Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Značky a slovenský zákazník / Eva Smolková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 2. AAB Strategický rozvojový plán obce / Lucia Dobrucká ...[et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007
 3. AAB Tvorba strategického rozvojového plánu obce / Lucia Dobrucká ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007
 4. ADE Employee satisfaction with training opportunities and its relation to internal marketing / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: Holistica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2017), s. 7-16 [online]
 5. ADF Marketing územných jednotiek v kontexte komunálnych volieb 2014 / František Olšavský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 43-57
 6. ADF Nasadenie virtualizačného prostredia OpenStack na výučbové účely časť 1. / Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, Peter Veselý, František Olšavský, Michal Greguš ml.
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 43-52
 7. ADF Nasadenie virtualizačného prostredia OpenStack na výučbové účely časť 2. / Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, Peter Veselý, František Olšavský, Michal Greguš ml.
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 2-5
 8. ADF Marketingové problémy predmetu Etický hacking / Peter Veselý, Vincent Karovič ml., Vincent Karovič, František Olšavský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 4 (2016), s. 32-37
 9. ADF Nové prístupy vo vzdelávaní / František Olšavský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 22-23
 10. AEC Význam marketingovej komunikácie v riadení územných jednotiek / Peter Štarchoň, František Olšavský
  In: Udržitelný rozvoj v evropských regionech. - ISBN 978-80-86708-90-4. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. - S. 130-138
 11. AEC Územná samospráva na Slovensku ako aktér trhu práce / František Olšavský
  In: Právní, sociální a ekonomické aspekty společenských vztahů. - ISBN 978-80-905646-8-8. - Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství, 2014. - S. 20-29
 12. AED Multiprofesný prístup k problematike regionálneho rozvoja : skúsenosti z predmetu "Rozvoj regiónov" na FMUK / Miloš Mrva, František Olšavský
  In: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3480-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 15-26 [CD-ROM]
 13. AED Generation approach in operating of the target market - opportunities and risks / František Olšavský
  In: Theory and practice in management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3527-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 122-131 [CD-ROM]
 14. AED Význam značky v manažmente územnej jednotky / František Olšavský
  In: Trendy budovania a riadenia značky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3168-5. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - nestr. [9 s.] [CD-ROM]
 15. AED Význam marketingového výskumu v manažmente značky územnej jednotky / František Olšavský
  In: Trendy budovania a riadenia značky 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3342-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 79-86 [CD-ROM]
 16. AFC Investment in education and training of employees of the company / Legal and financial aspects / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3569-3579 [USB kľúč]
 17. AFC The impact of education on employees productivity and job satisfaction / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: ICERI 2016 : Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-5895-1. - Valencia : IATED Academy, 2016. - S. 2053-2058 [USB]
 18. AFC Utilization of dual education as potencial tool of competitive advantage of organizations - marketing and legal aspects / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 356-365 [CD-ROM]
 19. AFC Corporate social responsibility and societal marketing concept in financial sector (Slovak perspective) / Lukáš Copuš, Mário Papík, František Olšavský
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3317-3326 [USB kľúč]
 20. AFC The importance of country of origin in buying behaviour of slovak consumers in selected product categories / František Olšavský
  In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 756-762 [CD-ROM]
 21. AFC Výber komunikačných médií a výdavky na marketingovú komunikáciu na Slovensku / Peter Štarchoň, František Olšavský
  In: (KO)media. - ISBN 978-80-7318-3677-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. - S. 62-66
 22. AFC Ethnocentrism of Slovak and Czech consumers - generation approach / František Olšavský
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 3458-3466 [USB kľúč]
 23. AFC Marketing Research in Municipal Conditions / František Olšavský
  In: 4th international Conference of PHD Students Proceedings. Economics II. - ISBN 963 661 589 6. - Miskolc : University of Miskolc, 2003. - S. 433-438
 24. AFC Linking theory with practice - pespective in preparing of vocational schools students in Slovakia / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: EDULEARN 16 : Conference proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-608-8860-4. - Valencia : IATED Academy, 2016. - S. 5330-5338 [USB kľúč]
 25. AFC Dual education - Pupils enforcement in the Slovak practice / František Olšavský, Silvia Treľová
  In: EDULEARN 16 : Conference proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-608-8860-4. - Valencia : IATED Academy, 2016. - S. 5762-5768 [USB kľúč]
 26. AFC Vybrané aspekty riadenia komunikácie s verejnosťou v krízových situáciách / Peter Štarchoň, Helena Mališová, František Olšavský
  In: Internet a bezpečnost organizací (CD-ROM). - ISBN 978-80-7318-548-0. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. - S. 1-6
 27. AFC Bariéry využitia marketingu v manažmente miest a obcí. Obmedzenia alebo výzvy? / František Olšavský
  In: Marketing? Proč ne! Skušenosti a trendy v marketingu 2006. - ISBN 80-248-1166-9. - Ostrava : VŠBT, 2006. - S. 1-5
 28. AFC Child abduction from their biological parents by means of a new system of juvenile justice and the protection of children´s rights by international human rights standards / Jozef Králik, František Olšavský, Marián Horváth
  In: Lidská práva o žalobách týkajících se odebíraní dětí v členských státech rady Evropy a související lidskoprávní aspekty. - ISBN 978-80-905646-7-1. - Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství, 2015. - S. 64-73
 29. AFD Uplatnenie marketingu pri dosahovaní základných cieľov obnovy dediny / František Olšavský
  In: Marketing a média. Regionálny marketing. - ISBN 80-89034-82-9. - Trnava : FMK Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004. - S. 173-176
 30. AFD Ethnocentrism of consumers in similar cultures / František Olšavský, Peter Štarchoň
  In: Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-4219-7. - Bratislava : Ekonóm, 2015. - S. 545-550 [CD-ROM]
 31. AFD Strategický rozvojový plán obce / František Olšavský
  In: New Members - New Challenges for the European Regional Development Policy. - ISBN 80-225-2060-8. - Košice : Technická univerzita, 2005. - S. 483-486
 32. AFD Perspektívy využitia marketingu v manažmente miest a regiónov / František Olšavský
  In: Teória a prax verejnej správy. - ISBN 80-7097-551-2. - Košice : Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2003. - S. 333-337
 33. AFD Kríza v riadení miest a obcí z pohľadu marketingovo orientovanej organizácie / František Olšavský
  In: Veda a krízové situácie. - ISBN 80-8070-325-6. - Žilina : FŠI ŽU, 2004. - S. 1-7
 34. AFD Brands, net disposable income and consumer behavior of Slovaks / František Olšavský
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 293-297 [online]
 35. AGI Marketingová komunikácia 2007 : teória a slovenská prax. / Peter Štarchoň ...[et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 36. AGI Vývojové tendencie v marketingovej komunikácii slovenských podnikov v rámci európskeho priestoru a pod vplyvom globalizačných procesov / Peter Štarchoň ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2007
 37. AGI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : výsledky vedeckovýskumnej práce na projekte VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Fakulta managementu UK : 2005
 38. BCB JA Učebnica ekonómie a podnikania : príručka pre učiteľa. / Miloš Mrva, František Olšavský, Paulína Stachová
  Bratislava : Junior Achievement Slovensko, 2015
 39. BDF Perspektívy marketingového manažmentu v službách regiónov a miest / František Olšavský
  In: Marketingová panoráma. - Roč. 2, č. 1 (2004), s. 26-27
 40. EDI Charfaoui, Emilia, 2014. Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu / Martina Drahošová, František Olšavský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 60-61
 41. EDI Charfaoui, Emilia, 2014. Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe / Olšavský František, Martina Drahošová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 61-62
 42. EDI Charfaoui, Emília, 2014. Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu / František Olšavský, Martina Drahošová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 62-63
 43. GAI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : čiastkové výsledky riešenia projektu VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Bratislava : FMUK, 2004