Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAA Hodnotenie majetkovej a kapitálovej štruktúry / Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová
  Praha : Wolters Kluwer, 2014
 2. ACB Podvojné účtovníctvo : zbierka úloh a príkladov. / Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2016
 3. ACB Podvojné účtovníctvo : zbierka úloh a príkladov. / Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 4. ACB Náklady vo finančnom riadení / Viera Ölvecká
  Bratislava : Kartprint, 2010
 5. ADE Development of entreprenneurial environment in Slovakia / Viera Ölvecká
  In: Intelektiné ekonomika. - Vol. 6, No. 1 (13) (2012), s. 216-229
 6. ADF Vplyv odpisovej politiky na podnikateľské subjekty na Slovensku / Viera Ölvecká
  In: Maneko. - roč. 8, č. 2 (2016), s. 195-203
 7. AFC Dopady zavedenia dane z motorových vozidiel podľa novej legislatívy / Viera Ölvecká
  In: Hradecké ekonomické dny [2016] : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2016 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2016. - S. 147-152 [CD-ROM]
 8. AFC Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo / Viera Ölvecká
  In: Obchod a finance 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-213-2474-9. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. - S. 24-29 [CD-ROM]
 9. AFC The economical and political consequenses of hosting worldwide events in developing countries / Viera Ölvecká, Alena Ölvecká
  In: Perspectives of business and entrepreneurship development, Proceeding of selected papers. - ISBN 978-80-214-5227-5. - Brno : University of Technology, 2015. - S. 72-79
 10. AFC Medzinárodné účtovné štandardy / Viera Ölvecká
  In: Firma a konkurenční prostředí 2008, 3. část. - ISBN 978-80-7392-022-7. - Brno : MSD, 2008. - S. 113-119
 11. AFC Náklady a ich spojenie s manažérskou koncepciou tradičných metód / Viera Ölvecká
  In: Firma a konkurenční prostředí 2009 2. část. - ISBN 978-80-7392-085-2. - Brno : MSD, 2009. - S. 187-193
 12. AFC Consideration of the effect of the crisis on the economic result of the companies in Slovakia / Viera Ölvecká
  In: Trends of economics and management for the 21th century [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-214-4581-9. - Brno : Technická univerzita, 2012. - nestr. [S.1-10] [CD-ROM]
 13. AFC The entrepreneurial environment in Slovakia / Viera Ölvecká
  In: Practice and research in private and public sector - 2013. - Vilnius : Mykolas Romeris University, 2013. - S. 125-132
 14. AFD Finančné riadenie spoločnosti / Viera Ölvecká
  In: Súčasné trendy a smery v manažmente organizácií. - ISBN 978-80-88870-93-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 144-152
 15. AFD Finančná analýza podniku = Financial Analysis of a Company / Viera Ölvecká
  In: Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied '13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4043-2. - Bratislava : STU, 2013. - S. 189-194 [CD-ROM]
 16. AFD Problémy malého a stredného podnikania v podmienkach Slovenska / Viera Ölvecká
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3498-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 149-154 [CD-ROM]
 17. AFD Analýza majetkovej štruktúry ako nástroj zabezpečenia konkurencieschopnosti podniku / Viera Ölvecká
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0927-6. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - S. 467-478 [CD-ROM]
 18. AFD Analýza majetkovej štruktúry ako nástroj zabezpečenia konkurencieschopnosti podniku / Viera Ölvecká
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0927-6. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - S. 455-465 [CD-ROM]
 19. AFD Výsledok hospodárenia ako meradlo výnosnosti činnosti účtovnej jednotky / Viera Ölvecká
  In: Rozvoj teórie a praxe manažmentu s podporou doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-74-6. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 73-79
 20. AFD Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia podniku / Viera Ölvecká
  In: Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied´10 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3447-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. - S. 279-287 [CD-ROM]
 21. AFD Zobrazenie majetkovej štruktúry v podvojnom účtovníctve / Viera Őlvecká
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3767-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 136-141 [CD-ROM]
 22. AFD Vývoj menovej situácie na území dnešného Slovenska od 19. storočia až po zavedenie Eura / Viera Ölvecká
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '08. - ISBN 978-80-969745-1-8. - Žilina : Randa, 2008. - S. 440-444
 23. AFD Dopady podnikateľského rizika na podnik v súčasnosti / Viera Ölvecká
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´12 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. - S. 616-622 [CD-ROM]
 24. AFD Hodnotenie výsledku hospodárenia vo vybranom podniku / Viera Ölvecká
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 145-152 [CD-ROM]
 25. AFD Etika a peniaze / Viera Ölvecká
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-20-6. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - S. 163-168 [CD-ROM]
 26. AFD The analysis of tax licence consequences on global business environment / Viera Ölvecká
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 4. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 1604-1612
 27. BFA Current accounting changes-challenges for entrepreneurs (Slovakia case) / Jana Kajanová, Viera Ölvecká
  In: ICEM-2016 : Programme and collected abstracts. - ISBN 978-80-214-5355-5. - Brno: University of technology, 2016. - S. 127