Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAA Podnikanie v európskom hospodárskom priestore / Vlasta Kovalančíková, Daniela Nováčková
  Györ : Palatia Nyomda and Kiadó, 2013
 2. AAB Základy európskeho práva a vnútorný trh Európskej únie / Daniela Nováčková
  Bratislava : Eurounion, 2004
 3. AAB Európska integrácia : od Ríma cez Maastricht po Amsterdam. / Daniela Nováčková ... [et al.]
  Bratislava : Eurounion, 2000
 4. ABC Voľný pohyb tovaru / Daniela Nováčková
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 31-56 [1,5 AH]
 5. ABC Menová a hospodárska politika / Daniela Nováčková
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 154-180 [1,3 AH]
 6. ACA Medzinárodné ekonomické právo / Petra Milošovičová, Daniela Nováčková, Jarmila Wefersová
  Praha : Wolters Kluwer, 2017
 7. ACB Základy európskeho práva pre manažérov / Daniela Nováčková
  Bratislava : EPOS, 2012
 8. ACB Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie : v kontexte Lisabonskej zmluvy. / Daniela Nováčková
  Bratislava : Eurounion, 2010
 9. ACB Spoločný trh Európskej únie / Daniela Nováčková, Peter Hoffmann
  Skalica : Stredoeurópska vysoká škola, 2009
 10. ACB Medzinárodné organizácie / Daniela Nováčková, Paulína Stachová, Peter Hoffmann
  Skalica : Stredoeurópska vysoká škola, 2010
 11. ACB Medzinárodné ekonomické právo / Daniela Nováčková, Petra Milošovičová
  Bratislava : Eurounion, 2011
 12. ADE Uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na Slovensku / Daniela Nováčková, Lucia Paškrtová
  In: Auspicia. - Č. 2 (2014), s. 12-27
 13. ADE Európska investičná politika / Daniela Nováčková
  In: Auspicia. - Roč. 8, č. 2 (2011), s. 13-20
 14. ADE Európsky platobný priestor / Daniela Nováčková
  In: Ekonomická revue. - Roč. 11, č. 1, 2008, s. 18-26
 15. ADE Štátna pomoc - služby všeobecného ekonomického záujmu / Daniela Nováčková
  In: Ekonomická revue. - Roč. 11, č. 3, 2008, s. 30-41
 16. ADE Európske pravidlá uplatňované v oblasti služieb verejného záujmu / Daniela Nováčková
  In: Auspicia. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 13-20
 17. ADE Investičné služby vo svetle novej právnej úpravy ES / Daniela Nováčková
  In: Ekonomická revue. - Roč. 8, č. 4 (2005), s. 71-81
 18. ADF Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ / Daniela Nováčková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 61-69
 19. ADF Globalisation and its impacts on the Slovak labor market / Daniela Nováčková
  In: Sociálno - Ekonomická Revue. - Roč. 15, č. 2 (2017), s. 66-72
 20. ADF Nástroje posilňovania finančnej stability EÚ / Daniela Nováčková, Viera Sysáková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 7, č. 17 (2012), s. 71-78
 21. ADF Záväzky vyplývajúce z členstva v Európskej únii = Obligations of membership in the European union / Daniela Nováčková, Viera Sysáková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 7, č. 19 (2012), s. 97-103
 22. ADF Podstatné zmeny v oblasti zmluvných investičných vzťahov / Daniela Nováčková, Jarmila Wefersová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2016), nestr. [11 s.][online]
 23. ADF Zmeny v oblasti medzinárodných investičných vzťahov v dôsledku nadobudnuta platnosti dohody CETA / Daniela Nováčková, Darina Saxunová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 12, č. 4 (2017), s. nestr. [15 s.]
 24. ADF Vykonávanie zmlúv o ochrane a podpore investícií v Slovenskej republike / Daniela Nováčková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 8, č. 21 (2013), s. 69-77
 25. ADF Employing Slovak citizens in foreign companies in Slovakia / Daniela Nováčková, Nina Košecká
  In: Journal of Human Resource Management. - Roč. 14, č. 1-2 (2011), s. 4-11
 26. ADF Charta základných práv Európskej únie / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 3-4 (2001), s. 23-30
 27. ADF Poskytovanie štátnej pomoci podnikom v Slovenskej republike / Daniela Nováčková
  In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 16, č. 1-2 (2009), s. 251-263
 28. ADF Manažment rozpočtu EÚ a Slovenská republika / Daniela Nováčková
  In: MaF. Manažment, mzdy a financie. - Roč.14, č. 18 (2007), s. 96-108
 29. ADF Európska banková sústava / Daniela Nováčková
  In: Medzinárodné otázky. - Roč. 9, č. 1 (2000), s. 74-95
 30. ADF Niektoré právne aspekty menovej integrácie / Daniela Nováčková
  In: Justičná revue. - Roč. 52, č. 3 (2000), s. 309-316
 31. ADF Základné zásady práva ES / Daniela Nováčková
  In: Justičná revue. - Roč. 52, č. 10 (2000), s. 1055-1064
 32. ADF Univerzálne zásady európskeho bankovníctva podľa smernice 12/2000/ES / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 1, č. 5-6 (2000), s. 40-47
 33. ADF Spoločná obchodná politika a priame zahraničné investície v kontexte Lisabonskej zmluvy / Daniela Nováčková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 5, č. 13 (2010), s. 74-81
 34. ADF Definovanie sociálnych služieb vo verejnom záujme / Daniela Nováčková, Daniela Zemanovičová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 10, č. 29 (2015), s. 55-69
 35. ADF Európska únia a harmonizácia národnej legislatívy / Daniela Nováčková
  In: Justičná revue. - Roč. 47, č. 7-8 (1995), s. 23-28
 36. ADF Európske právo a jeho vplyv na novelu zákona o Národnej banke Slovenska / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 1-2 (2001), s. 9-12
 37. ADF Harmonizácia účtovníctva európskej únie / Daniela Nováčková
  In: Justičná revue. - Roč. 48, č. 12 (1996), s. 24-28
 38. ADF Európska únia - Biela kniha, Zelená kniha / Daniela Nováčková
  In: Justičná revue. - Roč. 48, č. 2 (1996), s. 6-11
 39. ADF Zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskych spoločenstiev / Daniela Nováčková
  In: Justičná revue. - Roč. 48, č.10 (1996), s. 36-41
 40. ADF Podpora zamestnanosti na Slovensku / Daniela Nováčková, Darina Saxunová, Rozália Sulíková
  In: Sociálno-ekonomická revue. - Roč. 13, č. 3 (2015), s. 114-124
 41. ADF Pramene práva Európskej únie / Daniela Nováčková
  In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 1 (1997), s. 18-26
 42. ADF Právna ochrana prostredníctvom Európskeho súdneho dvora / Daniela Nováčková
  In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 1(1997), s. 91-97
 43. ADF Sociálna politika v kontexte Lisabonskej zmluvy / Daniela Nováčková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 6, č. 15 (2011), s. 108-116
 44. ADF Aktuálne trendy dumpingového práva / Daniela Nováčková
  In: Medzinárodné otázky. - Roč. 7, č. 3 (1998), s. 5-32
 45. ADF Pohľady na súčasné trendy európskej integrácie / Daniela Nováčková
  In: Medzinárodné otázky. - Roč. 7, č. 1-2 (1998) s. 55-100
 46. ADF Contractual Obligations between the Slovak Republic and the European Community and its Member States with a Focus on the Approximation of Laws / Daniela Nováčková
  In: Medzinárodné otázky. - Roč. 8, č. 1 (1999), s. 155-164
 47. AEC Služby všeobecného hospodárskeho záujmu poskytované na Slovensku / Daniela Nováčková
  In: Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. - ISBN 978-80-87472-84-2. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. - S. 92-102
 48. AEC Prevention of proceeds legislation from criminal activity and auditors and accountants´ responsibility in Slovakia / Daniela Nováčková, Darina Saxunová
  In: Privatization, Banking, and Cross-Border Insolvency. - ISBN 978-90-824603-0-8. - Hague : Lex Lata BV, 2015. - S. 59-83
 49. AEC Všeobecné zásady správneho fungovania vnútorného trhu / Daniela Nováčková
  In: EU od jednotného evropského aktu k jednotnému digitálnímu trhu. - ISBN 978-80-7556-004-9. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - S. 53-62
 50. AEC Zjednotení v rozmanitosti - Spoločné ciele a rozdielne záväzky členských štátov Európskej únie / Lucia Paškrtová, Zuzana Stoličná, Daniela Nováčková
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 81-107
 51. AEC Uplatňovanie práva EÚ na Slovensku / Petra Milošovičová, Daniela Nováčková
  In: Slovenská republika - členský štát EÚ. - ISBN 978-80-7380-520-3. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 88-99
 52. AEC International trade economic measures applied in Slovakia / Daniela Nováčková
  In: Czech yearbook of international law : Regulatory measures and foreing trade 2013. - ISBN 978-1-57823-334-2. - Huntington : Juris Publishing, 2013. - S. 143-157
 53. AEC Voľný pohyb osôb / Daniela Nováčková
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 57-72
 54. AEC Voľný pohyb kapitálu a platieb / Daniela Nováčková
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 81-91
 55. AEC Rozpočtová politika / Daniela Nováčková
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 181-189
 56. AEC Politika hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti / Daniela Nováčková
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 190-195
 57. AEC The legal instruments of EU fiscal and monetary stability / Daniela Nováčková
  In: Czech Yearbook of International Law, Vol. 5. - ISBN 978-1-57823-344-1. - Huntington : Juris Publishing, 2014. - S. 327-340
 58. AEC Dynamický proces prehlbovania európskej integrácie / Daniela Nováčková
  In: Evropská unie na rozcestí: Výzvy a rizika. - ISBN 978-80-7556-020-9. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. - S. 10-15
 59. AEC Inštitucionálna zmena v oblasti štátnej pomoci na Slovensku / Daniela Nováčková
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 162-187
 60. AED Aktuálne problémy spoločnej obchodnej politiky EÚ / Daniela Nováčková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-970759-2-7. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2012. - S. 344-351
 61. AED Nachhaltiges Management in der hochglobalisierten Tourismusindustries / Jarmila Wefersová, Daniela Nováčková
  In: Theory and practice in management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3527-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 164-172 [CD-ROM]
 62. AED Reforma pravidiel štátnej pomoci Európskej únie / Daniela Nováčková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác, roč. 3. - ISBN 978-80-970759-3-4. - Bratislava : ALDO, 2013. - S. 124-130
 63. AED Slovakia from Accession to EU Membership / Daniela Nováčková
  In: Európska integrácia v univerzitnom vzdelávaní : Európska integrácia v procese výučby a tvorby na Fakulte managementu UK. Časť 2. - ISBN 80-88984-64-0. - Bratislava : Eurounion, 2004. - S. 184-192
 64. AED Štátna pomoc - ekonomický nástroj regionálnej politiky EÚ / Daniela Nováčková
  In: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3480-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 65-73 [CD-ROM]
 65. AFC The public-private partnership projects legislation and PPP project experience in Slovakia / Daniela Nováčková, Darina Saxunová
  In: MIC 2015 : Managing sustainable growth. - Koper : University of Primorska, 2015. - S. 419-432
 66. AFC Právne prostredie firiem v Slovenskej republike / Daniela Nováčková
  In: Firma a konkurenční prostředí 2007. - ISBN 978-80-86633-89-3. - Brno : MZLU, 2007. - S. 119-125
 67. AFC Ochrana a podpora investícií v Slovenskej republike / Daniela Nováčková
  In: Hradecké ekonomické dny 2007/II. Ekonomický růst a rozvoj regionů. - ISBN 978-80-7041-824-6. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. - S. 87-93
 68. AFC Poskytovanie štátnej pomoci v oblasti životného prostredia / Daniela Nováčková
  In: Udržitelný rozvoj a funkcie moderního evropského státu. - ISBN 978-80-87472-20-0. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. - S. 97-103
 69. AFC Fundamental changes in the state aid policy in the Slovak republic / Daniela Nováčková
  In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 716-726 [CD-ROM]
 70. AFC Globalisation and its impact on business activities / Ľubica Bajzíková, Daniela Nováčková
  In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 57-66 [CD-ROM]
 71. AFC Bankruptcy and restructuralization as insolvency problem solving for large, small and medium enterprises / Darina Saxunová, Daniela Nováčková
  In: Region v rozvoji společnosti 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-139-0. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. - S. 772-783 [CD-ROM]
 72. AFC Investment aid - an instrument of regional development in Slovakia / Daniela Nováčková, Lucia Paškrtová, Darina Saxunová
  In: SIBR-RDINRRU conference on interdisciplinary business & economics research [elektronický zdroj]. - Vol. 4, Iss. 3 (2015), nestr. [17 s.] [CD-ROM]
 73. AFC Sociálna dimenzia podnikania na Slovensku / Daniela Nováčková, Paulína Stachová
  In: Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-550-9. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - S. 318-325 [CD-ROM]
 74. AFC Odstránenie obmedzení pohybu kapitálu na Slovensku / Daniela Nováčková
  In: Hradecké ekonomické dny 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-367-3. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - S. 331-339 [CD-ROM]
 75. AFC Poskytovanie štátnej pomoci stredným a malým podnikom v SR / Daniela Nováčková
  In: Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu. - ISBN 80-7248-392-7. - Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. - S. 118-123
 76. AFC International tax competition and tax exemption as an economic investment stimulus- the case of Slovakia / Darina Saxunová, Daniela Nováčková, Jana Kajanová
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 2636-2648 [USB kľúč]
 77. AFC Sociálne podnikanie na Slovensku / Daniela Nováčková
  In: Socioekonomické a enviromentální aspekty udržitelného rozvoje. - ISBN 978-80-87472-47-7. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. - S. 120-129
 78. AFC The process of Preparation for the Accession of the Slovak Republic to the Eurozone / Daniela Nováčková
  In: Increasing competitiveness of regional, national and international markets [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-1457-5. - Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 79. AFC Štátna pomoc v podmienkach Slovenskej republiky / Daniela Nováčková
  In: Hospodářská politika nových členských zemí EU=Economic policy in the new EU member. - ISBN 80-248-0943-5. - Ostrava : VŠB-TU, 2005. - S. 401-407 [CD-ROM]
 80. AFC Economic and legal instruments of labour integration of unemployed persons in Slovakia / Gabriela Bérešová and Daniela Nováčková
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. [USB kľúč]
 81. AFD Aproximácia finančného práva v podmienkach Slovenskej republiky / Daniela Nováčková
  In: Teória a prax aproximácie práva. - ISBN 80-7160068-9. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999. - S. 62-68
 82. AFD Sociálne práva upravené v charte základných práv Európskej únie / Daniela Nováčková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´12 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. - S. 588-595 [CD-ROM]
 83. AFD Services of general economic interest and application of competition rules / Daniela Zemanovičová, Daniela Nováčková
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 2. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 879-892
 84. AFD Global investment projects implemented in public interest in Slovakia / Daniela Nováčková, Darina Saxunová and Ľubomíra Strážovská
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 4. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 1521-1529
 85. AFD Pozitívne prínosy a negatívne dôsledky poskytovania investičnej pomoci zahraničným investorom na Slovensku / Vlasta Kovalančíková, Daniela Nováčková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0927-6. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - S. 261-269 [CD-ROM]
 86. AFD Sociálne a ekologické aspekty spravodlivého obchodu / Daniela Nováčková, Paulína Stachová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3767-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 128-135 [CD-ROM]
 87. AFD Zosúlaďovanie platných medzinárodných zmlúv s európskym právom / Daniela Nováčková
  In: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva. - ISBN 978-80-7160-307-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011. - S. 207-212
 88. AFD The comprehensive assessment of selected banks in Slovakia / Daniela Nováčková, Viera Sysáková
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 2. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 505-514
 89. AFD Sú európske peniaze suverénne alebo supranacionálne ? / Daniela Nováčková
  In: Slovensko v priestore Európskej únie : výzva pre sociálne, ekonomické a právne vedy. - ISBN 80-969258-0-6. - Bratislava : FSEV UK, 2004. - S. 55-60
 90. AFD Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť - súčasť stratégie Európa 2020 / Daniela Nováčková
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 135-144 [CD-ROM]
 91. AFD Poskytovanie štátnej pomoci v európskom trhovom prostredí / Daniela Nováčková
  In: Reakcia marketingového manažmentu firiem na zmeny v európskom trhovom prostredí. - ISBN 978-80-88870-73-9. - Bratislava : Kartprint, 2008. - S. 62-69
 92. AFD Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a jeho fungovanie / Daniela Nováčková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´13 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - S. 497-506 [CD-ROM]
 93. AFD Vplyv Európskej normalizácie na konkurencieschopnosť tovarov a služieb / Daniela Nováčková
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3498-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 140-148 [CD-ROM]
 94. AFG The prons and cons of public-private partnership projects for their participants in Slovakia / Daniela Nováčková, Darina Saxunová
  In: MIC 2015 : Managing sustainable growth. - Koper : University of Primorska, 2015. - S. 267
 95. BAB Základy poisťovníctva Európskej únie / Jozef Komorník, Daniel Futej, Daniela Nováčková
  Bratislava : Eurounion, 2001
 96. BAB Sociálno-právny rozmer ochrany práv človeka a zamestnanca / Gabriela Bérešová, Daniela Nováčková
  Bratislava : Eurounion, 2008
 97. BAB Organizácia a manažment inštitúcií Európskej únie / Daniela Nováčková
  Bratislava : Eurounion, 2008
 98. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 99. BAB Európske právo na Slovensku : právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. / editor Juraj Čorba
  Bratislava : Kalligram, 2002
 100. BAB Európske právo : materiály a texty. / Daniela Nováčková, Vlasta Kunová, Mária Krošláková
  Bratislava : Eurounion, 1997
 101. BAB Zmluvné dokumenty ku štúdiu práva európskej integrácie / Daniela Nováčková, ... [et al.]
  Bratislava : Eurounion, 1998
 102. BCI Vybrané kapitoly z medzinárodného práva verejného / Katarína Válková, Daniela Nováčková, Andrej Pitoňák
  Bratislava : Ekonóm, 2003
 103. BCI Medzinárodné a európske financie / Jozef Komorník ...[et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998
 104. BCI Európske právo ako nositeľ európskej právnej kultúry a integrácie / Viera Strážnická, Daniela Nováčková
  Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1995
 105. BCI Európske právo a právne problémy európskej integrácie / Viera Strážnická, Daniela Nováčková
  Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1996
 106. BCI Amsterdamská zmluva / Jozef Komorník ... [et al.]
  Bratislava : Eurounion, 1999
 107. BCI Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy v doprave a spojoch : medzinárodné organizácie. / Ján Maráček ... [et al.]
  Žilina : Edis, 1999
 108. BDE Neživotné poistenie / Daniela Nováčková
  In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - Roč. 10, č. 2 (2001), s. 10-29
 109. BDE Európsky právny režim upravujúci postup pre poskytovanie informácií v oblasti technických noriem a predpisov služieb informačnej spoločnosti / Daniela Nováčková
  In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - Roč. 12, č. 5 (2003), s. 7-11
 110. BDE Rozšírenie Európy a zmluva zakladajúca Ústavu pre Európu (právomoci EÚ a sekundárne právne akty EÚ) / Daniela Nováčková
  In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - Roč. 12, č. 4 (2003), s. 1-6
 111. BDE Právne aspekty štátnej pomoci EU / Daniela Nováčková
  In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - Roč. 7, č. 9-10 (1998), s. 16-21
 112. BDE Schengenské dimenzie / Daniela Nováčková
  In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - Roč. 8, č. 3 (1999), s. 27-30
 113. BDE Základné princípy etiky v oblasti finančných vzťahov / Daniela Nováčková
  In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - Roč. 8, č. 5 (1999), s. 9-14
 114. BDF Sociálna politika Európskej únie / Daniela Nováčková
  In: Dialógy o ekonomike a riadení. - Roč. 8, č. 24 (2006), s. 14-26
 115. BDF Elektronické prostriedky platobného styku / Daniela Nováčková
  In: Obchodné právo. - Roč. 8, č. 1-2 (2007), s. 112-117
 116. BDF Smernica o službách na vnútornom trhu / Daniela Nováčková
  In: Obchodné právo. - Roč. 8, č. 4 (2007), s. 19-25
 117. BDF Občan Európan - Homo Europeus / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 5-6 (2001), s. 18-23
 118. BDF Investičné služby v európskom kontexte / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 5-6 (2001), s. 23-29
 119. BDF Súdny dvor Európskych spoločenstiev vo svetle zmluvy z Nice / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 7-8 (2001), s. 25-27
 120. BDF Medzinárodná organizácia verzus transnacionálna spoločnosť / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 3-4 (2001), s. 59-65
 121. BDF Menové dohody európskych spoločenstiev / Daniela Nováčková
  In: Obchodné právo. - Roč. 9, č. 1-2 (2008), s. 115-120
 122. BDF Lisabonská zmluva / Daniela Nováčková
  In: Dialógy o ekonomike a riadení. - Roč. 3, č. 5 (2008), s. 67-75
 123. BDF Lisabonská zmluva - Zmluva o fungovaní únie / Daniela Nováčková
  In: Dialógy o ekonomike a riadení. - Roč. 3, č. 6 (2008), s. 55-62
 124. BDF Sankčný režim pre Slovenskú republiku (v dôsledku nedodržania záväzkov z členstva v EÚ) / Daniela Nováčková
  In: Obchodné právo. - Roč. 8, č. 12 (2007), s. 49-51
 125. BDF Zodpovednosť štátu za medzinárodné záväzky (vo vzťahu k Európskej únii) / Daniela Nováčková
  In: Obchodné právo. - Roč. 6, č. 6-7 (2005), s. 139-144
 126. BDF Úloha slovenského manažéra po vstupe SR do EÚ / Daniela Nováčková
  In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 12, č. 14-15 (2005), s. 209-222
 127. BDF Európske nástroje štrukturálnych politík určené pre asociované krajiny / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 1, č. 4 (2000), s. 3-7
 128. BDF Demokracia a právny štát v Slovenskej republike /podľa správy Európskej komisie z 8.11.2000/ / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 1, č. 5-6 (2000), s. 77-80
 129. BDF Legislatívny rámec životného poistenia ES / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 1, č. 9-10 (2000), s. 66-69
 130. BDF Spolupráca v oblasti súdnictva a vnútorných vecí / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 1-2 (2001), s. 16-26
 131. BDF Pranie špinavých peňazí / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 9-10 (2001), s. 29-36
 132. BEC Elektronický obchod v podmienkach SR / Daniela Nováčková
  In: Firma a konkurenční prostředí 2006. - ISBN 80-7302-113-7. - Brno : MZLU, 2006. - S. 129-138
 133. BED Voľný pohyb osôb a národnostné menšiny / Daniela Nováčková
  In: Slobodný pohyb osôb, právo každého Európana. - ISBN 80-968637-2-X. - Nitra : UVTIP, 2002. - S. 48-59
 134. BED Slovenská republika od komunitárneho pridruženia k člensktvu v Európskej únii / Daniela Nováčková
  In: Štáty Višegrádskej štvorky po vstupe do Európskej únie. - ISBN 80-8050-911-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - S. 142-151
 135. BED Európske právo a jeho vplyv na novelu zákona o Národnej banke Slovenska / Daniela Nováčková
  In: Desiate výročie Ústavy Slovenskej republiky a vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. - ISBN 80-8055-875-2. - Banská Bystrica : Právnická fakulta v Banskej Bystrici, 2003. - S. 84-90
 136. BED Manažment vzdelávania pracovníkov štátnej správy / Daniela Nováčková
  In: Manažérske a marketingové prínosy vedy a výskumu v edukácii na vysokých školách. - ISBN 80-8069-687-X. - Nitra : SPU, 2006. - S. 73-77
 137. BED Európska dimenzia vo výučbe a vzdelávaní / Daniela Nováčková
  In: Európa jednotná v rozmanitosti. - ISBN 80-8050-805-4. - Nitra : FF UKF, 2004. - S. 6-13
 138. BED Nemecký jazyk - prvý nástroj právnej komunikácie medzi SR a EÚ / Daniela Nováčková
  In: Letná škola prekladu 2 : kvalita prekladu a prekladateľské kompetecie. - ISBN 80-89137-04-0. - Bratislava : AnaPress, 2004. - S. 129-138
 139. BED Politicko-právne dopady členstva SR v EÚ / Daniela Nováčková
  In: Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. - ISBN 80-225-2110-8. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - S. 398-402
 140. BEE Nové pravidlá pre nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov / Viera Sysáková, Daniela Nováčková
  In: Udržitelný rozvoj VII. - 30 let od jednotného Evropského aktu aneb Evropa čtyř svobod [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7556-002-5. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - S. 86-95 [CD-ROM]
 141. DAI Európsky finančný priestor / Daniela Nováčková
  Bratislava : [s.n.], 2000
 142. DAI Europeizácia slovenských finančných vzťahov 1. časť / Daniela Nováčková
  Bratislava : Eurounion, 2001
 143. DAI Transformácia slovenského podnikateľského prostredia. 2 časť. / Daniela Nováčková
  Bratislava : Eurounion, 2001
 144. EDI Mária Patakyová: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ / Daniela Nováčková
  In: International issues & Slovak foreign policy affairs. - Roč. 10, č. 4 (2001), s. 158-160
 145. EDI Helena Barancova a Róbert Schronk Pracovné právo / Daniela Nováčková
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 7-8 (2001), s.42-44
 146. EDI Bajzíková, Ľubica - Búciová, Zuzana : Medzinárodný manažment ľudských zdrojov / Daniela Nováčková
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 60, č. 8 (2012), s. 874-876
 147. EDI Sedlák, Mikuláš a kol.: Podnikové hospodárstvo / Daniela Nováčková
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 55, č. 3 (2007), s. 320-323
 148. EDJ Európska dimenzia vo výchove a vzdelávaní na Univerzite Komenského v Bratislave / Daniela Nováčková
  In: Európska integrácia v univerzitnom vzdelávaní : Európska integrácia v procese výučby a tvorby na Fakulte managementu UK. Časť 2. - ISBN 80-88984-64-0. - Bratislava : Eurounion, 2004. - S. 78-81