Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

  1. ADM Bond yield spreads in the Eurozone / Denisa Proksová, Mária Bohdalová
    In: Analele Stiintifice ale Universitatii Al I Cuza din Iasi - Sectiunea Stiinte Economice. - Vol. 62, No. 2 (2015), s. 221-239
  2. AFC Monetary union and sovereign credit risk / Denisa Proksová, Mária Bohdalová
    In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S.1507-1515 [CD-ROM]