Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ACA Medzinárodné ekonomické právo / Petra Milošovičová, Daniela Nováčková, Jarmila Wefersová
  Praha : Wolters Kluwer, 2017
 2. ACB Medzinárodné ekonomické právo / Daniela Nováčková, Petra Milošovičová
  Bratislava : Eurounion, 2011
 3. ADF Kompetencie a činnosti rady Európskej Únie / Petra Milošovičová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2016), nestr. [10 s.][online]
 4. ADF Ukrajina na ceste do Európskej únie / Petra Milošovičová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 10, č. 27 (2015), s. 74-81
 5. AEC Uplatňovanie práva EÚ na Slovensku / Petra Milošovičová, Daniela Nováčková
  In: Slovenská republika - členský štát EÚ. - ISBN 978-80-7380-520-3. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 88-99
 6. AEC Pomoc de minimis poskytovaná malým a stredným podnikom na Slovensku / Petra Milošovičová
  In: Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. - ISBN 978-80-87472-84-2. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. - S. 103-109
 7. AEC Pôsobenie nemeckých podnikateľských subjektov na Slovensku / Petra Milošovičová
  In: Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizujíci se Evropy. - ISBN 978-80-7556-006-3. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - S. 53-63
 8. AEC Ochrana a podpora investícií slovenských investorov v zahraničí / Petra Milošovičová
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 279-289
 9. AED Gerechtere Vertretung von Frauen bei der Besetzung von Spitzenpositionen in Handelsgegeluschaften / Petra Milošovičová, Gabriela Urbanová
  In: Theory and practice in management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3527-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 84-92 [CD-ROM]
 10. AED Lexikálno-sématické prieniky do právneho textu / Petra Milošovičová
  In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2. - ISBN 978-80-223-3514-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 70-85
 11. AFC Faktory s významným vplyvom na rozvoj regiónov Slovenska / Lucia Paškrtová, Petra Milošovičová
  In: Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-550-9. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - S. 383-389 [CD-ROM]
 12. AFC Economic support of the development of the agriculture in Slovakia / Petra Milošovičová, Lucia Paškrtová
  In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 643-652 [CD-ROM]
 13. AFC Slovak business environment in the context of the situation on the labour market / Petra Milošovičová, Paulína Stachová
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference. - ISBN 978-80-245-2153-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 457-468
 14. AFD Gramatické hry vo výuke nemčiny ako cudzieho jazyka / Petra Rakšányiová
  In: Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. - ISBN 80-89113-10-9. - Bratislava : Retaas, 2004. - S. 119-122
 15. AFD Verwendung von Grammatikspielen im DaF-Unterricht / Melinda Huszárová, Petra Rakšányiová
  In: Grammatik und Kommunikation : Eine neue Herausforderung innerhalb des vereinigten Europas. - ISBN 80-89034-81-0. - Trnava : UCM, 2003. - S. 1-4
 16. AFD Plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii / Petra Milošovičová, Gabriela Urbanová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3767-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 102-110 [CD-ROM]
 17. AFD Nemčina pre edukanta z rodu homo oeconomicus / Petra Milošovičová, Jana Rakšányiová
  In: Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti). - ISBN 978-80-558-0117-9. - Nitra : UKF, 2012. - S. 69-78
 18. AFD Vystúpenie Slovenskej republiky z medzinárodnej organizácie / Petra Milošovičová
  In: Bilaterálne akademické fórum - Slovensko a Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7552-541-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 180-187 [CD-ROM]
 19. AFD Development of the global Slovak - Austrian relations / Petra Milošovičová, Paulína Stachová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 3. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 1402-1410
 20. AFD Medzikultúrne vzdelávanie budúcich manažérov na Fakulte managementu UK v globalizovanom multikultúrnom svete / Petra Milošovičová
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´13 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 21. AFD Development of Slovak-German economic relations / Petra Milošovičová, Lucia Paškrtová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 439-447
 22. AFD Metafora v terminológii / Petra Milošovičová
  In: Terminologické fórum 2 : socioterminológia, textová a prekladová terminológia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8075-375-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009. - nestr. [11 s.]
 23. AFD Etické pravidlá pre zamestnancov Európskej centrálnej banky / Petra Milošovičová, Jarmila Wefersová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3498-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 125-133 [CD-ROM]
 24. BAB Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník / Jana Rakšányiová ... [et al.]
  Košice : Pezolt PVD, 2006
 25. BDF Dôležitosť interkultúrnej prípravy budúcich manažérov / Petra Milošovičová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 7, č. 18 (2012), s. 85-92