Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Strategický rozvojový plán obce / Lucia Dobrucká ...[et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007
 2. AAB Tvorba strategického rozvojového plánu obce / Lucia Dobrucká ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007
 3. ADF Heurisitcs in the process of decision-making / Miloš Mrva, Peter Gál, Matej Meško, Peter Marcin
  In: Comenius management review. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 28-40
 4. ADF The cognitive reflection test and the propensity to use heuristics in decision making / Peter Gál, Miloš Mrva, Zuzana Gajdošová
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 29-40
 5. ADM Heuristics, biases and traps in managerial decision making / Peter Gál, Miloš Mrva, Matej Meško
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 2117-2122
 6. AED Cluster as form of strategic partnership and examples of successful clusters in Slovakia / Eva Smolková, Miloš Mrva
  In: Comenius management review, roč. 6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 51-59
 7. AED Multiprofesný prístup k problematike regionálneho rozvoja : skúsenosti z predmetu "Rozvoj regiónov" na FMUK / Miloš Mrva, František Olšavský
  In: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3480-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 15-26 [CD-ROM]
 8. AFC Business plan – a business "must have"? / Miloš Mrva, Peter Marcin
  In: Contemporary issues in business, management and education ‘2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-609-457-867-0. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2015. - nestr. [4 s.] [online]
 9. AFC The impact of the anchoring heuristics on the decision making / Peter Gál ... [et al.]
  In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 232-240 [CD-ROM]
 10. AFC The role of a university consulting center in the transfer of knowledge from university to industry / Peter Marcin, Miloš Mrva
  In: INTED 2014 Proceedings CD [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-616-8412-0. - Valencia : IATED, 2014. - S. 2565-2571 [CD-ROM]
 11. AFC Role of family entrepreneurial role models in determining students´preferences towards entrepreneurship / Marian Holienka, Miloš Mrva, Peter Marcin
  In: ICERI 2013 : education, research and innovation [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-616-3847-5. - Seville : IATED, 2013. - S. 3722-3730 [CD-ROM]
 12. AFC Podpora začínajúcich podnikateľov v poradenskom a rozvojom centre - úspešné príklady zo Slovenska / Miloš Mrva, Peter Marcin
  In: Trendy v podnikání 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-261-0321-9. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. - nestr. [6 s.] [online]
 13. AFC Regional development and support of SMEs - how university project can help / Miloš Mrva, Paulína Stachová
  In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - Vol. 110, S. 617-626 [online]
 14. AFD Strategické riadenie konkurenčných výhod a výkonnosti regiónu / Miloš Mrva
  In: Faktory výkonnosti organizácií v meniacom sa prostredí. - ISBN 978-80-88870-71-5. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 87-93
 15. AFD Význam strategického prípstupu k manažmentu regiónov / Miloš Mrva
  In: Trendy v manažmente očami doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-70-8. - Bratislava : Karprint, 2007. - S. 78-85
 16. AFD Key factors of regional competitiveness in Slovakia / Miloš Mrva
  In: 2nd Central European Conference in Regional Science. - ISBN 978-80-8073-957-7. - Košice : TU, 2008. - S. 764-767
 17. AFD Strategické partnerstvá ako významný prvok v strategickom rozvoji regiónov / Miloš Mrva
  In: Manažment teória, výučba a prax 2011 (CD-ROM). - ISBN 978-80-8040-427-7. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených sil gen. M. R. Štefánika, 2011. - S. 246-249
 18. AFD Regionálny rozvoj a jeho význam v súčasnosti / Miloš Mrva
  In: „Quo vadis, management?”. - ISBN 978-80-89553-02-0. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - S. 185-193
 19. AFD Intelectual capital protection within pitch events of startups / Jana Šnircová, Rastislav Petráš, Miloš Mrva
  In: ECIC 2014. Intellectual capital [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-909507-28-9. - Reading : acpi, 2014. - nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 20. AFD Klastre - forma strategických partnerstiev podnikov a ich fungovanie ako firemných ekosystémov / Eva Smolková, Miloš Mrva
  In: Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. - ISBN 978-80-8105-430-3. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - S. 316-324
 21. AFD Konkurencieschopnosť a konkurenčné výhody v strategickom riadení regiónov / Miloš Mrva
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 98-103
 22. BCB JA Učebnica ekonómie a podnikania : príručka pre učiteľa. / Miloš Mrva, František Olšavský, Paulína Stachová
  Bratislava : Junior Achievement Slovensko, 2015
 23. BCI Manažérske rozhodovanie : Texty k e-learningu. / Jozef Papula ... [et al]
  Bratislava : Kartprint, 2007
 24. BDF Vizitkou bude konkurencieschopnosť Regióny si musia správne vytýčiť cestu rozvoja a vybrať primerané nístroje / Miloš Mrva
  In: Verejná správa. - Roč. 62, č. 25-26 (2007), s. 35-37
 25. BDF Faktory rozvoja konkurencieschopnosti regiónov na Slovensku / Miloš Mrva
  In: Biatec. - Roč. 15, č. 8 (2007), s. 15-17
 26. BDF Nástroje podpory regionálneho rozvoja na Slovensku / Miloš Mrva
  In: Biatec. - Roč. 15, č. 9 (2007), s. 9-11
 27. BDF Ťahúňom rastu sa stal vysoký export / Miloš Mrva
  In: Verejná správa. - Roč. 62, č. 5 (2007), s. 16-17
 28. BDF Príčiny disparity medzi regiónmi v Európskej únii / Miloš Mrva
  In: Biatec. - Roč. 16, č. 3 (2008), s. 17-20
 29. BDF Euroschody ku konkurencieschopnosti Efektívna regionálna politika potrebuje premyslenú miestnu stratégiu a iniciatívu / Miloš Mrva
  In: Verejná správa. - Roč. 63, č. 7 (2008), s. 20-22
 30. BEF Poradenské a rozvojové centrum ako nástroj podpory vzniku inovatívnych technologických firiem / Miloš Mrva
  In: Podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom poradenských centier a inkubátorov. - ISBN 978-80-968631-7-4. - Bratislava : Komprint, 2007. - S. 21-24