a.

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu pre voľbu kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 1. marca 2023 do 28. februára 2027 konanú dňa 16. novembra 2022 v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v miestnosti č. 18 na 4. poschodí zaraďuje týchto kandidátov:
1.    doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. - CV + tézy
2.    prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. -
CV + tézy


Odôvodnenie  

Volebnej komisii Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu pre voľbu kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 1. marca 2023 do 28. februára 2027 konanú dňa 16. novembra 2022 v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v miestnosti č. 18 na 4. poschodí boli doručené návrhy kandidátov.
 
Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu pre voľbu kandidáta na dekana doručené návrhy preskúmala. Konštatovala, že doručené návrhy kandidátov:
1.    doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. (navrhnutá: prof. Mgr. Annou Lašákovou, PhD.; prof. JUDr. Danielou Nováčkovou, PhD.; prof. RNDr. Darinou Saxunovou, PhD.; prof. RNDr. Ing. Ľudomírom Šlahorom, PhD.; doc. PhDr. Mariánom Holienkom, PhD.; doc. PhDr. Paulínou Mihaľovou, PhD.; doc. Mgr. Zuzanou Papulovou, PhD.; doc. PhDr. René Pawerom, PhD.; doc. Mgr. Ing. Ľubomírou Strážovskou, PhD.; Mgr. Ľudmilou Mitkovou, PhD.; Mgr. Magdalénou Musilovou, PhD., Mgr. Michalom Páleníkom, PhD.; Mgr. Lenkou Papíkovou, PhD.; Mgr. Katarínou Rentkovou, PhD.    
2.    prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (navrhnutý: prof. Mgr. Dagmarou Cagáňovou, PhD.; prof. Ing. Annou Pilkovou, PhD.; prof. Ing. Jánom Rudym, PhD.; doc. JUDr. PhDr. Katarínou Gubíniovou, PhD.; doc. Ing. Gabrielou Pajtinkovou Bartákovou, PhD.; doc. Ing. Jánom Papulom, PhD.; Ing. Natáliou Horňákovou, PhD.; Mgr. Petronelou Klačanskou, PhD.; RNDr. Zuzanou Kovačičovou, PhD.; Mgr. Františkom Olšavským, PhD.; Mgr. Luciou Vilčekovou, PhD.)   

spĺňajú predpísané náležitosti a preto kandidátov zaradila do zoznamu kandidátov.

Na základe týchto skutočností Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu pre voľbu kandidáta na dekana rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Poučenie

Podľa platného a účinného Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu v znení Dodatkov č. 1 a 2 nie je proti tomuto rozhodnutiu prípustný opravný prostriedok.

V Bratislave dňa 31. októbra 2022

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.
predseda VK AS FM UK pre voľbu kandidáta na dekana

Celé znenie rozhodnutia volebnej komisie AS FM UK