Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ACB Regionálna politika a politika súdržnosti Európskej únie a jej vplyvy na Slovensku / René Pawera .. [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 2. ADE Financing and cooperation between the public administration and non-profit sector in the Slovak Republic / Katarína Rentková, Daniela Majerčáková
  In: ACRN Journal of finance and risk perspectives [elektronický zdroj]. - vol. 2, iss. 2 (2013), s. 60-68 [online]
 3. AED Regionálna ekonomická politika Európskej únie a riešenie regionálnych disparít na Slovensku / Katarína Rentková
  In: Regional management : theory, practice and development. - ISBN 978-80-554-0538-2. - Žilina : EDIS, 2012. - S. 200-204
 4. AED Manažment projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie / Katarína Rentková
  In: Theory of management 6 : the selected problems for the development support of management knowledge base. - ISBN 978-80-554-0591-9. - Žilina : Edis, 2012. - S. 123-127
 5. AED The analysis of the chosen standards and ideas of the quality systems assurance / Alexandra Mittleman, Jana Rievajová, Katarína Rentková
  In: Theory and practice in management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3527-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 93-101 [CD-ROM]
 6. AED Regionálna politika a miestny rozvoj / Katarína Rentková
  In: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3480-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 41-51 [CD-ROM]
 7. AED Regionálna politika a regionálne disparity / Katarína Rentková
  In: Revue mladých vedcov. - ISBN 978-80-554-0400-4. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - S. 163-167
 8. AED Komparácia vybraných modelov zabezpečenia kvality z pohľadu aplikovateľnosti vo vysokoškolskom priestore / Daniela Majerčáková, Katarína Rentková, Monika Viskupová
  In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3526-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 133-143 [CD-ROM]
 9. AFA Financing of public needs by selected public benefit fund in the Slovak Republic and in the Republic of Serbia / Katarína Rentková, Ján Janać
  In: Proceedings in Finance and Risk Series ‘14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-3-9503518-2-8. - Enns : ACRN Oxford publishing house, 2014. - S. 561-570 [online]
 10. AFC Emerging markets excellence: A review of Rajiw Gandhi National Quality Award winners / Katarína Rentková, Lukáš Vartiak
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 705-715 [USB kľúč]
 11. AFC Investment criteria of the successful start-up accelerators / Monika Roštárová, Katarína Rentková
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 18th International scientific conference on economic and social development. " Building Resilient Society" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-7535. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 109-117 [online]
 12. AFC Analysis of regional development opportunities in Slovak republic / Katarína Rentková
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 22th International scientific conference on economic and social development- "The legal challenges of modern world" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 600-608 [CD-ROM]
 13. AFC Analysis of foreign direct investment opportunities in Macedonia / Katarína Rentková, Darko Panevski
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 20th International scientific conference on economic and social development. [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 194-204 [CD-ROM]
 14. AFC Impact of corporate social responsibility on financial performance of the company: The case of Orange Polska / Katarína Rentková, Lukáš Vartiak
  In: Finance and performance of firms in science, education and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7454-653-2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2017. - s. 959-966 [online]
 15. AFC The financial sector and economic development / Katarína Rentková, Darko Panevski
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 4004-4017 [USB kľúč]
 16. AFC Analysis of foreign direct investment as a tool of regional development / Katarína Rentková, Darko Panevski
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 20th International scientific conference on economic and social development. [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2017. - S. 326-334 [CD-ROM]
 17. AFC Using of venture and equity capital in financing of SMEs in the Slovak republic / Katarína Rentková, Monika Roštárová
  In: European financial systems 2016. - ISBN 978-80-210-8308-0. - Brno : Masaryk University, 2016. - S. 661-668
 18. AFC Using of structural funds by SMEs and start-ups in the Slovak republic / Monika Roštárová, Katarína Rentková
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 17th International scientific conference on economic and social development. " Managerial issues in modern business" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-6903. - Split : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 425-432 [CD-ROM]
 19. AFC Nové trendy investovania - "Start Up" kapitál / Ján Janać, Daniela Majerčáková, Katarína Rentková
  In: Trendy v podnikání 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0321-9. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. - nestr. [6 s.] [online]
 20. AFC Foreign direct investment in the Republic of Macedonia / Katarína Rentková, Monika Roštárová
  In: Innovation management and sustainable economic competitive advantage: from regional development to global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-5-2. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2015. - S. 1936-1945 [USB kľúč]
 21. AFC Public sector and the use of PPP projects in Serbia / Katarína Rentková, Jan Janać, Aleksandar Kemiveš
  In: Innovation management and sustainable economic competitive advantage: from regional development to global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-5-2. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2015. - S. 1927-1935 [USB kľúč]
 22. AFC Regionálna ekonomická politika Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky / Katarína Rentková
  In: Sborník příspěvků IV. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (CD-ROM). - ISBN 978-80-7248-711-0. - Opava : Slezská univerzita, 2011. - S. 596-605
 23. AFC Specific practices in risk management of biogas production / Katarína Rentková, Jan Janać
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1694-1702 [USB kľúč]
 24. AFC The analysis of regional disparities in the Slovak republic / Katarína Rentková, Monika Roštárová, Milan Mazanovský
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 2014-2025 [USB kľúč]
 25. AFC Krajinné výstavy ako marketingový nástroj zameraný na rozvoj regiónov / Katarína Rentková, Petronela Klačanská
  In: Sborník příspěvků V. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (elektronický zdroj). - ISBN 978-80-7248-800-1. - Opava : Slezská univerzita, 2012. - S. 610-619 [CD-ROM]
 26. AFC The role of the small and medium sized enterprises (SME) within the regional development of the Slovak republic, of the Republic of Serbia and of the Republic of Tajikistan / Jan Janać, Osim Mamatkulov, Katarína Rentková
  In: Proceedings of the 6th international conference for entrepreneurship innovation and regional development, regional economic resilience through innovation and enterprise. ICEIRD 2013. - ISBN 978-9944-380-09-6. - Istanbul : Lookus Scientific, 2013. - S. 808-816
 27. AFC Analysis of start-up investments in European region / Katarína Rentková, Monika Roštárová
  In: Innovation management and education excellence vision 2020: from regional development sustainability to global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-6-9. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1946-1956 [USB kľúč]
 28. AFC The optimal sum insured in life insurance / Katarína Rentková, Jan Janać
  In: Innovation management and education excellence vision 2020: from regional development sustainability to global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-6-9. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1975-1982 [USB kľúč]
 29. AFC Development of regions and municipalities fo the Slovak republic by aplication of European cohesion policy / Katarína Rentková
  In: Economic and social development (Book of proceedings). 18th International scientific conference on economic and social development. " Building Resilient Society" [elektronický zdroj]. - ISSN 1849-7535. - Varazdin : Varazdin development and entrepreneurship agency, 2016. - S. 426-435 [online]
 30. AFD Regionálny a sociálny rozvoj v Slovenskej republike / Katarína Rentková
  In: Bilaterálne akademické fórum - Slovensko a Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7552-541-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 200-209 [CD-ROM]
 31. AFD Obec ako priestor regionálneho rozvoja / Katarína Rentková
  In: Scientia Iuventa 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-557-0362-6. - Banská Bystrica : UMB, 2012. - nestr. [11 s.] [CD-ROM]
 32. AFD Úloha spolupráce medzi aktérmi regionálneho rozvoja / Katarína Rentková
  In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. - ISBN 978-80-8105-430-3. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - S. 280-295
 33. AFD Úloha malých a stredných podnikov v regionálnom rozvoji / Jan Janáč, Katarína Rentková
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 75-83 [CD-ROM]
 34. AFD Slovenská republika a štrukturálne projekty Európskej únie / Katarína Rentková
  In: Súčasné trendy a smery v manažmente organizácií. - ISBN 978-80-88870-93-7. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2010. - S. 182-190
 35. AFD Jeden z pohľadov na krízu slovenského zdravotníctva / Katarína Rentková, Juraj Borovský
  In: Mladá veda 2010 : Veda a kríhové situácie (CD-ROM). - ISBN 978-80-554-0272-7. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - nestr. [1-10]
 36. AFD Aplikácia regionálnej politiky Európskej únie v Slovenskej republike / Katarína Rentková
  In: Trendy v manažmente očami mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-88870-84-5. - Bratislava : FM UK, 2009. - S 179-185
 37. AFD The implementation of the second pillar pension in Serbia / Jan Janać, Katarína Rentková, Peter Stanko
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 255-262 [online]
 38. AFD Komparácia Lisabonskej stratégie a Európy 2020 / Katarína Rentková
  In: Scientia Iuventa 2010. - ISBN 978-80-8083-965-9. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - nestr. [1-11]
 39. AFD Increasing the competitiveness of European regions / Katarína Rentková, Milan Mazanovský, Peter Stanko
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 263-275 [online]
 40. AFD Obec v lokálnej regionálnej politike / Katarína Rentková
  In: „Quo vadis, management?”. - ISBN 978-80-89553-02-0. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - S. 5-16
 41. AFD Regionálny rozvoj a rast / Katarína Rentková
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 348-357 [CD-ROM]
 42. AFD The analysis of the regional policy progress in the European Union and in the Slovak Republic / Katarína Rentková, Alena Rentková
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 331-347 [CD-ROM]
 43. AFD Vybrané zmeny v zákonníku práce a ich vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku stručný prehľad a charakteristika / Katarína Rentková, Alena Rentková
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 195-202 [CD-ROM]