Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Aspekty realizácie racionálneho marketingového manažmentu / Katarína Gubíniová
  Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2016
 2. ACB Udržateľný marketingový manažment [elektronický zdroj] : . / Gabriela Bartáková Pajtinková, Katarína Gubíniová
  Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012
 3. ACD Stratégie udržateľného marketingového mixu v kontexte racionalizácie marketingového riadenia / Katarína Gubíniová
  In: Udržateľný marketingový manažment. - ISBN 978-80-89600-24-3. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2015. - S. 78-201
 4. ACD Meranie účinnosti a efektívnosti marketingových aktivít - determinanty hodnotenia marketingovej výkonnosti / Katarína Gubíniová
  In: Udržateľný marketingový manažment. - ISBN 978-80-89600-24-3. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2015. - S. 202-315
 5. ADE Deceptive practices used in contemporary marketing communication and their evaluation from customer perspective in Slovak republic / Katarína Gubíniová, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: International review of management and marketing. - roč. 7, č. 2 (2017), s. 300-307
 6. ADF Prístupy k chápaniu guerilla marketingu v kontexte súčasného marketingového riadenia / Magdaléna Samuhelová, Katarína Gubiniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 21-30
 7. ADF Moderné prístupy k marketingovému riadeniu v súčasnoti / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 2-10
 8. ADF Metodika hodnotenia výkonnosti vernostných programov / Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 3 (2014), s. 15-25
 9. ADF Význam dôvery v modernom marketingovom manažmente s akcentom na vzťahy so zákazníkmi / Magdaléna Samuhelová, Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 7-17
 10. ADF Prvky manažérstva kvality v prostredí SOŠ / Peter Paška, Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 35-50
 11. ADF Prvky manažérstva kvality v prostredí SOŠ / Peter Paška, Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 2-12
 12. ADF Reflexia problematiky známkového práva v judikatúre súdneho dvora / Katarína Gubíniová, Ján Putz
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 2 (2015), s. 22-33
 13. ADF Tvorba marketingových stratégií podporujúcich posun k racionálnej a udržateľnej spotrebe / Gabriela Bartáková Pajtínková, Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 39-56
 14. ADF Teoretické a praktické aspekty hodnotenia marketingovej výkonnosti / Gabriela Bartáková Pajtínková, Katarína Gubíniová, Ľuboš Cibák
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 8, č. 2 (2013), s.42-52
 15. ADF Spotrebiteľ v centre pozornosti cieľov súťažného práva / Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 8, č. 2 (2013), s.53-58
 16. ADF Úloha marketingového riadenia pri presadzovaní myšlienky udržateľnej spotreby / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubiniová
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - Roč. 5, č. 4 (2013), s. 81-89
 17. ADF (Ne)pripravenosť konečných zákazníkov na koncepciu udržateľného marketingového riadenia v európskom priestore / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová, Rastislav Briestenský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 25-33
 18. ADF Klamlivá reklama ako nekalá praktika propagácie podniku / Silvia Treľová, Katarína Gubíniová
  In: Štát a právo. - Roč. 2, č. 3. (2015), s. 275-283
 19. ADM Selected components of pricing strategies of organizations and their perception by customers in Slovak Republic / Zdenko Stacho, Katarína Gubíniová, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: The Economic Annals-XXI Journal. - č. 9-10 (2015), s. 78-82
 20. ADM Actual trends in the recruitment process at small and medium-sized enterprises with the use of social networking / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová, Jarmila Brtková, Miloš Hitka
  In: Economic Annals-XXI Research Journal. - vol. 164, no. 3-4 (2017), s. 80-84
 21. AED Orientácia marketingového manažmentu v súčasnom trhovom prostredí / Katarína Gubiniová
  In: Aktuálne trendy v oblasti environmentálne zodpovedného podnikania. - ISBN 978-80-223-2758-9. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2009. - S. 27-43
 22. AED Konfrontácia významu a používania značky a ochrannej známky v produktovej stratégii v súčasnosti / Katarína Gubiniová
  In: Trendy budovania a riadenia značky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3168-5. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 23. AED Transformácia v strategickom riadení značky smerom k udržateľnej značke / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová
  In: Trendy budovania a riadenia značky 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3342-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 22-36 [CD-ROM]
 24. AED Hodnotenie výkonnosti marketingu v organizácii / Viera Kubičková, Katarína Gubiniová
  In: Vedecké state obchodnej fakulty 2013 II. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3755-1. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 330-338 [CD-ROM]
 25. AED Vybrané východiská spoločenskej kritiky marketingu tretieho tisícročia / Katarína Gubíniová, Veronika Plavčanová
  In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3526-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 59-72 [CD-ROM]
 26. AFC Voluntary simplicity in consumer behaviour - necessity, challenge or utopia / Katarína Gubíniová, Silvia Treľová, Juliana Mruškovičová
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3992-3997 [USB kľúč]
 27. AFC Situácia v textilnom a odevnom priemysle po skončení používania dohody o textíliách a odevoch = Situation in the textile and clothing industry post the agreement on textiels and clothing / Katarína Gubiniová
  In: Firma a konkurenční prosředí 2008 = Firm and competitive environment 2008. - ISBN 978-80-7392-021-0. - Brno : MSD, 2008. - S. 195-199
 28. AFC Determinanty kvality výučby z pohľadu filozofie TQM / Peter Paška, Katarína Gubíniová
  In: Sapere Aude 2015 : koncepty dneška [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-09-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 208-210 [CD-ROM]
 29. AFC Integrácia manažérskeho, právneho, finančno-ekonomického a etického pohľadu na reklamu v podmienkach Slovenskej republiky / Katarína Gubíniová, Silvia Treľová
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 374-383 [CD-ROM]
 30. AFC Changes in the Macro Marketing Environment and Implementation of the Marketing Mix in the Clothin Industry / Katarína Gubiniová
  In: New Economic Challenges. - ISBN 978-80-210-5111-9. - Brno : Masarykova Univerzita, 2010. - S. 305-310
 31. AFC International child abduction in the context of the convention on the civil aspects of international child abduction / Katarína Gubíniová
  In: Lidská práva o žalobách týkajících se odebíraní dětí v členských státech rady Evropy a související lidskoprávní aspekty. - ISBN 978-80-905646-7-1. - Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství, 2015. - S. 60 - 63
 32. AFC Využitie talent manažmentu ako motivácie pre zamestnancov s vysokým pracovným potenciálom / Zdenko Stacho, Katarína Stachová, Katarína Gubíniová
  In: Human potential development. - ISBN 978-83-7518-782-3. - Szczecin : University of Szczecin, 2016. - s. 240-247[online]
 33. AFC Postavenie manažéra v podniku / Katarína Gubíniová, Silvia Treľová
  In: Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-177-8. - Opava : Slezská univerzita, 2015. - S. 189-197 [CD-ROM]
 34. AFC Assessment of selected components of consumer rights awareness in Slovak republic / Katarína Gubíniová, Silvia Treľová, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainability and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3650-3661 [USB kľúč]
 35. AFC Zakázané formy propagácie podniku / Silvia Treľová, Katarína Gubíniová
  In: Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-177-8. - Opava : Slezská univerzita, 2015. - S. 289-297 [CD-ROM]
 36. AFD Franchisingový systém a jeho využitie v odevnom priemysle / Katarína Gubiniová
  In: Trendy v manažmente očami doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-70-8. - Bratislava : Karprint, 2007. - S. 30-35
 37. AFD Odevný priemysel v európskej únii v období globalizácie - nevyhnutnosť zdokonaľovania druhej úrovne produktu / Katarína Gubiniová
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '08. - ISBN 978-80-969745-1-0. - Žilina : Randa, 2008. - S. 162-167
 38. AFD Customer experience management as a new source of competitive advantage for companies / Katarína Gubíniová, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3994-4. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - S. 164-168 [CD-ROM]
 39. AFD Komunikačné aktivity obchodno-odevnej spoločnosti Mango / Katarína Gubiniová
  In: MERKÚR 2007. Výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-225-229-08. - Bratislava : EU, 2007. - S. 215-221
 40. AFD Moderný prístup k výučbe odborných predmetov prostredníctvom využitia prvkov TQM / Peter Paška, Katarína Gubíniová
  In: Schola 2014 : Inovácie vo výchove a vzdelávaní - Trendy v odborovej didaktike. - ISBN 978-80-89732-15-9. - Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. - S. 333-347
 41. AFD Kvalita potravín ako súčasť základného produktu / Katarína Gubiniová
  In: Reakcia marketingového manažmentu firiem na zmeny v európskom trhovom prostredí. - ISBN 978-80-88870-73-9. - Bratislava : Karprint, 2008. - S. 28-30
 42. AFD Manažérsky pohľad na význam ľudských zdrojov v súčasnosti / Katarína Gubíniová
  In: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. - ISBN 978-80-7160-340-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 72-79
 43. AFD Vplyv globalizácie na existenciu a rozvoj textilného a odevného priemyslu v Európe a v Slovenskej republike / Katarína Gubiniová
  In: Rozvoj teórie a praxe manažmentu s podporou doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-74-6. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 19-24
 44. AFD Mapovanie procesu poskytovania služieb ako významný nástroj riadenia kvality v podniku služieb / Katarína Gubiniová
  In: Trendy v manažmente očami mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-88870-84-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2009. - S. 39-47
 45. AFD Mapping the development and processes of emerging "Green markets" in the context of sustainable marketing management / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová, Jarmila Brtková
  In: Smart City 360° 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-63190-149-2. - [Newton, MA] : EAI, 2017. - nestr. [9 s.] [online]
 46. AFD General process of implementation of human resource outsourcing in SME´s companies / Marek Potkány, Róbert Kováč, Eva Hvizová, Katarína Gubíniová
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. - S. 286-293 [CD-ROM]
 47. AFD Udržateľná spotreba - východisko udržateľného marketingu? / Katarína Gubiniová
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-14-5. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2012. - s. 225-231 [CD-ROM]
 48. AFD Appraisal of driving forces in the reverse distribution channel in the Slovak republic / Katarína Gubíniová, Gabriela Pajtinková Bartáková, Juliana Mruškovičová, Silvia Treľová
  In: TRANSCOM 2017 : International scientific conference on sustainable, modern and safe transport : Procedia Engineering vol. 192 [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2017. - s. 277-282 [online]
 49. AFD Prístupy k obsluhe spotrebiteľských trhov v súčasnosti / Katarína Gubíniová
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 93-99 [CD-ROM]
 50. DAI Aspekty realizácie racionálneho marketingového manažmentu / Katarína Gubíniová
  Bratislava : [s.n.], 2015
 51. DAI Dimenzie kvality bankových služieb v kontexte systému starostlivosti o zákazníka / Katarína Gubíniová ; školiteľ Gabriela Pajtinková Bartáková
  Bratislava : [s.n.], 2010
 52. GII Vybrané kapitoly z e-learningového kurzu k spracovaniu záverečných prác / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová
  Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2016
 53. GII Vybrané kapitoly z e-learningového kurzu marketing manažment / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová
  Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2016