Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na dekana

1. Voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) na funkčné obdobie od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023, podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 19 Štatútu FM UK vyhlásil Akademický senát FM UK na svojom zasadnutí dňa 22. októbra 2018.
2. Harmonogram volieb:

•    Navrhovanie kandidátov: od 1. novembra 2018 (8:00 hod.) do 29. novembra 2018 (do 12:00 hod).
•    Predsedníčka volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana (ďalej len „volebná komisia“), doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., zverejní tento materiál na webovom sídle FM UK a na úradnej výveske FM UK dňa 24. októbra 2018.
•    Kompletné materiály návrhu kandidáta na dekana adresované predsedníčke volebnej komisie, doc. Mgr. Anne Lašákovej, PhD., odovzdá navrhovateľ v písomnej forme prostredníctvom podateľne FM UK do 29. novembra 2018 do 12:00.
•    Navrhovateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť podaného návrhu. Navrhovateľ zabezpečí písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou (tlačivo v prílohe) a so zverejnením stručného pracovného životopisu navrhovaného a téz jeho programového vyhlásenia (tézy v rozsahu maximálne 2 strany textu).
•    Návrh, ktorý nebude obsahovať niektorú z potrebných náležitostí, nebude akceptovaný. O tejto skutočnosti oboznámi predseda volebnej komisie navrhovateľa písomne (e-mailom). Navrhovateľ má právo nekompletný návrh písomne odvolať a znovu podať kompletný návrh (do konca obdobia pre podávanie návrhov).
•    Predseda volebnej komisie zverejní úplný zoznam kandidátov, tézy ich programových vyhlásení, ich pracovné životopisy a zoznam ich navrhovateľov naraz – dňa 30. novembra 2018 do 10:00 hod. na webovom sídle FM UK (http://www.fm.uniba.sk) a na úradnej výveske FM UK.
•    Predstavenie kandidátov na voľbu kandidáta na dekana FM UK pred akademickou obcou FM UK sa uskutoční v posluchárni č. 18 (4. poschodie, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava) v deň volieb, teda vo štvrtok 13. decembra 2018 od 10:30 hod.
•    Poradie vystupujúcich kandidátov sa zvolí losovaním za prítomnosti kandidátov pred začiatkom predstavovania o 10:20 hod.
•    Časový rozsah vystúpenia kandidáta je 15 minút. Diskusia sa uskutoční po každom vystúpení v rozsahu najviac 15 minút. Predstavovanie vedie a za dodržanie časových limitov je zodpovedný predseda Akademického senátu FM UK.
•    Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania ostatných kandidátov čakať v určenej miestnosti, do ktorej nebude mať prístup iná osoba, na čo bude dohliadať vylosovaný člen volebnej komisie.
3. Voľby kandidáta na dekana FM UK sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu FM UK dňa 13. decembra 2018 v zasadacej miestnosti č. 14, na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, bezprostredne po skončení predstavovania kandidátov na voľbu kandidáta na dekana FM UK.
4. Členovia akademickej obce FM UK (podľa čl. 19 ods. 5 Štatútu FM UK) majú právo navrhovať kandidátov na voľbu kandidáta na dekana FM UK.
5. Priebeh volieb bude riadiť volebná komisia na voľby kandidáta na dekana FM UK, zvolená na zasadnutí Akademického senátu FM UK dňa 22. 10. 2018.
6. Pred každým kolom volieb prevezme každý člen (členka) Akademického senátu FM UK, po podpise v prezenčnej listine príslušného kola volieb, hlasovací (volebný) lístok. Hlasovacie lístky budú mať pre každé kolo vyznačené poradové číslo kola voľby a budú na nich v abecednom poradí vytlačené a poradovým číslom označené mená, priezviská a tituly volených kandidátov. Hlasovacie lístky vydáva člen (členka) volebnej komisie.
7. Hlasujúci člen (členka) Akademického senátu FM UK označí (vo vyhradenom priestore určenom na tento účel) len jedného kandidáta zo zoznamu na hlasovacom lístku zakrúžkovaním čísla pred menom tohto kandidáta. Inak označené hlasovacie lístky a neoznačené hlasovacie lístky budú neplatné.
8. Výsledky každého kola volieb, vrátane záverečného, oznámi bezprostredne po spočítaní hlasov verejne v posluchárni č. 18 na FM UK predseda volebnej komisie.
9. Voľby sú ukončené spísaním Zápisnice o priebehu volieb kandidáta na dekana FM UK pre funkčné obdobie od 1.3.2019 do 28.2.2023, hneď po ukončení hlasovania a vyhlásení výsledkov. Zápisnica je právoplatná, ak je podpísaná väčšinou členov volebnej komisie, vrátane predsedu. Ak má niektorý z členov volebnej komisie námietku k priebehu volieb, táto bude písomne zaznamenaná v zápisnici aj s vyjadrením volebnej komisie k nej.
10. Zápisnicu o priebehu volieb kandidáta na dekana FM UK odovzdá predseda volebnej komisie predsedovi Akademického senátu FM UK, aby ju tento mohol odoslať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave a predsedovi Akademického senátu UK.
11. Priebeh volieb kandidáta na dekana FM UK na funkčné obdobie od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 sa riadi ustanoveniami čl. 19 ods. 7 až 14 Štatútu FM UK:
7. Na právoplatnú voľbu kandidáta na dekana je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín všetkých členov akademického senátu fakulty.
8. Ak je navrhnutý na funkciu dekana len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu fakulty. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu fakulty, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov akademického senátu fakulty. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na dekana, akademický senát fakulty do 48 hodín vyhlási novú voľbu.
9. Ak je kandidátov na funkciu dekana viac, zvolený je kandidát, ktorý získal trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu fakulty. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole požadovanú trojpätinovú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo voľby.
10. Do druhého kola voľby postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola voľby len títo kandidáti. Ak v prvom kole voľby získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola voľby.
11. V druhom kole voľby bude zvolený kandidát, ktorý získa trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu fakulty. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole voľby trojpätinovú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách voľby postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov akademického senátu fakulty, pričom do ďalších kôl voľby postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola voľby.
12. Ak podľa postupu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch nebol najneskôr v piatom kole voľby zvolený kandidát na dekana, akademický senát fakulty do 48 hodín vyhlási novú voľbu.
13. Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľbu kandidáta na dekana vyhlási akademický senát fakulty bez zbytočného odkladu.
14. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu dekana najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh akademického senátu fakulty.


doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana FM UKTento dokument bol schválený na zasadnutí Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu dňa 22.10.2018