Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAA Podnikanie a podnikateľské myslenie : 2. : Ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu. / Jozef Papula a kolektív
  Praha : Wolters Kluwer, 2016
 2. AAA Podnikanie a manažment : korene, podstata, súvislosti a trendy. / Jozef Papula a kolektív
  Praha : Wolters Kluwer, 2017
 3. AAA Manažérska ekonomika : ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. / Ján Papula a kol.
  Praha : Wolters Kluwer, 2017
 4. AAA Podnikanie a podnikateľské myslenie : 1. : kto a prečo podniká. / Jozef Papula a kolektív
  Praha : Wolters Kluwer, 2015
 5. AAB Procesný manažment : ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. / Zuzana Papulová, Ján Papula, Andrea Oborilová
  Bratislava : Kartprint, 2014
 6. ACB Strategický manažment projektov / Ján Papula
  Bratislava : Pagoda, 2012
 7. ACB Základy manažérskej ekonomiky / Ján Papula, Emília Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2013
 8. ACB Úvod do podnikania a manažmentu / Emília Papulová, Ján Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2006
 9. ACB Konkurenčné stratégie : tradičné prístupy vs. nové pohľady a techniky. / Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2014
 10. ACB Základy podnikania a manažmentu / Ján Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2004
 11. ADF Experiences with process management application / Zuzana Papulová...[et al.]
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 1 (2014), s. 15-23
 12. ADF Procesný prístup a vedenie ľudí / Zuzana Papulová, Ján Papula
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 36, č. 2 (2007), s. 237-243
 13. AEC A descriptive analysis of intellectual capital concept implementation within Slovak companies / Ján Papula, Jana Volná
  In: Driving the economy through innovation and entrepreneurship. - ISBN 978-81-322-0745-0. - New Delhi : Springer, 2013. - S. 443-451
 14. AED Ľudský kapitál ako prostriedok strategického riadenia / Ján Papula
  In: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. - ISBN 80-88984-67-X. - Bratislava : EUROUNION, 2004. - s. 78-83
 15. AED Komunikácia a spracovanie informácií na sociálnych sieťach / Oľga Múčková, Ján Papula
  In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3526-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 175-185 [CD-ROM]
 16. AED Strategic thinking and strategic approach in small and middle-sized manufacturing firms / Ján Papula, Emília Papulová
  In: roč. 4 / č. 1. - Bratislava : Kartprint, 2010. - S. 25-34
 17. AED Analysis of intellectual capital reporting within annual reports of companies in Slovakia / Ján Papula, Jana Volná
  In: Comenius management review, roč. 5. - Bratislava : Kartprint, 2011. - S 57-69
 18. AFA Emerging economies and internationalization of firms / Andrea Oborilová, Ján Papula
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. - ISBN 978-0-9837898-1-9. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 336-345
 19. AFC Controlling ako účinný nástroj manažmentu / Jozef Papula, Ján Papula
  In: Firma a konkurenční prostředí 2003. - ISBN 80-7157-695-6. - Brno : Mendělova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - S. 344-353
 20. AFC Strategický controlling ako súčasť aktuálneho smeru rozvoja teórie strategického manažmentu / Ján Papula
  In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi (CD-ROM). - ISBN 978-80-7318-536-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. - nestr. [S.1-7]
 21. AFC Intellectual capital as value adding element in knowledge management / Ján Papula, Jana Volná
  In: Knowledge as Business Opportunity [elektronický dokument]. - ISBN 978-961-92486-3-8. - Celje : International School for Social and Business Studies, 2011. - S. 497-504 [CD-ROM]
 22. AFC The application of concepts and methods based on process approach to increase business process efficiency / Andrea Gažová, Zuzana Papulová, Ján Papula
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2016. - Vol. 39 , S. 197-205 [online]
 23. AFC A Content analysis of intellectual capital reporting within Slovak companies / Ján Papula, Jana Volná
  In: Proceedings of the 4th European Conference on Intellectual Capital [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-908272-32-4. - Helsinki : Academic Publishing International, 2012. - S. 363-370 [CD-ROM]
 24. AFC Knowledge Management in Compliance with Organization Strategy / Ján Papula, Dagmar Weberová
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 1057-1065 [CD-ROM]
 25. AFC Controlling Function in Strategic Management / Jozef Papula, Ján Papula
  In: Global Business and Economic Development. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 1117-1124
 26. AFC Procesný prístup a nové trendy v manažmente / Ján Papula, Emília Papulová
  In: Firma a konkurenční prostředí 2004. - ISBN 80-7302-075-0. - Brno : MZLU, 2004. - s. 307-313
 27. AFC Intellectual capital and competitive succsess final results of a case study in software company / Ján Papula, Helmut Döring
  In: ECIC 2015 : European conference on intellectual capital [elektronický zdroj]. - 978-1-910810-02-6. - Reading : acpi, 2015. - S. 384-391 [CD-ROM]
 28. AFC Koncept Competitive Intelligence ako súčasť finančnej analýzy firiem v čase hospodárskej krízy / Ján Papula, Jana Volná
  In: QUAERE 2011 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-904877-3-4. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. - S. 616-623 [CD-ROM]
 29. AFC Dominancia stratégie v controllingu / Jozef Papula, Ján Papula
  In: Management, Economic and Business in New Europe. - ISBN 80-214-2382-X. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - S. 233-238
 30. AFC Strategy and Maturity Alignment / Ľubomír Olha, Ján Papula
  In: Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. - ISBN 80-214-3099-0. - Brno : Brno University of Technology, 2005. - S. 1-6
 31. AFC Knowledge networks as a source of knowledge initiatives and innovation activity in small and medium enterprises regression analysis for eu 27 countries / Ján Papula, Jana Volná, Jaroslav Huľvej
  In: KDIR 2013 and KMIS 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-989-8565-75-4. - Algarve : Scitepress, 2013. - S. 389-396 [CD-ROM]
 32. AFC Analysis of awareness and priorities, focused on intellectual capital among Slovak companies / Ján Papula... [et al.]
  In: Proceedings of the 14th European conference on knowledge management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-909507-41-8. - Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. - S. 517-526 [CD-ROM]
 33. AFC Analysis of the behavior of Slovak enterprises in the context of low innovation performance / Jana Volná, Ján Papula
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2013. - Vol. 99, S. 600-608 [online]
 34. AFC The influence of intellectual capital on firm performance among Slovak SMEs / Anna Pilková ... [et al.]
  In: Proceedings of the 10th international conference on intellectual capital, knowledge management and organisational learning [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-909507-80-7. - Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. - S. 329-338 [CD-ROM]
 35. AFC Strategic control as a critical part of strategic management / Ján Papula
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local an Global Challenges [elektronický zdroj]. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 519-523 [CD-ROM]
 36. AFC The benefits of an innovative learning management system, the case from higher education in Slovak Republic / Ján Papula
  In: ICERI 2013 : education, research and innovation [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-616-3847-5. - Seville : IATED, 2013. - S. 2671-2678 [CD-ROM]
 37. AFC Core competence for sustainable competitive advantage / Ján Papula, Jana Volná
  In: Multidisciplinary academic research 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905442-2-2. - Praha : MAC Prague consulting, 2013. - nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 38. AFD Core competence ako zdroj budovania trvaloudržateľnej konkurenčnej výhody / Ján Papula, Jana Volná
  In: Inovácie, podnikanie, spoločnosť 4. - ISBN 978-80-89372-29-4. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, 2011. - S. 89-94
 39. AFD Competitive Strategy and Competitive Advantages in Small Manufacturing Firms / Emília Papulová, Ján Papula
  In: Management Development. The Source of Economic Growth in Candidate Countries. - ISBN 80-969011-2-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2003. - S. 1-8
 40. AFD Význam finančného analýzovania a preverovania obchodných partnerov v čase krízy / Ján Papula, Jana Volná
  In: Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied´10 (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-3447-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. - S. 297-302
 41. AFD Balanced scorecard - spôsob ako premietnuť stratégiu do reálnych činov / Ján Papula
  In: Výkonnosť organizácie. Prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. - ISBN 80-968080-5-2. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2005. - S. 203-207
 42. AFD Manažment intelektuálneho kapitálu / Ján Papula
  In: Manažment ľudského potenciálu v podniku. - ISBN 80-8070-360-4. - Žilina : EDIS, 2005. - S. 137-141
 43. AFD Projektový manažment ako evolučný predchodca procesného manažmentu / Ľudovít Lauko, Ján Papula
  In: Trendy v manažmente očami mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-88870-84-5. - Bratislava : FM UK, 2009. - S 102-107
 44. AFD The level of intellectual capital management in Slovak companies / Ján Papula, Jana Volná
  In: ECIC 2014. Intellectual capital [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-909507-28-9. - Reading : acpi, 2014. - nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 45. AFD Univerzity ako iniciátori budovania znalostných centrál (sieti) v prospech malých a stredných firiem / Ján Papula
  In: Znalostný manažment 2007. - ISBN 978-80-89275-10-6. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2007. - nestr.[1 s.]
 46. AFD Preparation for smart industry, introduction and comparative study / Kohnová Lucia, Papula Ján, Papulová Zuzana, Suchoba Michal
  In: Smart City 360° 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-63190-149-2. - [Newton, MA] : EAI, 2017. - nestr. [9 s.] [online]
 47. AFD Key differences in perceiving innovation between business which see the strategic importance of innovation and those which only claim to be innovative / Lucia Kohnová, Ján Papula
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. - S. 258-265 [CD-ROM]
 48. AFD Informačné zdroje pre controllingový systém podniku / Ján Papula
  In: Vnútropodnikové komunikačné toky a nástroje v systéme riadenia podniku. - ISBN 80-225-1827-1. - Bratislava : Ekonóm, 2004. - S. 57-58
 49. AFD Kontrola ako súčasť strategického manažmentu - rok 2003 / Ján Papula
  In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2003. - ISBN 80-225-1759-3. - Bratislava : FPM EU, 2003. - S. 389-392
 50. AFD Logistika ako zdroj konkurencieschopnosti a controlling logistiky / Ján Papula
  In: Logisticko-distiribučné systémy. - ISBN 80-228-1240-4. - Zvolen : DF TU, 2003. - S. 160-164
 51. AFD Entrepreneurship in eyes of the young generation / Zuzana Papulová, Ján Papula
  In: Procedia Economics and Finance [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier B. V., 2015. - Vol. 34 , S. 514-520 [online]
 52. AGI Stratégia podnikov v kontexte integračných procesov v Európe a globalizačných procesov vo svete : Výskumná úloha riešená v rámci projektu VEGA č. 1/7218/20. / Jozef Papula ...[ et al. ]
  Bratislava : FM UK, 2002
 53. BDE Stratégie a BPM Proč se nedaří strategicky řídit / Ján Papula
  In: Moderní řízení. - Roč. 43, č. 3 (2008), s. 16-19
 54. BDF Ak škola hrou, tak prečo nie počítačovou / Ján Papula
  In: eFocus. - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 31-34
 55. BDF E-learning 2.0, čo prináša a aké je jeho miesto v znalostnom manažmente podniku / Ján Papula
  In: eFocus. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 22-26
 56. BDF Modulovo orientovaná architektúra e-Learningu Výrazný posun v systéme elektronickej podpory výučby (nielen) v akademickom prostredí / Ján Papula, Ľudovít Lauko
  In: eFocus. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 27-33
 57. BDF Manažérsky pohľad na pravý význam súčasných ICT / Ján Papula
  In: eFocus. - Roč. 8, č. 4 (2008), s. 58-64
 58. BDF Rozvoj pracovníkov malých a stredných podnikov v období celosvetovej hospodárskej krízy / Peter Štiavnický, Ján Papula
  In: eFocus. - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 35-38
 59. BDF Znalostný prístup v manažmente vo finančných inštitúciách / Ján Papula
  In: Marketingová panoráma. - Roč. 3, č. 1-2 (2005), s. 23-25
 60. BDF Skúsenosť s prechodom od LMS Moodle ku cloudovému LMS iSmart = Experience with change from LMS Moodle to cloud LMS iSmart / Ján Papula
  In: Information Technology Applications = Aplikácie informačných technológií. - Č. 1 (2013), s. 73-82
 61. BEC Nový pohľad na kontrolnú funkciu manažmentu / Emília Papulová, Ján Papula
  In: Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. 3. diel. - ISBN 80-245-0719-6. - Praha : VŠE, 2004. - S. 49-54
 62. BED Úloha a význam znalostného manažmentu v riadení výkonnosti malých a stredných podnikov / Ján Papula, Zuzana Papulová
  In: Faktory výkonnosti organizácií v meniacom sa prostredí. - ISBN 978-80-88870-71-5. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 100-110
 63. BED Strategické systémy včasného varovania ako významný prvok strategického controllingu / Ján Papula
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 119-126
 64. BED Elektronické vzdelávanie na Fakulte managementu = Electronic Education at the Faculty of Management / Eleonóra Beňová ... [et al.]
  In: Proceedings of the information day on the EU funded IWebCare project and workshop on e-Europe (CD-ROM). - ISBN 978-80-223-2619-3. - Bratislava : FM UK, 2008. - S.38-42
 65. BED Koncepcia krátkeho prístupu v e-Learningu na Fakulte managementu / Ján Papula, Michal Greguš, ml
  In: eLearn 2008. - ISBN 978-80-8070-838-2. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - S. 193-199
 66. BED Pilotný projekt budovania e-learningu na fakulte managementu / Eleonóra Beňová, Nora Hlivárová, Ján Papula
  In: eLearn 2006. - ISBN 80-8070-505-4. - Žilina : EDIS, 2006. - S. 18-21
 67. BEF Úloha e-learningu v podnikateľskom poradenstve / Ján Papula
  In: Podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom poradenských centier a inkubátorov. - ISBN 978-80-968631-7-4. - Bratislava : Komprint, 2007. - S. 25-29
 68. GHG Hodnotová orientácia ako koordinujúci prvok strategického manažmentu / Ján Papula
  In: BPM portál [elektronický dokument]. - Č. 2 (2008), s. [1-5] [online]
 69. GHG Ako stratégia súvisí s BPM - a ako BPM súvisí so stratégiou? / Ján Papula
  In: BPM portál [elektronický dokument]. - Č. 2 (2008), s. [1-9] [online]