Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAA Podnikanie a podnikateľské myslenie : 2. : Ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu. / Jozef Papula a kolektív
  Praha : Wolters Kluwer, 2016
 2. AAA Podnikanie a manažment : korene, podstata, súvislosti a trendy. / Jozef Papula a kolektív
  Praha : Wolters Kluwer, 2017
 3. AAA Manažérska ekonomika : ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. / Ján Papula a kol.
  Praha : Wolters Kluwer, 2017
 4. AAB Manažérske rozhodovanie : Vybrané problémy. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2005
 5. AAB Strategické myslenie manažérov : Za tajomstvami strategického myslenia. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2010
 6. AAB Procesný manažment : ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. / Zuzana Papulová, Ján Papula, Andrea Oborilová
  Bratislava : Kartprint, 2014
 7. AAB Stratégia a strategický manažment : ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 8. AAB Stratégia a strategický manažment : ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Iura Edition, 2013
 9. ACB Healthcare management / Zuzana Papulová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 10. ACB Úvod do podnikania a manažmentu / Emília Papulová, Ján Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2006
 11. ACB Konkurenčné stratégie : tradičné prístupy vs. nové pohľady a techniky. / Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2014
 12. ACB Manažérske rozhodovanie : Prístupy a postupy. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2014
 13. ACB Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. / Anna Pilková ...[et al.]
  Bratislava : Ofprint JH, 2012
 14. ACB Strategický manažment : teoretické východiská alebo jadro vedomostí. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2009
 15. ACB Základy podnikania a manažmentu / Ján Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2004
 16. ADE Trends in document management system towards the usage of cloud computing / Harald Steffen, Zuzana Papulová
  In: The Macrotheme Review. - Vol. 5, No. 5 (2016), s. 117-127
 17. ADE Strategic analysis and the conscious use of our thinking / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Organisational Studies and Innovation Review. - Vol. 1, No.1 (2015), s. 124-130
 18. ADE The significance of vision and mission development for enterprises in Slovak Republik / Zuzana Papulová
  In: Journal of economics, business and management [elektronický zdroj]. - Vol. 2, No.1 (2014), s. 12-16 [online]
 19. ADE Approaches to strategy practice of Slovak enterprises / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: World journal of social sciences. - Vol. 4, No.2 (2014), s. 123-133
 20. ADE E-Commerce in Slovakia situation in recent years and future trends / Zuzana Papulová, Matej Meško
  In: International Journal of Business Research. - Vol. 11, No. 1 (2011), s. 203-207
 21. ADF Experiences with process management application / Zuzana Papulová...[et al.]
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 15-23
 22. ADF Procesný prístup a vedenie ľudí / Zuzana Papulová, Ján Papula
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 36, č. 2 (2007), s. 237-243
 23. ADF Application of process management banking sector / Miroslava Katonová, Emilia Papulová, Zuzana Papulová
  In: Comenius management review. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 4-14
 24. ADM Conscious thinking as an aproach to strategic analysis / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Journal of Organisational Studies and Innovation. - Vol. 2, No.2 (2015), s. 39-48
 25. AEC Competitive strategy and competitive advantages of small and mid-sized manufacturing enterprises in Slovakia / Emilia Papulová, Zuzana Papulová
  In: Small and Medium Enterprises : perspectives and country experiences. - ISBN 978-81-314-1924-3. - Hyderabad : The Icfai University Press, 2008. - S. 162-179
 26. AED Process approach and its application in strategic performance management / Zuzana Papulová
  In: Comenius management review roč. 2 / č. 1. - Bratislava : Kartprint, 2008. -
 27. AED Procesný manažment ako základný predpoklad úspešnosti organizácie v súčasnom prostredí / Zuzana Papulová
  In: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. - ISBN 80-88984-67-X. - Bratislava : EUROUNION, 2004. - s. 74-78
 28. AED Business process management and its implementation in Slovak enterprises / Andrea Oborilová, Zuzana Papulová
  In: Comenius management review, roč. 5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - s. 4-13
 29. AFA E- Commerce in Slovakia / Matej Meško, Zuzana Papulová
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume IV.. - ISBN 978-0-9837898-4-0. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 2067-2077
 30. AFC Strategický manažment výkonnosti / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi (CD-ROM). - ISBN 978-80-7318-536-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. - nestr. [S.1-6]
 31. AFC The application of concepts and methods based on process approach to increase business process efficiency / Andrea Gažová, Zuzana Papulová, Ján Papula
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2016. - Vol. 39 , S. 197-205 [online]
 32. AFC Role of strategic analysis in strategic decision-making / Zuzana Papulová, Andrea Gažová
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2016. - Vol. 39 , S. 571-579 [online]
 33. AFC Knowledge Management and Organizational Performance / Zuzana Papulová, Matej Mokroš
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 1045-1056
 34. AFC Importance of managerial skills and knowledge in management for small entrepreneurs / Zuzana Papulová, Matej Mokroš
  In: E-leader. - New York : CASA, 2007. - S. 1-8
 35. AFC Performance Management and Performance Measures / Emília Papulová, Zuzana Papulová
  In: Global Business and Economic Development. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 1177-1184
 36. AFC Business process management and its implementation in Slovak enterprises / Andrea Oborilová, Zuzana Papulová
  In: Proceedings of the 6th international conference for entrepreneurship innovation and regional development, regional economic resilience through innovation and enterprise. ICEIRD 2013. - ISBN 978-9944-380-09-6. - Istanbul : Lookus Scientific, 2013. - S. 808-816
 37. AFC Approaches to Strategy : Experiences of Slovak enterprises / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Proceedings of Annual Paris Business and Social Science Research. - ISBN 978-1-922069-27-6. - Melbourne : World Business Institute, 2013 [elektronický zdroj]. - nestr. [11 s.] [online]
 38. AFC Riadenie výkonnosti prostredníctvom procesov / Emília Papulová, Zuzana Papulová
  In: Firma a konkurenční prostředí 2005. - ISBN 80-7302-098-X. - Brno : MZLU, 2005. - S. 114-121
 39. AFC Stratégia ako základ úspechu malých podnikov / Zuzana Papulová, Matej Mokroš
  In: Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. - ISBN 80-214-3099-0. - Brno : Brno University of Technology, 2005. - S. 1-6
 40. AFC Kreativita a inovácie ako aktuálny imperatív stratégií podnikov / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Trendy v podnikání 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0321-9. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. - nestr. [6 s.] [online]
 41. AFC Supporting creativity and innovation from management perspective / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Multidisciplinary academic research 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905442-2-2. - Praha : MAC Prague consulting, 2013. - nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 42. AFD Competitive strategy and competitive advantages of small and midsized manufacturing enterprises in Slovakia / Emília Papulová, Zuzana Papulová
  In: E-leader. - New York : CASA, 2006. - S. 1-8
 43. AFD Return on Management (ROM)- ukazovateľ úspešnosti strategického manažmentu organizácie / Ľubomír Olha, Zuzana Papulová
  In: Výkonnosť organizácie. Prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. - ISBN 80-968080-5-2. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2005. - S. 208-213
 44. AFD Procesný prístup a vedenie ľudí / Emília Papulová, Zuzana Papulová
  In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. - ISBN 80-225-2107-8. - Bratislava : FPM EU, 2005. - S. 488-491
 45. AFD Nedoceňovanie dôležitosti strategického manažmentu malými podnikmi / Zuzana Papulová, Matej Mokroš
  In: Sympózium Manažment 06. - ISBN 80-8070-572-0. - Žilina: EDIS, 2006. - S. 307-313
 46. AFD Výber strategických alternatív s využitím simulácie = The option of the strategic alternatives with using simulation / Emília Papulová, Zuzana Papulová
  In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 (CD-ROM). - ISBN 978-80-225-3253-2. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. - nestr. [S. 1-6]
 47. AFD Preparation for smart industry, introduction and comparative study / Kohnová Lucia, Papula Ján, Papulová Zuzana, Suchoba Michal
  In: Smart City 360° 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-63190-149-2. - [Newton, MA] : EAI, 2017. - nestr. [9 s.] [online]
 48. AFD Entrepreneurship in eyes of the young generation / Zuzana Papulová, Ján Papula
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2015. - Vol. 34 , S. 514-520 [online]
 49. BAB Strategické analýzy s podporou strategického myslenia : Aktuálny trend v strategickom manažmente. / Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2012
 50. BAB Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Iura Edition, 2012
 51. BCI Manažérske rozhodovanie : Texty k e-learningu. / Jozef Papula ... [et al]
  Bratislava : Kartprint, 2007
 52. BDF Meranie a hodnotenie výkonnosti / Matej Mokroš, Zuzana Papulová
  In: Procesný manažér. - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 36-39
 53. BDF Znalostný prístup v manažmente vo finančných inštitúciách / Ján Papula
  In: Marketingová panoráma. - Roč. 3, č. 1-2 (2005), s. 23-25
 54. BED Úloha a význam znalostného manažmentu v riadení výkonnosti malých a stredných podnikov / Ján Papula, Zuzana Papulová
  In: Faktory výkonnosti organizácií v meniacom sa prostredí. - ISBN 978-80-88870-71-5. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 100-110
 55. BED Vedenie ľudí v procesne riadenej organizácii / Zuzana Papulová
  In: Manažment ľudského potenciálu v podniku. - ISBN 80-8070-360-4. - Žilina : EDIS, 2005. - S. 277-281
 56. BED Rozvoj realitného trhu na Slovensku / Vladimír Piaček, Zuzana Papulová
  In: Trendy v manažmente očami mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-88870-84-5. - Bratislava : FM UK, 2009. - S 160-166
 57. BED Stratégia ako nástroj na presadzovanie netradičných ciest rastu výkonnosti firiem / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 127-135
 58. BEF Dôležitosť základných manažérskych zručností a znalostí malých podnikateľov / Matej Mokroš, Zuzana Papulová
  In: Podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom poradenských centier a inkubátorov. - ISBN 978-80-968631-7-4. - Bratislava : Komprint, 2007. - S. 142-147
 59. BEF Meranie a hodnotenie výkonnosti / Matej Mokroš, Zuzana Papulová
  In: Procesné riadenie 2006. - ISBN 80-969519-0-4. - Poprad: SAPRIA, 2006. - S. 146-151