Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAA Podnikanie a podnikateľské myslenie : 2. : Ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu. / Jozef Papula a kolektív
  Praha : Wolters Kluwer, 2016
 2. AAA Podnikanie a manažment : korene, podstata, súvislosti a trendy. / Jozef Papula a kolektív
  Praha : Wolters Kluwer, 2017
 3. AAA Manažérska ekonomika : ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. / Ján Papula a kol.
  Praha : Wolters Kluwer, 2017
 4. AAA Podnikanie a podnikateľské myslenie : 1. : kto a prečo podniká. / Jozef Papula a kolektív
  Praha : Wolters Kluwer, 2015
 5. AAB Operačný manažment / Jozef Papula
  Bratislava : Kartprint, 2000
 6. AAB Manažment a európska integrácia : Projekt TEMPUS -Phare IB-JEP-14383-99. / Jozef Komorník ... [et al.]
  Bratislava : Merkury, 2002
 7. AAB Vývoj teórie strategického manažmentu pod vplyvom meniaceho sa prostredia / Jozef Papula
  Bratislava : Kartprint, 2004
 8. AAB Manažérske rozhodovanie : Vybrané problémy. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2005
 9. AAB Strategické myslenie manažérov : Za tajomstvami strategického myslenia. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2010
 10. AAB Stratégia a strategický manažment : ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Iura Edition, 2013
 11. AAB Strategický manažment : Výzva pre manažérov. / Jozef Papula
  Bratislava : Elita, 1993
 12. AAB Stratégia a strategický manažment : ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 13. ACB Podnikanie / Jozef Papula, Emília Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2000
 14. ACB Podnikanie / Jozef Papula, Emília Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2002
 15. ACB Konkurenčné stratégie : tradičné prístupy vs. nové pohľady a techniky. / Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2014
 16. ACB Manažérske rozhodovanie : Prístupy a postupy. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2014
 17. ACB Strategický manažment : teoretické východiská alebo jadro vedomostí. / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Kartprint, 2009
 18. ADD Investičné rozhodovanie ako súčasť stratégie podniku / Emília Papulová ... [et al.]
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 41, č. 1 (1993) s. 54-65
 19. ADD Smerovanie vývoja strategického manažmentu / Jozef Papula
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 42, č. 6 (1994), s. 447-457
 20. ADE Approaches to strategy practice of Slovak enterprises / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: World journal of social sciences. - Vol. 4, No.2 (2014), s. 123-133
 21. ADE Corporate social responsibility - the dilemmas behind the popular concept and how to best address them ! / Jan Kuepfer, Jozef Papula
  In: International Journal of Sustainable Society. - Vol. 2, No. 3 (2010), s. 291-305
 22. ADE Strategic analysis and the conscious use of our thinking / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Organisational Studies and Innovation Review. - Vol. 1, No.1 (2015), s. 124-130
 23. ADF Zdokonaľovanie rozhodovacích procesov procesov v plánovaní VHJ koncernového typu / Jozef Papula
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 14, č. 5 (1981), s. 108-118
 24. ADF K metodológii rozboru hospodárskej činnosti / Jozef Papula
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 15, č. 1 (1982), s. 107-126
 25. ADF K otázkam separácie vplyvu faktorov pôsobiacich na vývoj hodnotovej a naturálnej stránky ukazovateľa produktivity práce / Jozef Papula ... [et al.]
  In: Statistika. - Roč. 20, č. 12 (1983), s. 535-542
 26. ADF Analýza produktivity práce ako predpoklad modelovania jej vývoja / Jozef Papula ... [et al.]
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 16, č. 2 (1983), s. 97-103
 27. ADF Kauzálna analýza faktorov determinujúcich vývoj produktivity práce / Jozef Papula ... [et al.]
  In: Ekonomika práce. - Č. 6 (1983), s. 9-19
 28. ADF Problémy objektívnosti a interpretácie výsledkov ekonomických analýz kauzálnych v zťahov medzi ukazovateľmi / Jozef Papula ... [et al.]
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 19, č. 2 (1986), s. 136-140
 29. ADF Úskalia uskutočňovania ekonomických analýz a interpretácie ich výsledkov / Jozef Papula
  In: Účetnictví. Účtovníctvo. - Č. 8-9 (1987), s. 302-305
 30. ADF K problémom merania a hodnotenia produktivity práce prostredníctvom redukovaných ukazovateľov objemu výroby / Jozef Papula
  In: Ekonomika práce. - č. 5 (1988), s. 17-25
 31. ADF K metodickým otázkam analýzy vplyvu determinujúcich faktorov / Jozef Papula ... [et al.]
  In: Účetnictví. Účtovníctvo. - Č. 3 (1990), s. 99-104
 32. ADF Tradition, Reliability, Competitiveness / Jozef Papula
  In: Europa vincet. - Roč. 18, č. 3 (1996), s. 24-45
 33. ADF Metódy rozboru hospodárskej činnosti. Odborná terminológia / Jozef Papula
  In: Vedecké riadenie. - Roč. 12, č. 2 (1982), s. 37-39
 34. ADM Conscious thinking as an aproach to strategic analysis / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Journal of Organisational Studies and Innovation. - Vol. 2, No.2 (2015), s. 39-48
 35. AEC Corporate Social Responsibility - An introduction and reflection of the current situation / Jan Kuepfer, Jozef Papula
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 1381-1389
 36. AED Eine analyse der folgen des ausbaues und förderung der erneuerbaren energien gemäss "Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG)" / Heinz Rolfes, Jozef Papula
  In: Theory and practice in management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3527-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 132-137 [CD-ROM]
 37. AED Vnímanie a rešpektovanie tendencií vývoja strategického manažmentu / Jozef Papula
  In: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. - ISBN 80-88984-67-X. - Bratislava : EUROUNION, 2004. - S. 7-12
 38. AED Advertising regulation as a key point of pharmaceutical marketing in the Czech Republic / David Anthony Prochazka, Jozef Papula
  In: Comenius management review, roč. 6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 39-50
 39. AED Aktuálne otázky formovania strategického manažmentu podnikov v SR / Jozef Papula
  In: Aktuálne problémy transformácie Slovenskej ekonomiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993. - S. 91-96
 40. AED Innovation management / Jean Magenheimer, Jozef Papula
  In: roč. 4 / č. 1. - Bratislava : Kartprint, 2010. - s. 16-24
 41. AED Outsourcing - a path without return? / Jens Magenheimer, Jozef Papula
  In: Comenius management review, roč. 5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - s. 14-27
 42. AED Electromobility and modular strategies on the example of automotive / Manfred Kasprowicz, Jozef Papula
  In: roč. 5/ č. 5.. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 45-56
 43. AFC Strategy of Small Manufacturing Firms in a Changing Environment / Jozef Papula, Emília Papulová
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local an Global Challenges. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 1088-1096
 44. AFC Controlling ako účinný nástroj manažmentu / Jozef Papula, Ján Papula
  In: Firma a konkurenční prostředí 2003. - ISBN 80-7157-695-6. - Brno : Mendělova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - S. 344-353
 45. AFC Approaches to Strategy : Experiences of Slovak enterprises / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Proceedings of Annual Paris Business and Social Science Research. - ISBN 978-1-922069-27-6. - Melbourne : World Business Institute, 2013 [elektronický zdroj]. - nestr. [11 s.] [online]
 46. AFC Strategický manažment výkonnosti / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi (CD-ROM). - ISBN 978-80-7318-536-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. - nestr. [S.1-6]
 47. AFC Dominancia stratégie v controllingu / Jozef Papula, Ján Papula
  In: Management, Economic and Business in New Europe. - ISBN 80-214-2382-X. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - S. 233-238
 48. AFC Controlling Function in Strategic Management / Jozef Papula, Ján Papula
  In: Global Business and Economic Development. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 1117-1124
 49. AFC Kreativita a inovácie ako aktuálny imperatív stratégií podnikov / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Trendy v podnikání 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0321-9. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. - nestr. [6 s.] [online]
 50. AFC Supporting creativity and innovation from management perspective / Zuzana Papulová, Jozef Papula
  In: Multidisciplinary academic research 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-905442-2-2. - Praha : MAC Prague consulting, 2013. - nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 51. AFC Lean manufacturing a perspective production method / Jozef Papula, Milan Fekete
  In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. - ISBN 80-214-2661-6. - Brno : Brno University of Technology, 2004. - S. 1-10
 52. AFD Strategický manažment ako nástroj na zvyšovanie výkonnosti podnikov slovenskej ekonomiky / Jozef Papula
  In: Faktory výkonnosti organizácií v meniacom sa prostredí. - ISBN 978-80-88870-71-5. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 5-11
 53. AFD Competing in Changing Environment Requires Flexible Strategies / Jozef Papula
  In: Management Development. The Source of Economic Growth in Candidate Countries. - ISBN 80-969011-2-5. - Bratislava : FMUK, 2003. - S. 1-8
 54. AFD Strategic Control as an Integral Part of Strategic Management / Jozef Papula
  In: Management Development. The Source of Economic Growth in Candidate Countries. - ISBN 80-969011-2-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2003. - S. 1-5
 55. AFD Prístupy a trendy v strategickom manažmente organizácií / Jozef Papula
  In: Manažment v podmienkach reštrukturalizácie organizácií a riadenia ľudských zdrojov. - ISBN 80-88885-77-9. - Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002. - S. 418-426
 56. AFD Strategické aspekty kvality / Jozef Papula
  In: Q IV : Multidimenzionálne aspekty kvality. - ISBN 80-8055362-9. - Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2000. - S. 129-134
 57. AFD Reťazenie súvislostí v stratégii podniku / Jozef Papula
  In: Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére. - ISBN 80-225-1271-0. - Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000. - S. 51-56
 58. AFD Determinácia zdrojov rastu efektívnosti VHC v priemysle s využitím graficko-analytických metód / Karol Zalai, Jozef Papula
  In: Ekonomická efektivnost a řízení velkých hospodářských celků 2. díl. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB, 1983. - S. 209-220
 59. AFD K problémom merania a analýzy ekonomickej efektívnosti v podmienkach prestavby hospodárskeho mechanizmu / Jozef Papula
  In: Meranie a analýza ekonomickej efektívnosti. - Bratislava : SAV, 1988. - S. 58-62
 60. AFD Vývojové etapy na ceste k strategickému plánovaniu / Jozef Papula
  In: Ekonomika firiem 2004. - ISBN 80-225-1879-4. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2004. - S. 285-291
 61. AFD K metodologickým otázkam analýzy príčinných súvislostí medzi ekonomickými ukazovateľmi / Jozef Papula
  In: Vnitřní řízení hospodárských organizací. 1.díl. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB, 1989. - s. 168-174
 62. AFD Aktuálne problémy tvorby podnikovej stratégie / Jozef Papula
  In: Organizácia práce. Personálny manažment a organizácia práce manažérov. - ISBN 80-223-0259-0. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 1992. - S. 8-11
 63. AFD Stratégia podnikateľských jednotiek / Jozef Papula
  In: Management a podnikanie. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 1993. - S. 20-24
 64. AFD Ako transformovať teóriu strategického manažmentu do našich podnikov / Jozef Papula
  In: Transformácia podnikov v SR. - Bratislava : FPM EU 1993. - S. 27-30
 65. AFD Cena práce z pohľadu mamažmentu firmy / Jozef Papula
  In: Cena práce na Slovensku. - ISBN 80-230-0150-7. - Banská Bystrica : Dom techniky ZSVTS, 1997. - S. 18-21
 66. AFD Stratégia firiem pod vplyvom globalizácie / Jozef Papula
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S. V-3-V-5 V
 67. AFD Strategický manažment organizácií holdingového typu / Jozef Papula
  In: Ekonomika firiem. - ISBN 80-85668-65-3. - Bratislava : EU PHF, 1998. - S. 46-49
 68. AFD Kvalita z aspektu stratégie a strategického manažmentu firmy / Jozef Papula
  In: Multidimenzionálne aspekty kvality. - ISBN 80-8055-115-4. - Banská Bystrica : Katedra manažmentu a marketingu UMB, 1998. - S. 129-132
 69. AFD Stratégia podniku pod vplyvom globalizácie / Jozef Papula
  In: Globalizácia a nadnárodné spoločnosti - možnosti slovenských podnikov. - Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania EU, 1998. - S. 109-117
 70. AFD Strategický manažment ako proces / Jozef Papula
  In: Reengineering - dynamická forma zvyšovania profesionálneho života firiem. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 1998. - S. 140-144
 71. AFD Globalizačné aspekty v stratégii firiem / Jozef Papula
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999. -
 72. AFD Preskripčné a emergentné prístupy k stratégii kvality / Jozef Papula
  In: Q III. Multidimenzionálne aspekty kvality. - ISBN 80-8055-240-1. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 1999. - CD
 73. AFD Borrowing Strenghts from one' s Allies - a Successful Competition Strategy / Jozef Papula
  In: Global Business and Economic Development. Vol II: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 272 - 275
 74. AFD Stratégia kvality - stratégia pre súčasnosť alebo budúcnosť / Emília Papulová, Jozef Papula
  In: Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére - II. - ISBN 80-225-1405-5. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2001. -
 75. AFD Pozičné a kinetické vnímanie konkurenčnej výhody / Emília Papulová, Jozef Papula
  In: Manažment 2001. Konkurenčná výhoda podnikov na Slovensku. - ISBN 80-225-1399-7. - Bratislava : Ekonóm, 2001. -
 76. AFD Význam stratégie podniku pre prípravu a realizáciu projektu rozvoja podniku / Jozef Papula
  In: Projektové riadenie - nástroj zmien. - Bratislava: Slovenská spoločnosť pre projektové riadenie, 2001. -
 77. AFD Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasť strategickej diagnostiky podniku / Jozef Papula, Peter Gál
  In: Diagnostika podniku, controlling a logistika. - ISBN 80-8070-208-X. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2004. - S. 255-261
 78. AFH Ľudské zdroje ako kritický faktor úspechu podniku / Jozef Papula
  In: Organizácia práce, činiteľ zvyšovania kvality a prosperity podnikov a firiem. - ISBN 80-223-0374-0. - Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 1996. - S. 9
 79. AGI Stratégia podnikov v kontexte integračných procesov v Európe a globalizačných procesov vo svete : Výskumná úloha riešená v rámci projektu VEGA č. 1/7218/20. / Jozef Papula ...[ et al. ]
  Bratislava : FM UK, 2002
 80. AGI Organizácia a riadenie výroby na strednodobom časovom horizonte so zameraním na etapu plánovania v priemyselnom podniku, resp. VHJ strojárskeho priemyslu : ŠPEV III.-3/1.3.2. / Jozef Papula
  Bratislava : VŠE, 1977
 81. AGI Optimalizačné modely v strednodobom plánovaní výroby vo VHJ strojárskeho priemyslu : Príloha k čiastkovej výskumnej úlohe ŠPEV III-3/1.3. / Jozef Papula
  Bratislava : VŠE, 1979
 82. AGI Organizačné systémy riadenia a metódy riadenia VHJ a socialistických priemyselných podnikov : Čiastková výskumná úloha ŠPEV III-3/1.3. / Eliška Dančová ... [et al.]
  Bratislava : VŠE, 1980
 83. AGI Analyticko-plánovacie prepočty strednodobého vývoja produktivity práce k výskumnej správe za II. etapu riešenia : Čiastková úloha ŠPEV 903-533-201-10. / Emília Dančová ... [et al.]
  Bratislava : VŠE, 1983
 84. AGI Vybrané metodologické problémy projektovania dlhodobého rozvoja podniku : Čiastková úloha ŠPEV 903-533-201.03. / Katarína Horecká ... [et al.]
  Bratislava : VŠE, 1987
 85. AGI Zdokonaľovanie plánovacieho procesu v priemyselných podnikoch : Čiastková úloha ŠPEV 903-533-201.3. / Eliška Dančová ... [et al.]
  Bratislava : VŠE, 1989
 86. BAB Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  Bratislava : Iura Edition, 2012
 87. BAB Riadenie podnikov v podmienkach intenzifikácie / Mikuláš Sedlák ... [et al.]
  Bratislava : Práca, 1988
 88. BAB Minimum manažéra : Profesia, ktorá stojí za to. / Jozef Papula
  Bratislava : Elita, 1995
 89. BCB Ekonomika pre štvrtý ročník obchodných akadémií / Otto Sobek ...[et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995
 90. BCB Ekonomika pre štvrtý ročník obchodných akadémií / Otto Sobek ...[et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
 91. BCB Manažment pre obchodné akadémie / Jozef Papula, Emília Papulová
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
 92. BCB Manažment pre obchodné akadémie / Jozef Papula, Emília Papulová
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006
 93. BCB Manažment pre obchodné akadémie / Jozef Papula, Emília Papulová
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2013
 94. BCB Manažment pre obchodné akadémie / Jozef Papula, Emília Papulová
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2017
 95. BCB Manažérstvo pre obchodné akadémie / Jozef Papula
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993
 96. BCB Manažment v podnikovej činnosti / Jozef Papula ... [et al.]
  Bratislava : ITA Slovakia, 1996
 97. BCI Strategický manažment / Jozef Papula ...[et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 1995
 98. BCI Zbierka príkladov z rozborov hospodárskej činnosti socialistických priemyselných podnikov / Eliška Dančová ... [et al.]
  Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1976
 99. BCI Ekonomický rozbor činnosti priemyselného podniku III / Václav Hoffmann ... [et al.]
  Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1978
 100. BCI Zbierka príkladov z rozborov hospodárskej činnosti socialistických priemyselných podnikov / Jozef Papula ... [et al.]
  Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1978
 101. BCI Rozbory hospodárskej činnosti priemyselnych podnikov : Zbierka príkladov. / Emília Dančová ... [et al.]
  Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1982
 102. BCI Modelovanie ekonomických procesov podniku : Modelovanie dlhodobého rozvoja podniku a VHJ. / Eliška Dančová ... [et al.]
  Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1986
 103. BCI Rozbory hospodárskej činnosti priemyselných podnikov : Zbierka príkladov. / Karol Zalai ... [et al.]
  Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1986
 104. BCI Plánovanie a rozbory práce : Zbierka príkladov. / Jozef Kráľovič ... [et al.]
  Bratislava : Rektorát VŠE, 1989
 105. BCI Rozbory hospodárskej činnosti priemyselných podnikov / Václav Hoffmann ... [et al.]
  Bratislava : Rektorát VŠE, 1990
 106. BCI Plánovanie a rozbory práce / Jozef Kráľovič ... [et al.]
  Bratislava : Rektorát VŠE, 1990
 107. BCI Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák ... [et al.]
  Bratislava : Rektorát VŠE, 1991
 108. BCI Strategický manažment podniku / Jozef Papula
  Bratislava : VŠE, 1992
 109. BCI Strategický manažment / Jozef Papula
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993
 110. BCI Strategický manažment : Prípadové štúdie. / Jozef Papula
  Bratislava : Rektorát EU, 1993
 111. BCI Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák ... [et al.]
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993
 112. BCI Ekonomická analýza podniku / Karol Zalai ... [et al.]
  Bratislava : Rektorát EU, 1993
 113. BCI Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák ... [et al.]
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 1994
 114. BCI Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 1996
 115. BCI Manažérske rozhodovanie : Texty k e-learningu. / Jozef Papula ... [et al]
  Bratislava : Kartprint, 2007
 116. BDF Stratégia na riadenie podniku pomáha využívať príležitosti a prekonávať prekážky / Jozef Papula
  In: Trend. - Roč. 10 (2000), s. 26
 117. BDF Strategický manažment podniku v prechode na trhovú ekonomiku / Jozef Papula ... [et al.]
  In: Informačný bulletin výrobného družstevníctva. - Roč. 2, č. 11 (1992), s. 1-9
 118. BDF Stratégia malých a stredných podnikov / Jozef Papula
  In: Informačný bulletin výrobného družstevníctva. - Roč. 3, č. 11 (1993), s. 7-14
 119. BDF Ako pristupovať k tvorbe stratégie podniku / Jozef Papula
  In: Trend. - Č. 4 (1994), s. 15
 120. BDF Ako hodnotiť výsledky vnútropodnikových jednotiek / Jozef Papula
  In: Trend. - Č. 4 (1994), s.15
 121. BED Stratégia ako nástroj na presadzovanie netradičných ciest rastu výkonnosti firiem / Jozef Papula, Zuzana Papulová
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 127-135
 122. BEF Kritické faktory úspešnosti organizácií / Jozef Papula
  In: Chirana-Prema a.s. a jej podnikateľské prostredie : Vybrané state a články z rokov 1994-1995 vydaný v septembri 1995 pri príležitosti 60. výročia vzniku podniku. - Stará Turá : Chirana-Prema a.s., 1995. - S. 9-10
 123. BEF Ktoré sú základné funkcie manažéra? / Jozef Papula
  In: Chirana-Prema a.s. a jej podnikateľské prostredie : Vybrané state a články z rokov 1994-1995 vydaný v septembri 1995 pri príležitosti 60. výročia vzniku podniku. - Stará Turá : Chirana-Prema a.s., 1995. - S. 13-14
 124. BEF Analýza silných a slabých stránok podniku / Jozef Papula
  In: Chirana-Prema a.s. a jej podnikateľské prostredie : Vybrané state a články z rokov 1994-1995 vydaný v septembri 1995 pri príležitosti 60. výročia vzniku podniku. - Stará Turá : Chirana-Prema a.s., 1995. - S. 17-18
 125. BEF Ciele a funkcie moderného manažmentu / Jozef Papula ... [et al.]
  In: Vzdelávanie zamestnancov útvarov krízového riadenia ústredných orgánov štátnej správy. - ISBN 80-89125-06-9. - Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVaR SR, 2005. - S. 8-55
 126. DAI Využitie optimalizačných modelov v strednodobom plánovaní výroby VHJ v strojárstve / Jozef Papula
  Bratislava : VŠE, 1979
 127. EDI Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie / Jozef Papula
  In: Finančný manažér. - Roč. 13, č. 1 (2013), s. 42
 128. EDJ Vedecko-výskumná činnosť vysokých škôl ako sprostredkovateľ komunikácie teórie a praxe / Jozef Papula
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : FM UK, 2008. - S.5-9
 129. GAI Ekonomicko-matematické metódy analýzy produktivity práce / Jozef Papula
  Bratislava : VŠE, 1981
 130. GAI Analýza hospodárenia VHJ potravinárskeho priemyslu / Jozef Papula
  Bratislava : Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR, 1985
 131. GAI K transformácii ekonomických ukazovateľov plánu závodu na hospodárske strediská : Priebežný výstup v rámci úlohy Metodika chozraščotného hodnotenia vnútropodnikových útvarov. / Jozef Papula
  Bratislava : VŠE, 1985
 132. GAI Aplikácia teórie nákladov v podmienkach automatizovaného závodu : Realizačný výstup priebežnej etapy riešenia úloh Rozvoj vnútropodnikového chozraščotu v podmienkach automatizácie strojárskeho závodu. / Jozef Papula, M. Kupkovič, Ľ. Kalafutová
  Bratislava : VŠE, 1988
 133. GAI Variantné rozpočty technologických pracovísk : Rozvoj vnútropodnikového chozraščotu v podmienkach automatizácie strojárskeho závodu. / Jozef Papula, Ľ. Kalafutová
  Bratislava : VŠE, 1989
 134. GAI Hodnotenie efektívnosti investičných variantov / Jozef Papula ...[et al.]
  Bratislava : ZSE, 1991
 135. GAI Zhodnotenie uplatňovanej metodiky pri výrobkových analýzach a odporúčania na doplnenie nových metodických prístupov zodpovedajúcich požiadavkam strategického riadenia v Bučine a.s. Zvolen / Jozef Papula, Emília Papulová
  Bratislava : ŠDVÚ, 1995
 136. GII Musí mať podnik svoju filozofiu ? / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 1, č. 198 (1993), s. 8
 137. GII Aký ste manažér? / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 1, č. 225 (1993), s. 16
 138. GII Strategické myslenie manažérov / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 5 (1994), s. 6
 139. GII Analýza konkurentov / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 126 (1994), s. 5
 140. GII Prognózovanie vývoja externého prostredia / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 121 (1994), s. 5
 141. GII Rivalita medzi podnikmi / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 116 (1994), s. 5
 142. GII Vplyv dodávateľov a kupujúcich v konkurenčnom prostredí / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 111 (1994), s. 5
 143. GII Skúmanie konkurenčného prostredia v odvetví / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 106 (1994), s. 5
 144. GII Analýza makroprostredia / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 101 (1994), s. 5
 145. GII Stratégia a taktika riadenia / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 96 (1994), s. 5
 146. GII Plánovanie, rozhodovanie, kontrola / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 92 (1994), s. 4
 147. GII Kto riadi akciovú spoločnosť? / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 7.7. (1994), s. 11
 148. GII Analýza podniku / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 14.7. (1994), s. 5
 149. GII Analýza silných a slabých stránok podniku / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 2, č. 21.7. (1994), s. 5
 150. GII Foreword by editor in chief / Jozef Papula
  In: roč. 1 / č. 1. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 4-5
 151. GII Manažér na správne rozhodovanie potrebuje strategické myslenie / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 11, č. 203 (2003), s. 20
 152. GII Ako pristupovať k motivácii pracovníkov / Jozef Papula
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 1, č. 179 (1993), s. 20