Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí / Anna Remišová ... [et al.]
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 2. AAB Etické kódexy / Anna Remišová
  Bratislava : Ekonóm, 1998
 3. AAB Manažérska etika / Anna Remišová
  Bratislava : Ekonóm, 1999
 4. AAB Podnikateľská etika v praxi - cesta k úspechu / Anna Remišová
  Bratislava : EPOS, 1999
 5. AAB Etika a morálka : Teória a realita. / Anna Remišová, Elena Trenčianská
  Bratislava : Sprint, 2012
 6. AAB Etické názory G.E. Moora a L. Wittgensteina / Anna Remišová
  Bratislava : ASCO, 2004
 7. AAB Súčasné trendy podnikateľskej etiky : od teórie k praxi. / Anna Remišová
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 8. ABC Diversity Management und die Entwicklung der Unternehmensethik in der Praxis / Anna Remišová
  In: Diversity - Management als Leitbild von Personalpolitik. - ISBN 978-3-8350-0796-3. - Wiesbaden : Duetscher Universitäts-Verlag, 2007. - S. 60-87
 9. ACB Aplikovaná etika : (etika III). / Vasil Gluchman a kol.
  Prešov : Grafotlač Prešov, 2010
 10. ACB Podnikateľská etika : úvod do problematiky. / Anna Remišová
  Bratislava : Ekonóm, 1997
 11. ACB Etika a ekonomika / Anna Remišová
  Bratislava : Kalligram, 2011
 12. ACB Filozofia / Anna Remišová ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2000
 13. ACB Etika a ekonomika / Anna Remišová
  Bratislava : Ekonóm, 2000
 14. ACD Dotazník "rýchly prieskum znalosti" - optimálny nástroj pre výskum znalostného manažmentu v organizáciách / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : Vena, 2009. - S. 138-159 [CD-ROM]
 15. ADD Raný Wittgenstein o etike / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 58, č. 3 (2003), s. 169-180
 16. ADD Niektoré aspekty použitia modelovania v biologických vedách / Anna Remišová, D. Remiš
  In: Filozofia. - Roč. 41, č. 1 (1986), s. 67-72
 17. ADD Dialektika spoločenského, kolektívneho a individuálneho vedomia / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 43, č. 12 (1988), s. 82-90
 18. ADD Hegel a Sartre o sebapoznaní / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 48, č. 12 (1993), s. 804-807
 19. ADD Kohlbergova teória vývoja morálnych úsudkov / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 51, č. 7 (1996), s. 439-447
 20. ADD Tolerancia ako modus vivendi / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 52, č. 7 (1997), s. 464-470
 21. ADD Podnikateľská etika ako integračná veda / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 53, č. 2 (1998), s. 93-99
 22. ADD On the problems of the conflict between economic and ethical racionality / Anna Remišová
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 46, č. 1 (1998), s. 61-71
 23. ADD Aplikovaná etika / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 54, č. 4 (1999), s. 228-237
 24. ADD Profesijné etické kódexy / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 55, č. 3 (2000), s. 218-228
 25. ADD Komparácia firemných etických kódexov v slovenských a západonemeckých firmách / Anna Remišová, Ingo Winkler
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 54, č. 6 (2006), s. 597-610
 26. ADD Wittgensteinove názory na etiku v strednom a neskorom období jeho filozofického vývinu / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 58, č. 7 (2003), s. 437-449
 27. ADD Culture and leadership preferences in Slovakia and Slovenia : Comparative study based on the GLOBE Student research / Danijel Pučko, Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 376-395
 28. ADD On organisational factors that elicit managerial unethical decision-making / Anna Lašáková, Anna Remišová
  In: Ekonomický časopis. - roč. 65, č. 4, (2017), s. 334-354
 29. ADE Are managers in Slovakia ethical leaders? Key findings on the level of ethical leadership in the Slovak business environment / Anna Lašáková, Anna Remišová, Zuzana Kirchmayer
  In: Periodica Polytechnica Social and Management Sciences [elektronický zdroj]. - Roč. 25, č. 2 (2017), s. 87-96 [online]
 30. ADE Unternehmensethik in der slowakischen Wirtschaftspraxis / Anna Remišová
  In: Journal for East European Management Studies. - Roč. 4, č. 1 (1999), s. 7-27
 31. ADE Podnikové etické kódexy na Slovensku / Anna Remišová
  In: Ekonomická revue. - Roč. 1, č. 1 (1998), s. 43-49
 32. ADE Ethical leadership styles of future managers in Central and Eastern European countries / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: International Journal of Applied Behavioral Economics. - Vol. 2, Iss. 1 (2013), s. 30-50
 33. ADE Ethical-economic dilemmas in business education / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Business, management and education. - Vol. 12, No. 2 (2014), s. 303-317
 34. ADE Do corporate codes of ethics reflect issues of societal transformation? Western German and Slovak companies compared / Anna Remišová, Ingo Winkler
  In: Business ethics. - Roč. 16, č. 4 (2007), s. 419–431
 35. ADF Niektoré problémy protirečení medzi spoločenským a individuálnym vedomím / Anna Remišová
  In: Sociológia. - Roč. 16, č. 1 (1984), s. 40-50
 36. ADF O etických aspektoch reklamy / Anna Remišová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 41, č. 3 (1998), s. 193-197
 37. ADF Ethical-economic dilemmas in teaching business ethics : The Slovak experience / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Búciová
  In: Ethics & bioethics (in Central Europe). - Vol. 4, Iss. 1-2 (2014), s. 89-104
 38. ADM Corporate social responsibility in European countries : The keystones of the concept and intercultural connotations / Anna Remišová, Anna Lašáková, Renata Krzykala-Schaefer
  In: Journal for East European Management Studies. - vol. 18, no. 4 (2013), s. 512-543
 39. ADM Measuring corporate social responsibility towards employees / Anna Remišová, Zuzana Búciová
  In: Journal for East European Management Studies. - Vol. 17, No. 3 (2012), s. 273-291
 40. AEC Verslo etikos uždaviniani ir perspektyvos Slovakijoje / Anna Remišová
  In: Dalykine etika. - ISBN 9955-03-094-1. - Kaunas : Vilnius Universitas, 2001. - S. 193-206
 41. AEC O roli dejateľnosti v formirovaniji i razvitiji obščestvennogo i individuaľnogo soznanija / Anna Remišová
  In: Dialektika sociaľnych processov. - Moskva : Izd. Moskovskogo universiteta, 1980. - S. 117-124
 42. AEC O sootnošeniji sociaľnogo obščenija i soznanija / Anna Remišová
  In: Metodologičeskije voprosy issledovanija obščestvennych processov. - Moskva : Izd. Moskovskogo universiteta, 1981. - S. 83-91
 43. AEC On the role of unethical organizational culture in managerial decision-making / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Role and the place of a civilized entrepreneurship in economy of Russia : scientific and practical edition (Tom 16, No. 2) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-5-9909311-6-9. - Moskva : Rusian Academy of Entrepreneurship, 2017. - S. 296-305 [online]
 44. AEC Center for business ethics - an essential condition for the long-term development of business ethics - on the example of Slovakia / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Roľ i mesto civilizovannogo predprinimateľstva v ekonomike Rossii. - ISBN 978-5-9909311-7-6. - Moskva : Rossijskaja akademija predprinimateľstva, 2017. - S. 187-195
 45. AEC Obščestvennaja otvetstvennosť predprejatia / Anna Remišová
  In: Putevoditeľ predprinimatelia. - ISBN 978-5-903893-46-1. - Moskva : Rossiiskaia Akademiia predprinimatel'stva, 2013. - S. 220-225
 46. AEC Welche ethischen Problembereiche thematisieren Unternehmen in ihren Ethikkodizes? Ein Vergleich grosser westdeutscher und slowakischer Unternehmen / Anna Remišová, Ingo Winkler
  In: Individuum und Organisation. Neue Trends eines organisations-wissenschaftlichen Forschungsfeldes. - ISBN 978-3-8350-0553-2. - Wiesbaden : Duetscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, 2007. - S. 157-178
 47. AEC On the problematics of intercultural communication Project GLOBE Student / Anna Rešová, Anna Lašáková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 1562-1571 [CD-ROM]
 48. AED Mravná kultúra ako súčasť kultúry / Anna Remišová
  In: Kulturologické štúdie. - ISBN 80-88901-21-9. - Bratislava : Peter Mačura, 1998. - S. 31-37
 49. AED Teoretické problémy profesijnej etiky manažéra kultúry / Anna Remišová
  In: Rozmanitosť kultúry. - ISBN 80-88901-33-2. - Bratislava : Peter Mačura, 1999. - S. 53-65
 50. AED Vývoj podnikateľskej etiky na Slovensku / Anna Remišová
  In: Slovenská a česká filozofia na prelome tisícročí. - ISBN 80-88885-66-3. - Prešov : Prešovská univerzita, 1999. - S. 323-333
 51. AED Metaetika / Anna Remišová
  In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - ISBN 978-80-8101-103-0. - Bratislava : Kaligram, 2008. - S. 575-590
 52. AED Úloha manažmentu pri tvorbe, zavádzaní a fungovaní firemného etického kódexu / Anna Remišová
  In: Etika v manažmente. - ISBN 978-80-8068-813-4. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - S. 124-140
 53. AED Teoretická reflexia etického vedenia ľudí / Anna Lašáková, Anna Remišová, Zuzana Búciová
  In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4077-3. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - S. 348-356 [CD-ROM]
 54. AED O filozofii kultúry / Anna Remišová
  In: Kulturologické reflexie. - ISBN 80-88901-39-1. - Bratislava : PEEM, 2000, s. 50-69. - S. 50-69
 55. AEE Etyka źycia gospodarczego / Anna Remišová
  In: Szkice ze wspólczesnej filozofii slowackiej. - ISBN 83-7174-845-0. - Toruń : Wyd. Adam Marszalek, 2001. - S. 150-156
 56. AEE GLOBE Student Research Project in Slovakia - Preliminary findings / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Schriften zur Organisationswissenschaft : Values and Leadership Expectations of Future Managers from Transforming Societies [elektronický zdroj]. - Chemnitz : Technische Universität, 2011. - S. 32-49 [online]
 57. AEF Etika a morálka v podnikaní a manažérskej práci / Anna Remišová
  In: Praktické otázky etiky a morálky : Etika 3. - ISBN 80-88859-13-1. - Prešov : Podnik výpočtovej techniky, 1998. - S. 165-182
 58. AEF Podnikateľská etika a znižovanie korupcie v ekonomike / Anna Remišová
  In: Protikorupčné nástroje. - ISBN 80-89041-67-1. - Bratislava : TIS, 2003. - S. 141-158
 59. AEF Etika a morálka v podnikaní a manažérskej práci / Anna Remišová
  In: Praktické otázky etiky a morálky. - ISBN 80-967778-9-0. - Prešov : LIM, 2000. - S. 155-171
 60. AFA Relevance of ethics program components / Anna Remišová, Anna Lašáková, Zuzana Kirchmayer
  In: Global connectivity, Knowledge and Innovation for Sustainability and Growth: New Paradigms of Theory and Practice. Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-9-5. - Montclair, NJ : Society for Global Business and Economic Development, 2016. - S. 742-754 [CD-ROM]
 61. AFA Methodology of determining the basis of corporate social responsibility towards employees / Anna Remišová, Zuzana Buciová
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. - ISBN 978-0-9837898-1-9. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 651-659
 62. AFA Ethical leadership and effective leadership: An analysis based on the results of the GLOBE student research in Slovakia / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume II.. - ISBN 978-0-9837898-2-6. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 810-820
 63. AFA Business ethics in Central and Eastern Europe convergence or divergence / Anna Remišová
  In: The end of transformation?. - ISBN 3-87988-929-5. - München : Rainer Hampp, 2005. - S. 133-145
 64. AFB K problému tolerancie a kultúrnej identity / Anna Remišová
  In: Utváranie národnej a kultúrnej identity. - ISBN 80-88812-09-7. - Bratislava : EL&T, 1998. - S. 31-38
 65. AFB O výskume etických kódexov v podnikaní / Anna Remišová
  In: Internet, Intranet a Ekonomická univerzita. - ISBN 80-225-0941-8. - Bratislava : Ekonóm, 1997. - S. 80-84
 66. AFC Tolerancia ako nenásilný spôsob komunikácie / Anna Remišová
  In: Svobodná společnost - svobodná morálka. - ISBN 80-900189-9-8. - Olomouc : UP, 1995. - S. 36-42
 67. AFC K otázke etického profilu manažéra / Anna Remišová
  In: Etika podnikání a věřejné správy. - ISBN 80-902356-1-1. - Praha : VUSTE ENVIS, 1997. - S. 73-79
 68. AFC Manažérska etika ako profesijná etika / Anna Remišová
  In: Etika podnikání a věřejné správy. - ISBN 80-902356-5-4. - Praha : VUSTE ENVIS, 1999. - S. 98-104
 69. AFC Business ethics and the transformation process in Slovakia / Anna Remišová
  In: Wirtschaftsethik in Mittel- und Osteuropa. - ISBN 3-87988-550-8. - München : Rainer Hampp, 2001. - S. 69-75
 70. AFC K problému morálnej schizofrénie osobnosti manažéra / Anna Remišová
  In: Etika a sociální deviace. - ISBN 80-7182-049-0. - Olomouc : UP, 2002. - S. 104-109
 71. AFC Ethische Grundlagen des Personalmanagements / Anna Remišová
  In: Personalmanagement im Transformationsprozess. - ISBN 3-87988-637-7. - München : Technische Universität, 2001. - S. 125-138
 72. AFC Herausforderungen und Perspektiven der Wirtschaftsethik in der Slowakei / Anna Remišová
  In: Wirtschaftsethik und Recht. - ISBN 3-515-07899-1. - Stuttgart : Steiner, 2001. - S. 85-96
 73. AFC Code of ethics and related clarity of behavioral standards: Do they decrease the influence of organizational factors that elicit unethical decision-making of managers? / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 2542-2551 [USB kľúč]
 74. AFC Ethical leadership in the context of CSR / Zuzana Kirchmayer, Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 1144-1150 [USB kľúč]
 75. AFC The CSR prospects in Romania and Slovakia A comparative study of the CSR-related preferences of the future managerial generation / Anna Remišová, Anna Lašáková, Diona Catana
  In: 4th review of management and economic engineering : The management between profit and social responsibility. - Cluj-Napoca : Todesco publishing house, 2014. - S. 290-300
 76. AFC Podnikateľská etika ako aplikovaná etika / Anna Remišová
  In: Užitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédií. - ISBN 80-244-0089-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - S. 42-48
 77. AFC CSR-related managerial decision-making preferences in the CEE region (Results of the GLOBE student research) / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - Vol. 110, S. 913-922 [online]
 78. AFC It won´t work without an ethics program? / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Rosijskoe predprinimateľstvo : istorija i sovremenosť. - ISBN 978-5-9907008-9-5. - Moskva : Rosijskaja akademija predprinimateľstva, 2016. - S. 210-218
 79. AFC Key findigs on unethical leadership in Slovakia / Anna Lašáková, Anna Remišová, Zuzana Kirchmayer
  In: CITPM 2016 : Proceedings of the 1st International conference Contemporary issues in theory and practice of management. - ISBN 978-83-65179-41-8. - Czestochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. - S. 252-260
 80. AFD Moorovo chápanie ideálu / Anna Remišová
  In: Filozofia a / ako umenie. - ISBN 80-88973-14-7. - Bratislava : FO ART, 2004. - S. 213-217
 81. AFD Unethical leadership: current theoretical trends and conceptualization / Anna Lašáková, Anna Remišová
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2015. - Vol. 34 , S. 319-328 [online]
 82. AFD Wittgensteinovo chápanie etiky / Anna Remišová
  In: Človek, kultúra, hodnoty. - ISBN 80-89074-07-3. - Bratislava : Iris, 2002. - S. 221-226
 83. AFD Etika v podnikaní - mýtus alebo skutočnosť? / Anna Remišová
  In: Kvalita: Cesta k úspechu v dynamickom svete. - ISBN 80-85348-55-1. - Žilina : MASM, 2002. - S. 11-18
 84. AFD Ekonomická transformácia a podnikateľská etika na Slovensku / Anna Remišová
  In: Filozofia a doba. - ISBN 80-88778-23-9. - Bratislava : Iris, 2000. - S. 332-339
 85. AFD Podnikateľská etika a mravné hodnoty / Anna Remišová
  In: Hodnoty a súčasné etické teórie. - ISBN 80-88722-20-9. - Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1996. - S. 178-186
 86. AFD Problém inštitucionalizácie etiky v organizácii / Anna Remišová
  In: Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike 2. - ISBN 80-8055-354-8. - Banská Bystrica : UMB, 2000. - S. 123-134
 87. AFD K otázke integrácie ekonomickej a etickej racionality / Anna Remišová
  In: Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku. - ISBN 80-85402-21-1. - Bratislava : Infopress, 1996. - S. 147-151
 88. AFD Je ťažké byť tolerantným? / Anna Remišová
  In: Výchova a vzdelávanie na prahu nového tisícročia. - ISBN 80-88868-27-0. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997. - S. 75-80
 89. AFD Globalizácia spoločnosti - etické výzvy pre 21. storočie / Anna Remišová
  In: Čas a dejiny 1. - ISBN 80-80470-1136. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie, 1999. - S. 104-114
 90. AFD Filozofia kultúry a kulturológia / Anna Remišová
  In: Kulturológia ako akademická disciplína. - ISBN 80-7121-258-4. - Bratislava : NOC, 2005. - S. 272-282
 91. AFD Etický intuicionizmus a etický realizmus / Anna Remišová
  In: Realita a fikcia. - ISBN 978-80-970303-0-8. - Bratislava : SFZ pri SAV, 2009. - S. 440-445
 92. AFD Koncepcia kultúry v diele G. Lipovetského / Anna Remišová, Ingo Winkler
  In: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. - ISBN 80-89238-08-4. - Bratislava : Iris, 2006. - S. 259-264
 93. AFD Poznatky z komparácie etických kódexov slovenských a nemeckých firiem / Anna Remišová, Ingo Winkler
  In: Podnikateľské prostredie a etika podnikania. - ISBN 80-225-2199-X. - Bratislava : Ekonóm, 2006. - S. 169-173
 94. AFD Etická dimenzia občianstva v demokratickej spoločnosti / Anna Remišová
  In: Čo potrebuje občianska výchova dnes?. - ISBN 80-85756-61-7. - Bratislava: ŠPÚ, 2001. - S. 33-38
 95. AFD Význam etiky v ekonomickej praxi / Anna Remišová
  In: Acta oeconomica No. 8 : ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. - ISBN 80-8055-593-1. - Banská Bystrica : UMB, 2002. - S. 82-86
 96. AFD K niektorým otázkam etickej zodpovednosti manažéra / Anna Remišová
  In: Zodpovednosť odborníka (inžiniera, manažéra, učiteľa) v súčasnom svete. - ISBN 978-80-227-2600-9. - Bratislava : STU, 2007. - S. 119-124
 97. AFD Quo vadis, podnikateľská etika na Slovensku? / Anna Remišová
  In: Acta oeconomica 15 : etika v ekonomickom prostredí 2. - ISBN 80-8055-798-5. - Banská Bystrica : UMB, 2003. - S. 28-35
 98. AFD G.E. Moore o vlastnosti byť dobrý a dobre / Anna Remišová
  In: Hodnotové aspekty súčasného sveta. - ISBN 80-89018-57-2. - Bratislava : Iris, 2003. - S. 491-496
 99. AFD Aktuálne otázky etiky v manažemente / Anna Remišová
  In: Manažment hodnoty podniku 2008. - ISBN 978-80-969320-4-7. - Bratislava : Slovenská Komora Znalcov, 2008. - S. 178-186
 100. AFD K problematike medzikultúrnej komunikácie Na príklade skúmania obavy z neistoty a orientácie na budúcnosť v rámci projektu Global Student / Anna Lašáková, Anna Remišová
  In: Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. - ISBN 978-80-89238-24-8. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 201-209
 101. AFD O morálnom poznaní a metaetickom intuicionizme W.D. Rossa / Anna Remišová
  In: Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. - ISBN 978-80-89238-24-8. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 37-46
 102. AFD Spoločenská zodpovednosť podnikov a vedenia ľudí / Anna Remišová, Zuzana Búciová, Jana Fratričová
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-20-6. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - S. 59-65 [CD-ROM]
 103. AFD K pojmom vedenie ľudí a etické vedenie ľudí / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-20-6. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - S. 283-293 [CD-ROM]
 104. AFD Význam poznania vzorov efektívneho vedenia ľudí v marketingovej praxí Na základe výsledkov výskumu GLOBE Student / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Psychologické, sociologické a etické aspekty marketingovej komunikácie. - ISBN 978-80-8105-093-0. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. - S. 203-214
 105. AFD K aplikácii etických hodnôt v ekonomickej sfére / Anna Remišová
  In: Acta Moralia Tyrnaviensia 1. - ISBN 80-8082-103-8. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006. - S. 120-126
 106. AFD Zodpovednosť ako kľúčový etický princíp vo výchove k občianstvu / Anna Remišová
  In: Výchova k občianstvu 2000. - ISBN 80-968252-2-4. - Bratislava : SVS pre telesnú výchovu a šport, 2000. - S. 51-54
 107. AFD Tolerantná škola v intolerantnej spoločnosti? / Anna Remišová
  In: Mládež a tolerancia v škole a mimo školy. - ISBN 80-88868-59-9. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2000. - S. 33-39
 108. AFD O Prichardovej morálnej filozofii / Anna Remišová
  In: Cestami filozofie a literatúry. - ISBN 978-80-969481-8-5. - Nítra : Kulturologická spoločnosť, 2009. - S. 156-167
 109. AFD Kto vie, ako to naozaj je? / Anna Remišová
  In: Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. - ISBN 80-8105-004-6. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2007. - S. 97-99
 110. AFD K pojmom analytická etika a metaetika / Anna Remišová
  In: Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie. - ISBN 978-80-89238-12-5. - Bratislava : IRIS, 2007. - S. 307-312
 111. AFD Praktický význam praktického filozofovania v riadení rozmanitosti / Anna Remišová
  In: Filozofia a život, život filozofie. - ISBN 80-89018-78-5. - Bratislava : Iris, 2004. - S. 227-232
 112. AFE CSR Decision-Making values of future managers Based on the globe student study / Anna Remišová, Anna Lašáková, Renata Krzykala-Schaefer
  In: X. Chemnitz East Forum. Abstracts. - Chemnitz : Chemnitz University of Technology, 2011. - S. 78-79
 113. AFE Measuring corporate social responsibility towards employees / Anna Remišová, Zuzana Búciová
  In: X. Chemnitz East Forum. Abstracts. - Chemnitz : Chemnitz University of Technology, 2011. - S. 76-77
 114. AFG Statements about the correct behaviour of the firm structure and content patterns of ethic codices in West-German and Slovakian firms / Anna Remišová, Ingo Winkler
  In: Research on transition - research in transition. - Chemnitz : University of technology, 2005. - S. 91-92
 115. AFG Concepts of leadership Students' perspective 1 / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Conflicts, frictions and paradoxes in CEE Management. IX. Chemnitz east forum. Abstracts. - Chemnitz : TU, 2009. - S. 133-150
 116. AFH The fundamental question of business ethics / Anna Remišová
  In: Racionalita v aplikovaných etikách. - Banská Bystrica : UMB, 2003. - S. 19
 117. AGI Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť : výskumný projekt VEGA. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 118. BAB Vademékum podnikateľskej etiky / Anna Remišová
  Bratislava : Sprint, 2011
 119. BAB Heslár masmediálnej komunikácie / Viera Gažová ... [et al.]
  Trnava : UCM, 2004
 120. BAB Etika médií / Anna Remišová
  Bratislava : Kalligram, 2010
 121. BAB Malá encyklopédia masmediálnej a marketingovej komunikácie / Jozef Matúš ... [et al.]
  Trnava : UCM, 2006
 122. BAB Mediálny heslár / Ludvík Baran ... [et al.]
  Trnava : UCM, 2003
 123. BAB Malý slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie / Jozef Matúš ... [et al.]
  Trnava : UCM, 2005
 124. BBB Tvorba firemného protikorupčného programu / Anna Remišová
  In: Protikorupčný manuál podnikateľa. - ISBN 80-968427-7-3. - Bratislava : Renesans, 2006. - S. 23-67
 125. BCI Vybrané kapitoly z etiky a kulturológie / Anna Remišová, Viera Gažová
  Trnava : UCM, 2003
 126. BCI Texty ku štúdiu sociálnych vied / Anna Remišová ... [et al.]
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1994
 127. BCI Úvod do filozofie / Anna Remišová, Peter Greguš
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1992
 128. BCI Úvod do filozofie / Anna Remišová, Peter Greguš
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1994
 129. BCI Úvod do podnikateľskej etiky / Anna Remišová
  Bratislava : Ekonóm, 1996
 130. BCI Vybrané kapitoly z etiky a kulturológie / Anna Remišová, Viera Gažová
  Bratislava : Ekonóm, 1998
 131. BDF Etické minimum ekonóma / Anna Remišová
  In: Integrátor. - Č. 1 (1993), s. 93-98
 132. BDF Projekt deklarácie UNESCO / Anna Remišová
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 2, č. 1 (1994), s. 61-62
 133. BDF Tolerancia - nové meno pre svet? / Anna Remišová
  In: Literárny týždenník. - Roč. 7, č. 31 (1994), s. 3
 134. BDF Biznis a etika / Anna Remišová
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 245 (1994), s. 5
 135. BDF Možno bojovať proti korupcii? / Anna Remišová
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 51 (1996), s. 12
 136. BDF Prekáža etika úspechu? / Anna Remišová
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 4, č. 51 (1996), s. 12
 137. BDF Úvahy o tolerancii / Anna Remišová
  In: Ekonóm. - Roč. 3, č. 3 (1997), s. 12-13
 138. BDF Etický profil manažéra / Anna Remišová
  In: Slovenský profit. - Roč. 6, č. 18 (1998), s. 18
 139. BDF Podnikové etické kódexy / Anna Remišová
  In: Poradca. - Č. 3 (1998), s. 188-197
 140. BDF Etický profil manažéra / Anna Remišová
  In: Poradca. - Č. 11 (1999), s. 188-197
 141. BDF Etické minimum v zamestnaneckých vzťahoch / Anna Remišová
  In: Poradca. - Č. 12-13 (1999), s. 280-288
 142. BDF Manažérska etika / Anna Remišová
  In: Mzdy a financie. - Roč. 7, č. 1 (2000), s. 139-163
 143. BDF Budúci manažéri si želajú zmeny v národnej kultúre / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: Finančný manažment a controlling v praxi. - Roč. 2, č. 5 (2009), s. 317-320
 144. BDF Developeri versus dodávatelia Reakcie a stanoviská k článku / Mária Patakyová, Anna Remišová, Ján Majerský
  In: Eurostav. - Roč. 12, č. 1 (2006), s. 10-12
 145. BED Ako implementovať etiku, aplikovanú etiku a profesijnú etiku do systému vysokoškolského vzdelávania na Slovensku / Anna Remišová
  In: Philosophica 33 : filozofia v škole, filozofia v živote. - ISBN 80-223-1665-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 111-118
 146. BED Teoretické a metodologické otázky vyučovania podnikateľskej etiky ako aplikovanej etiky / Anna Remišová
  In: Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie. - ISBN 80-88778-86-7. - Bratislava : Iris, 1999. - S. 139-147
 147. BED Aktuálne problémy etiky v médiách / Anna Remišová
  In: Médiá na prahu tretieho tisícročia. - ISBN 80-89034-34-9. - Trnava : UCM, 2003. - S. 73-82
 148. BED O výučbe etiky, aplikovanej etiky a profesijnej etiky na vysokých školách / Anna Remišová
  In: Humanizácia vzdelávania na univerzitách a fakultách technického zamerania na prahu 21. storočia. - ISBN 80-7100-724-2. - Žilina : EDIS, 2000. - S. 115-118
 149. BEE About the nature and importance of an organization's compliance program / Remišová, A., Bohinská, A.
  In: Rossijskoje predprinimateľstvo: istorija i sovremennosť. - ISBN 978-5-9909311-5-2. - Moskva : Rossijskaja akademija predprinimateľstva, 2017. - S. 10-20
 150. BEE HRM issues in Slovakian organization / Anna Remišová
  In: Business ethics : from theory to practice. - ISBN 9955-497-15-7. - Vilnius : Vilnius University, 2002. - S. 342-345
 151. BEF Význam kolektívneho vedomia pre vedecko-technický rozvoj / Anna Remišová
  In: Sociálno-ekonomické aspekty vedeckotechnického rozvoja. - Bratislava : SVŠT, 1986. - S. 68-79
 152. BEF Etika ako súčasť organizačnej kultúry / Anna Remišová
  In: Vnútropodniková komunikácia ako nástroj motivácie zamestnanca. - ISBN 80-89034-35-7. - Trnava : UCM, 2005. - S. 55-63
 153. BFA Ethical leadership in the public and private sector in Slovakia: a comparative study / Anna Remišová, Zuzana Búciová, Anna Lašáková
  In: XII. Chemnitz East Forum. Leadership and governance OF and IN public and private organisations in CEE countries. - Chemnitz : Chemnitz University of Technology, 2015. - S. 4-9
 154. BFA Managerial perceptions of ethics programs in public and private organisations in Slovakia "chalk and cheese" or "alike as two peas" / Anna Remišová, Anna Lašáková
  In: XII. Chemnitz East Forum. Leadership and governance OF and IN public and private organisations in CEE countries. - Chemnitz : Chemnitz University of Technology, 2015. - S. 11-19
 155. BFA The development of business ethics in Slovakia in 1990-2015 / Anna Remišová
  In: Rosijskoe predprinimateľstvo : istorija i sovremenosť. - Moskva : Rusijskaja akademija predprinimateľstva, 2015. - S. 213-217
 156. DAI Dialektika obščestvennogo, kollektivnogo i individuaľnogo soznanija / Anna Remišová
  Moskva : [s.n.], 1981
 157. EDI Nové knihy o spoločenskom vedomí / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 36, č. 21 (1981), s. 14-18
 158. EDI Užitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédií / Anna Remišová
  In: Kulturologické reflexie. - ISBN 80-88901-39-1. - Bratislava : PEEM, 2000. - S. 218-219
 159. EDJ Sozialphilosophie / N. Leser ; prekl. Anna Remišová
  In: Texty k štúdiu sociálnych vied. - Bratislava : ES, 1994. - S. 10-16
 160. EDJ Vlastníctví a sociální spravedlnost / H. Ganthaler ; prekl. Anna Remišová
  In: Texty k štúdiu sociálnych vied. - Bratislava : ES, 1994. - S. 49-56
 161. FAI Filozofia a doba / zost. Jana Balážová, Anna Remišová
  Bratislava : Iris, 2000
 162. FAI Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie : zborník príspevkov z 2. výročného stretnutia SFZ v Banskej Bystrici 17.-19.9.1998. / zost. Anna Remišová, Mariana Szapuová
  Bratislava : Iris, 1998
 163. FAI Dejiny etického myslenia : v Európe a USA. / zost. Anna Remišová
  Bratislava : Kalligram, 2008
 164. GII Aj Slovensko začína objavovať hodnotu etiky v podnikaní HN hovoria s doc. Annou Remišovou, CSc., o etike a etických kódexoch / účast. interv. Anna Remišová
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 10, č. 201 (2002), s. 22
 165. GII Unternehmensethik in der slowakischen Wirtschaftspraxis / Anna Remišová
  St. Gallen : IWE, 1997
 166. GII 19. svetový filozofický kongres / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 48, č. 10 (1993), s. 635-654
 167. GII Filozofia výchovy a problém vyučovania filozofie / Anna Remišová
  In: Kulturologické štúdie. - ISBN 80-88901-21-9. - Bratislava : Peter Mačura, 1998. - S. 136-138
 168. GII Informačná spoločnosť etická výzva pre 21. storočie / Anna Remišová
  In: Rozmanitosť kultúry. - ISBN 80-88901-33-2. - Bratislava : Peter Mačura, 1999. - S. 217-218
 169. GII Podnikateľská etika v strednej a východnej Európe / Anna Remišová
  In: Filozofia. - Roč. 55, č. 1 (2000), s. 55-56
 170. GII Etika v politike je nevyhnutná / aut. interv. Antónia Furjelová ; účast. interv. Anna Remišová
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 9, č. 85 (2001), s. 29-30
 171. GII Etika, etické kódexy a Slovnaft / účast. interv. Anna Remišová ; aut. interv. Ivan Lehotský
  In: Slovnaftár plus. - Č. 1 (2002), s. 8-12
 172. GII 2. slovenský filozofický kongres - Filozofia a doba / Anna Remišová
  In: Organon F. - Roč. 7, č. 4 (2000), s. 479-480