Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAA Policejní vědy / Viktor Porada ... [et al.]
  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
 2. AAA Manažment rovnosti príležitostí na trhu práce Slovenskej republiky / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  Györ : Palatia Nyomda and Kiadó, 2014
 3. AAA Policajné vedy : úvod do teórie a metodológie. / Květoň Holcr ... [et al.]
  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
 4. AAB Manažment európskej bezpečnosti / René Pawera
  Bratislava : Eurounion, 2004
 5. ACB Regionálna politika a politika súdržnosti Európskej únie a jej vplyvy na Slovensku / René Pawera .. [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 6. ACB Medzinárodná bezpečnosť / František Škvrnda, René Pawera, Peter Weiss
  Bratislava : Ekonóm, 2008
 7. ADE Impact analysis of Slovak-Hungarian cross border cooperation projects / René Pawera, Lívia Bott Domonkos, Richard Hakszer
  In: International journal of management science and business administration. - Roč. 3, č. 3, (2017), s. 7-16
 8. ADE Phenomenon of Socio-Economic inequalities of unprivileged groups in the labor market. The case of the Slovak Republic / René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  In: International journal on managerial studies and research. - Vol. 3, Iss.6 (2015), s. 134-139
 9. ADE Upravlenie raznoobrazia na rynke truda Slovakii / René Pawera
  In: Ežemesjačnyj naučnyj žurnal. - Roč. 21, č. 5, časť 2, (2016), s. 6-9
 10. ADE View of European security / René Pawera, Monika Lavrovičová
  In: Ežemesjačnyj naučnyj žurnal. - Roč. 26, č. 10, časť 2, (2016), s. 81-83
 11. ADF Petersbergské misie vs. realita / René Pawera
  In: Civitas. - Roč. 10, č. 27 (2004), s. 11-13
 12. ADF Vojenské aspekty členstva SR v NATO / René Pawera
  In: Medzinárodné otázky. - Roč. 4, č. 3 (1995), s. 67-76
 13. ADF K některým otázkám duchovního rozvoje mladého důstojníka / René Pawera
  In: Historie a vojenství. - Roč. 33, č. 3 (1984), s. 159-175
 14. ADF Nový pohľad na bezpečnosť Európskej únie / René Pawera
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 12, č. 3 (2004), s. 61-76
 15. ADF Bezpečnosť Európy - potreba inštitucionálneho a procedurálneho urýchlenia / René Pawera
  In: Medzinárodné vzťahy. - Roč. 3, č. 1 (2005), s. 45-54
 16. ADF Vzťah politického systému a armády / René Pawera
  In: Zaujíma Vás. - Č. 1 (1993), s. 4-6
 17. ADF Manažment procesov vytvárania bezpečnosti v Európe / René Pawera
  In: Civitas. - Roč. 12, č. 30 (2006), s. 7-9
 18. ADF Súčasné prístupy k bezpečnostnému manažmentu / René Pawera
  In: Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 5-21
 19. ADM Attitudes of managers towards disadvantaged groups on the labour market in the Slovak Republic / René Pawera, Vladimíra Pazderová, Marian Šuplata
  In: E+M Ekonomie a Management. - Vol. 18, Iss.4 (2015), s. 39-51
 20. AEC Manažment rozmanitosti ako základ pre rovnosť príležitostí na trhu práce / René Pawera
  In: Zaměstanost a trh práce - česko-slovenské zkušenosti. - ISBN 978-80-7556-013-1. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - S. 78-86
 21. AEC Basic steps to eliminate discrimination in the labor market / René Pawera, Monika Lavrovičová
  In: Sociálna podpora a sociálna pomoc v dimenziách sociálnej politiky. - ISBN 978-80-263-1110-2. - Brno : Tribun EU, 2016. - S. 67-75
 22. AEC Firmy a manažment rozmanitosti / René Pawera, Monika Lavrovičová
  In: Slovenská republika ako predsedajúca krajina Európskej únie. - ISBN 978-80-263-1065-5. - Brno : Tribun EU, 2016. - S. 93-103
 23. AEC Nové podmienky pre využitie manažmentu rozmanitosti / René Pawera
  In: Fenomén zmien v spoločnosti a jeho dopad na sociálno-ekonomickú dimenziu. - ISBN 978-80-263-1032-7. - Brno : Tribun EU, 2016. - S. 137-146
 24. AEC Diskriminácia ako základná reália manažmentu rovnosti príležitostí / René Pawera
  In: Reflexia sociálnych služieb a ošetrovateľstva v praxi. - ISBN 978-80-263-1032-7. - Brno : Tribun EU, 2016. - S. 161-178
 25. AEC Východiská výskumu manažmentu odstraňovania príčin diskriminácie na trhu práce / René Pawera
  In: Celoživotné vzdelávanie ako súčasť sociálnej politiky. - ISBN 978-80-263--0746-4. - Brno : Tribun EU, 2014. - S. 103-127
 26. AEC Schengenská dohoda v integrácii Európy / René Pawera
  In: Migrácia v teoretickej a praktickej reflexii. - ISBN 978-80-263-0997-0. - Brno : Tribun EU, 2015. - S. 76-87
 27. AEC Stav vybraných indikátorov trhu práce Slovenskej republiky / René Pawera
  In: Sociálne zabezpečenie ako súčasť sociálnej politiky. - ISBN 978-80-263-0886-7. - Brno : Tribun EU, 2015. - S.91-114
 28. AEC Financovanie projektov sociálnej práce zo zdrojov EÚ (Vybrané aspekty) / René Pawera, Monika Lavrovičová
  In: Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. - ISBN 978-80-263-1170-6. - Brno : Tribun EU, 2017. - S. 367-375
 29. AEC Zhodnotenie Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2007-2013 a jeho nové výzvy / René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  In: Európska kohézia v kontexte európskej sociálnej politiky. - ISBN 978-80-263-0709-9. - Brno : Tribun EU, 2014. - S. 111-124
 30. AEC Proces vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Slovenská republika - členský štát EÚ. - ISBN 978-80-7380-520-3. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 118-130
 31. AEC Komparácia stavu rovnosti príležitostí na základe pohlavia v podmienkach slovenského a európskeho trhu práce / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Slováci ako euroobčania v európskom dome : analýza možností ďalšieho rozvoja životnej úrovne občanov SR. - ISBN 978-80-263-0582-8. - Brno : Tribun EU, 2014. - S. 115-130
 32. AEC Rozvoj regiónov a životnej úrovne na Slovensku v kontexte politiky súdržnosti EÚ / René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  In: Slováci ako euroobčania v európskom dome : analýza možností ďalšieho rozvoja životnej úrovne občanov SR. - ISBN 978-80-263-0582-8. - Brno : Tribun EU, 2014. - S. 131-146
 33. AEC Předpoklady a východiska bezpečnostních věd / René Pawera
  In: Teorie a metodologie policejních věd a transfer vědeckých poznatků do policejní praxe : vybrané aspekty a problémy výzkumu. - ISBN 80-7251-197-1. - Praha : Policejní akademie ČR, 2005. - S. 49-58
 34. AEC Manažment rozmanitosti na trhu práce Slovenskej republiky ako členskej krajiny Európskej únie / René Pawera, Monika Lavrovičová
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 108-121
 35. AEC Vybrané aspekty slovensko-rakúskych politicko-hospodárskych vzťahov / René Pawera, František Vojtech
  In: Aspekty udržitelného rozvoje : v programovacím období 2007-2013 a perspektívy rozvoje 2014-2020. - ISBN 978-80-87472-46-0. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. - S. 80-91
 36. AEC Makroekonomické perspektivy rozpočtu Evrospké unie v roce 2013 / René Pawera, Jiří Dušek
  In: Aspekty udržitelného rozvoje : v programovacím období 2007-2013 a perspektívy rozvoje 2014-2020. - ISBN 978-80-87472-46-0. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. - S. 45-53
 37. AEC Výbor regionů jako nástroj lobbyingu regionálních a místních samosprávných celků / René Pawera, Ľudomír Pána
  In: Aspekty udržitelného rozvoje : v programovacím období 2007-2013 a perspektívy rozvoje 2014-2020. - ISBN 978-80-87472-46-0. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. - S. 60-65
 38. AEC Manažment rovnosti príležitostí - mladí ľudia na trhu práce / René Pawera
  In: Sympózium sociálnych služieb vo verejnej správe. - ISBN 978-80-263-0959-8. - Brno : Tribun EU, 2015. - S. 138-156
 39. AEC Manažment rovnosti príležitostí / René Pawera
  In: Supplement vybraných dimenzií sociálnej problematiky. - ISBN 978-80-263-0929-1. - Brno : Tribun EU, 2015. - S. 121-131
 40. AED Výučba predmetov spoločná zahraničná politika EÚ a obranná a bezpečnostná politika EÚ / René Pawera
  In: Európska integrácia v univerzitnom vzdelávaní : Európska integrácia v procese výučby a tvorby na Fakulte managementu UK. Časť 2. - ISBN 80-88984-64-0. - Bratislava : Eurounion, 2004. - S. 82-93
 41. AED Schengenský systém v integrácii Európy - podpora cestovného ruchu v Európskej únii / René Pawera, Marián Šuplata
  In: Európska integrácia v univerzitnom vzdelávaní : Európska integrácia v procese výučby a tvorby na Fakulte managementu UK. Časť 2. - ISBN 80-88984-64-0. - Bratislava : Eurounion, 2004. - S. 234-242
 42. AED Východiská výskumu EOM1 príčiny diskriminácie na trhu práce a možnosti ich odstraňovania / René Pawera
  In: Sociálně ekonomické a manažerské aspekty podnikatelské etiky. - 978-80-89374-00-7. - Bratislava : Eurounion, 2008. - S. 155-169
 43. AED Equal Opportunity Management EOM as Basic Step for Elimination of Discrimination at the Labour Market / René Pawera, Ľudovít Daňo
  In: roč. 1 / č. 1. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 52-63
 44. AED Manažment medzinárodnej bezpečnosti v 21. storočí ako súčast globálneho manažmentu / René Pawera
  In: Nové trendy, smerovania vízie v treťom tisícročí : filozoficko-sociálne atribúty. - ISBN 978-80-8075-577-5. - Trenčín : Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. - S. 76-90
 45. AED Nové výzvy pred manažmentom európskej bezpečnosti / René Pawera
  In: Nové trendy, smerovania vízie v treťom tisícročí : právno-bezpečnostné atribúty. - ISBN 978-80-8075-589-8. - Trenčín : Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. - S. 150-163
 46. AED Zdravotné postihnutie ako znevýhodnenie na trhu práce Slovenskej republiky / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Dimenzie vývoja súčasnej spoločnosti. - ISBN 978-80-8075-630-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. - S. 72-84
 47. AED Postoje médií k znevýhodneným skupinám na trhu práce Slovenskej republiky / René Pawera, Vladimíra Štefancová, Marian Šuplata
  In: Média a politika - politologické, masmediálne, sociologické, ekonomické a filozofické aspekty. - ISBN 978-80-8075-635-2. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. - S. 54-68
 48. AED Trendy v cezhraničnej spolupráci v období 2014-2020 / Lívia Domonkos, René Pawera
  In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3526-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 12-30 [CD-ROM]
 49. AED Čína a súčasný manažment medzinárodnej bezpečnosti / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Aktuálne otázky politiky III.. - ISBN 978-80-8075-630-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. - S. 86-89
 50. AED Manažment odstraňovania príčin diskriminácie na trhu práce Slovenskej republiky / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Aktuálne otázky európskej sociálnej politiky. - ISBN 978-80-8075-646-8. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. - S. 55-69
 51. AED Inklúzia rómskej menšiny v kontexte Európskeho sociálneho fondu / René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  In: Aktuálne otázky politiky III.. - ISBN 978-80-8075-630-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. - S. 166-172
 52. AED Stav vybraných faktorov trhu práce Slovenskej republiky / René Pawera
  In: Ekonomické a manažérske výzvy podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3768-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 78-88 [CD-ROM]
 53. AED Hístória vývoja spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie / René Pawera, Janka Kottulová, Vladimíra Štefancová
  In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí : historicko-kultúrne atribúty. - ISBN 978-80-8075-595-9. - Trenčín : Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. - S. 102-132
 54. AED Nezamestnanosť ako zdroj diskriminácie na slovenskom trhu práce / René Pawera
  In: Sociálne riziká v 21. storočí a možnosti ich riešenia. - ISBN 978-80-89788-01-9. - Nemšová : J+K, 2015. - S. 85-96
 55. AED Vek ako zdroj diskriminácie na trhu práce / René Pawera, Monika Lavrovičová
  In: Sociálne problémy súčasnej spoločnosti a možnosti ich riešenia. - ISBN 978-80-89788-04-0. - [Nemšová] : Jozef Kubaščík, 2015. - S. 77-89
 56. AED Obsahová diverzifikácia predmetu regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou / René Pawera
  In: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3480-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 7-13 [CD-ROM]
 57. AED Vybrané aspekty manažmentu európskej integrácie / René Pawera
  In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí : politicko-ekonomické atribúty. - ISBN 978-80-8075-594-2. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. - S. 79-94
 58. AED Manažment regionálnej politiky Európskej únie - nadnárodné orgány / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí : politicko-ekonomické atribúty. - ISBN 978-80-8075-594-2. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. - S. 95-117
 59. AED Manažment rovnosti príležitostí starších ľudí na pracovnom trhu Slovenskej republiky / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Stratégie sociálnej politiky v kontexte zvyšovania sociálneho statusu seniorov. - ISBN 978-80-8105-511-9. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - S. 81-94
 60. AED Prítomnosť diskriminácie starších ľudí na pracovnom trhu Slovenskej republiky / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Sociálna politika a seniori. - ISBN 978-80-8075-612-3. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. - S. 70-85
 61. AEF Vybrané teoretické problémy chápania európskej bezpečnosti / René Pawera
  In: Postavenie Slovenskej republiky v bezpečnostnej architektúre Európy. - Bratislava : IBOŠ MO SR, 2004. - S. 5-20
 62. AEF Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika / René Pawera
  In: Postavenie Slovenskej republiky v bezpečnostnej architektúre Európy. - Bratislava : IBOŠ MO SR, 2004. - S. 22-33
 63. AFC Small and medium-sized enterprises in the context of the Slovak and European intergration / Monika Hudáková, Marek Vrbinčík, René Pawera, František Vojtech
  In: SGEM 2016 Conference Proceedings, Vol. 5, Book 2 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. - ISBN 978-619-7105-76-6. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. - S. 597-604
 64. AFC Reakce průmyslových podniků vyrábějících obranné systémy na současnou situaci v evropském integračním procesu / René Pawera, Monika Lavrovičová
  In: Bezpečná společnost 2017 : Mezinárodní Kolokvium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-7556-017-9. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. - S. 48-54 [CD-ROM]
 65. AFC The process management analyses at the labour market as basic step for elimination of discrimination / René Pawera
  In: Global economic crisis and changes. Restructuring business system : Strategic perspectives for local, national and global actor. - ISBN 978-80-7248-594-9. - Opava : Slezská univerzita, 2010. - S. 785-790
 66. AFC Manažment európskej bezpečnosti - perspektívy a stav podnikov obranného priemyslu SR / René Pawera
  In: Hospodářská politika nových členských zemí EU [elektronický zdroj]. - ISBN 80-248-0943-5. - Ostrava : VŠB-TU, 2005. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 67. AFC Improving equal opportunities in the labour market in the context of the European social fund in the Slovak Republic / René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  In: XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-7861-1. - Brno : Masaryková univerzita, 2015. - S. 323-328 [CD-ROM]
 68. AFC Impact of cross border cooperation projects between Slovakia and Hungary in terms of cohesion policy / René Pawera, Lívia Bott Domonkos, Richard Hakszer
  In: CER Comparative European research 2016, iss. 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-9-3. - London : Sciemcee Publishing, 2016. - S. 52-56 [CD-ROM]
 69. AFC Trend in the absorption of the EU funds through the European social fund. The case of Slovakia / René Pawera, Zuzana Šmehýlová, Monika Lavrovičová
  In: CER Comparative European research 2015, vol. 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-8-6. - London : Sciemcee publishing, 2015. - S. 55-58 [CD-ROM]
 70. AFC The factors of the labour market in the Slovak Republic / René Pawera
  In: Increasing competitiveness of regional, national and international markets [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-1457-5. - Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - Nestr.[S.1-8] [CD-ROM]
 71. AFC Gender issue in the labour market. The case of the Slovak republic / René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  In: QUAERE 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-10-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 130-137 [CD-ROM]
 72. AFC Niektoré úvahy o trhu práce v SR / René Pawera
  In: Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 7 - Firma v právním a sociálním prostředí. - ISBN 978-80-86633-89-3. - Brno : MZLU, 2007. - S. 126-133
 73. AFC E-recruit system as strategic tool for HRM competitive advantage / René Pawera, František Vojtech, Zuzana Šmehýlová
  In: Human resource management as a basis for the development of innovative economics. - ISBN 978-5-86433-587-1. - Krasnoyarsk : Sib. gos. azrokosmič un-t., 2014. - S. 199-205
 74. AFC EU structural funding - way of reducing regional disparities in Slovakia / René Pawera, Zuzana Šmehylová
  In: Economic and social development, 6th international scientific conference on economic and social development and 3th Eastern European ESD conference business continuity [elektronický zdroj]. - ISBN 978-953-6125-10-4. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2014. - S. 340-345 [CD-ROM]
 75. AFC Effectiveness of cohesion policy in the new programming period 2014-2020 in the context of 2007-2013 experience the case of Slovak Republic / René Pawera, Zuzana Šmehýlová, Gabriela Urbanová
  In: ABSRC 2014 : Advance in business-related scientific research conference 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-6347-53-2. - Piran : Gea College, 2014. - nestr. [9 s.] [CD-ROM]
 76. AFC 25 years after the political regime change - socio-economic inequalities persist = 25 rokov od zmeny politckého režimu - sociálno-ekonomické nerovnosti pretrvávajú / René Pawera, Zuzana Šmehýlová, Gabriela Urbanová
  In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 882-889 [CD-ROM]
 77. AFC Equal opportunities in the labour market, the case of the Slovak Republic / René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  In: CER Comparative European research 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9928772-6-2. - London : Sciemcee publishing, 2015. - S. 52-55 [CD-ROM]
 78. AFC Manažment obranného priemyslu a úloha stredných a malých podnikov v SR / René Pawera
  In: Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu. - ISBN 80-7248-392-7. - Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. - S. 124-132
 79. AFC The reason of discrimination at the labour market (economic and legal aspects) and possibilities of their elimination / René Pawera
  In: Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. - ISBN 978-80-87472-87-3. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. - S. 84-92
 80. AFD Nové plány "starej" Európy / René Pawera
  In: Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ. - ISBN 80-225-1974-4. - Bratislava : Ekonóm, 2004. - S. 124-128
 81. AFD Postavenie Slovenskej republiky v bezpečnostnej architektúre Európy / René Pawera
  In: Európa jednotná v rozmanitosti. - ISBN 80-8050-805-4. - Nitra : FF UKF, 2004. - S. 105-114
 82. AFD Nemecký podiel na manažmente európskej bezpečnosti / René Pawera
  In: Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3172-6. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 584-589
 83. AFD Vývoj koncepcie EÚ pri riešení zahraničných a bezpečnostných krízových situácií a problémov / René Pawera
  In: Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky (CD ROM). - ISBN 978-80-225-3025-5. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 585-593
 84. AFD Nová vízia spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie / René Pawera
  In: Postavenie Slovenskej republiky v rámci európskej bezpečnostnej architektúry. - Bratislava : Inštitút obrany a bezpečnosti MO SR, 2004. - S. 33-47
 85. AFD Manažment európskej bezpečnosti - reflexia v SR / René Pawera
  In: Medzinárodný terorizmus, bezpečnosť a vláda zákona. - ISBN 80-225-2135-3. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - S. 29-36
 86. AFD USA, Rusko, EÚ, Čína a súčasný manažment medzinárodnej bezpečnosti / René Pawera
  In: Medzinárodné vzťahy 2008 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky (CD ROM). - ISBN 978-80-225-2823-8. - Bratislava : Ekonóm, 2009. - S. 592-601
 87. AFD Francúzsky podiel na manažmente európskej bezpečnosti / René Pawera
  In: Medzinárodné vzťahy 2006. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - ISBN 978-80-225-2353-0. - Bratislava : Ekonóm, 2007. - S. 521-525
 88. AFD Situácia v manažmente obranného priemyslu vybraných krajín EÚ / René Pawera
  In: Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky (CD-ROM). - ISBN 978-80-225-3357-7. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 793-801
 89. AFD Slovensko a spoločná obranná politika Európskej únie / René Pawera
  In: Druhý pilier Európskej únie. Spoločná obranná a bezpečnostná politika. - ISBN 80-88984-61-0. - Bratislava : FMUK, 2003. - S. 28-32
 90. AFD Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika Európskej únie z pohľadu Nemecka v 21. storočí / Vladimíra Štefancová, René Pawera
  In: Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3802-2. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 701-709 [CD-ROM]
 91. AFD Obsahová diverzifikácia predmetu regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie s manažérskou praxou / René Pawera, Paulína Stachová
  In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií.. - ISBN 978-80-8105-430-3. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - S. 238-250
 92. AFD Rovnosť príležitostí na trhu práce Slovenskej republiky / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 153-163 [CD-ROM]
 93. AFD Podiel Veľkej Británie na manažmente európskej bezpečnosti / René Pawera
  In: Medzinárodné vzťahy 2007. Energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-2437-7. - Bratislava : Ekonóm, 2007. - S. 1-12 [CD-ROM]
 94. AFD Realita bezpečnostnej a obrannej politiky / René Pawera
  In: Medzinárodné vzťahy 2004. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - ISBN 80-225-2037-3. - Bratislava : EU v Bratislave, 2005. - S. 1-12
 95. AFD The modern enterprise and manangement of diversity / René Pawera, Monika Lavrovičová
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 180-186 [online]
 96. AFD Rovnosť príležitostí Rómov na trhu práce v Slovenskej republike / René Pawera, Vladimíra Štefancová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3498-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 162-175 [CD-ROM]
 97. BAB Úloha armád v současném světě / René Pawera
  Bratislava : VPA KG, 1984
 98. BAB Policajná veda / Ivan Šimovček ... [et al.]
  Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 1997
 99. BAB Zameranie vojenskej vedy a jej organizácia v armáde SR v rokoch 1996 - 1998 / René Pawera, František Kučera, Vladimír Tarasovič
  Bratislava : Stredisko strategických štúdií MO SR, 1995
 100. BCB Európska únia : najväčší projekt starého kontinentu. / Daniel Klimovský, René Pawera
  Košice : Taktik, 2013
 101. BCI Manažer a společnost : etika a politické vědy. / Bohumil Fiala, René Pawera
  Karviná : Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta, 2010
 102. BCI Duchovní rozvoj mladého důstojníka ČSLA / René Pawera
  Bratislava : VPA KG, 1981
 103. BDF Glasnosť. Veřejná informovanost / René Pawera
  In: Lidová armáda. - Roč. 41, č.19 (1988), s. 1-2
 104. BDF Osobnost / René Pawera
  In: Lidová armáda. - Roč. 37, č. 9 (1984), s. 1-4
 105. BDF Psychologická válka / René Pawera
  In: Lidová armáda. - Roč. 38, č. 24 (1985), s. 1-2
 106. BDF Rodina / René Pawera
  In: Lidová armáda. - Roč. 38, č. 11 (1985), s. 1-2
 107. BDF Konkurencieschopnosť Slovenska z hľadiska plnenia decíznych zámerov / René Pawera
  In: Siločiary. - Roč. 12, č. 2 (2014), s. 4-5
 108. BDF Nové prvky v manažmente európskej bezpečnosti / René Pawera
  In: Siločiary. - Roč. 10, č. 6 (2012), s. 6-8
 109. BDF Nové prvky v manažmente európskej bezpečnosti / René Pawera
  In: Siločiary. - Roč. 10, č. 7-8 (2012), s. 8
 110. BDF Veda o politike a politických systémoch / René Pawera
  In: Armáda Slovenskej republiky. - Č. 3 (1994), s. 51-54
 111. BED Realita vzťahov medzi NATO a EÚ / René Pawera
  In: Európa jednotná v rozmanitosti. - ISBN 80-8050-805-4. - Nitra : FF UKF, 2004. - S. 90-96
 112. BED Úloha armád rozvojových států / René Pawera
  In: Ozbrojené síly a politické problémy rozvojových zemí. - Praha : Orientální ústav ČSAV, 1987. - S. 135-142
 113. BED Niektoré komponenty bezpečnosti / René Pawera
  In: Konštituovanie policajno - bezpečnostnej vedy. - Bratislava : APZ, 1996. - S. 141-143
 114. BED Medzníky vývoja SZBP EÚ / René Pawera
  In: Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. - ISBN 80-225-2110-8. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - S. 403-407
 115. BED Rímske zmluvy a európska bezpečnosť / René Pawera
  In: Zborník študentskej vedeckej konferencie pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskej zmluvy. - ISBN 978-80-969241-3-4. - Bratislava : Komprint, 2007. - S. 25-30
 116. BED Vzdelávania manažérov v podmienkach meniaceho sa sveta / René Pawera
  In: Manažérske a marketingové prínosy vedy a výskumu v edukácii na vysokých školách. - ISBN 80-8069-687-X. - Nitra : SPU, 2006. - S. 78-82
 117. BEF Dopady prítomnosti diskriminácie na slovenskom trhu práce na rozvoj regiónov / René Pawera, Paulina Stachová
  In: Zimný seminár regionálnej vedy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3196-2. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - nestr. [14 s.] [CD-ROM]
 118. BEF Člověk v politice / René Pawera
  In: Veda, armáda, spločnosť. - Bratislava : Vysoká vojenská pedagogická škola, 1992. - S. 160-167
 119. BEF Chanelling cohesion policy funds towards Roma inclusion The case of Slovakia / René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  In: Winter seminar of regional science 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3833-6. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2014. - nestr. [10 s.]
 120. EDJ Medzinárodná konferencia "Tretí sektor a dodržiavanie ľudských práv" / René Pawera
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 12, č. 3 (2004), s. 129-134
 121. EDJ Siločiary bezpečnosti v Európe a v SR / René Pawera
  In: SAEŠ. Časopis Slovenskej asociácie euróskych štúdií. - Roč. 63, č. 10 (2005), s. 3
 122. EDJ Informace o stáži na Institutu pro politické vědy univerzity v Aarhus (Dánsko) / René Pawera
  In: Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska. - Vyškov : Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1992. - S. 161-176
 123. EDJ Brána jazyků i politologie otevřená aneb na zkušené v Dánsku / René Pawera
  In: Akademické listy. - Roč. 4, č. 6 (1992), s. 3, 5
 124. EDJ Brána jazyků i politologie otevřená aneb na zkušené v Dánsku 2 / René Pawera
  In: Akademické listy. - Roč. 4, č. 7 (1992), s. 3, 5
 125. EDJ Brána jazyků i politologie otevřená aneb na zkušené v Dánsku III. / René Pawera
  In: Akademické listy. - Roč. 4, č. 7 (1992), s. 3, 5
 126. EDJ Brána jazyků i politologie otevřená aneb na zkušené v Dánsku IV / René Pawera
  In: Akademické listy. - Roč. 4, č. 8 (1992), s. 3, 5
 127. FAI Politika súdržnosti EÚ v období 2014-2020 [elektronický zdroj] : . / zost. René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 128. FAI Regionálna ekonomická politika EÚ na Slovensku : prípadové štúdie [elektronický zdroj] : . / zost. René Pawera, Zuzana Šmehýlová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 129. FAI Slovenská republika - členský štát EÚ / ed. Jana Kajanová, René Pawera, Darina Saxunová
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2014
 130. FAI Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou [elektronický zdroj] : . / zost. René Pawera, Paulína Stachová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 131. GAI Konštituovanie policajno-bezpečnostnej vedy : Projekt vedecko-výskumnej úlohy. / Ivan Šimovček ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 132. GII Poznávat a formovat osobnost mladého důstojníka - důležitý úkol současnosti / René Pawera
  In: Práce VPAKG : Spoločenskovedný zborník 3. - Bratislava : VPAKG, 1978. - S. 69-75
 133. GII Vědeckotechnická revoluce a duchovní rozvoj vojenských kádrů ČSLA / René Pawera
  In: Práce VPAKG : Spoločenskovedný zborník 3. - Bratislava : VPAKG, 1985. - S. 36-47
 134. GII Rodina dôstojníka ČSĽA : Sociálno-politické a právne aspekty. / René Pawera, Fedor Jánošík
  Bratislava : VPA KG, 1984
 135. GII Bude potrebná domobrana? / René Pawera
  In: Budování státu. - Roč. 2, č. 11 (1991), s. 8-11
 136. GII Realizácia princípov výchovy a výcviku v ČSĽA / René Pawera
  Bratislava : RVO VPA KG, 1984
 137. GII Rozvoj a sbližování národů upevňování obranyschopnosti / René Pawera
  Bratislava : VPA KG, 1986
 138. GII Podmienky na používanie akreditačných značiek : Metodické smernice na akreditáciu. / René Pawera
  Bratislava : Slovenská národná akreditačná služba, 2000
 139. GII Osobnosti politické teorie : učební pomůcka. / René Pawera ...[ et al. ]
  Bratislava : VVPŠ KPVP, 1991
 140. GII The Question of Democracy / René Pawera
  Bratislava : VVPŠ, 1993
 141. GII Do vašej pozornosti / René Pawera
  In: Apológia. - Č. 6 (1993), s. 29