Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ACB Medzinárodné ekonomické vzťahy / Paulína Stachová, Lucia Paškrtová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 2. ACB Medzinárodné ekonomické vzťahy / Paulína Stachová, Lucia Paškrtová
  Bratislava : Kartprint, 2013
 3. ADE Pranie špinavých peňazí / Lucia Gáliková
  In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 3-4
 4. ADE Uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na Slovensku / Daniela Nováčková, Lucia Paškrtová
  In: Auspicia. - Č. 2 (2014), s. 12-27
 5. ADF Európsky mechanizmus dohľadu nad bankami / Lucia Paškrtová, Michaela Rausch
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 8, č. 21 (2013), s. 78-84
 6. ADF Smerovanie spoločnej obchodnej politiky EÚ / Lucia Paškrtová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 9, č. 23 (2014), s. 81-86
 7. AEC Zjednotení v rozmanitosti - Spoločné ciele a rozdielne záväzky členských štátov Európskej únie / Lucia Paškrtová, Zuzana Stoličná, Daniela Nováčková
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 81-107
 8. AEC Zosúlaďovanie platobných systémov / Lucia Paškrtová
  In: Slovenská republika - členský štát EÚ. - ISBN 978-80-7380-520-3. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 100-117
 9. AED Európska únia v boji proti preniu špinavých peňazí / Lucia Gáliková
  In: Európska integrácia v univerzitnom vzdelávaní : Európska integrácia v procese výučby a tvorby na Fakulte managementu UK. Časť 2. - ISBN 80-88984-64-0. - Bratislava : Eurounion, 2004. - S. 153-169
 10. AFC Economic support of the development of the agriculture in Slovakia / Petra Milošovičová, Lucia Paškrtová
  In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 643-652 [CD-ROM]
 11. AFC Investment aid - an instrument of regional development in Slovakia / Daniela Nováčková, Lucia Paškrtová, Darina Saxunová
  In: SIBR-RDINRRU conference on interdisciplinary business & economics research [elektronický zdroj]. - Vol. 4, Iss. 3 (2015), nestr. [17 s.] [CD-ROM]
 12. AFC Inštitucionálna podpora zahraničného obchodu Slovenskej republiky / Lucia Paškrtová
  In: Hradecké ekonomické dny 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-367-3. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - S. 395-401 [CD-ROM]
 13. AFC Investičná pomoc a konkurencie schopnosť regiónov Slovenska / Lucia Paškrtová, Darina Saxunová
  In: Konkurence : Sborník příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference. - ISBN 978-80-88064-25-1. - Jihlava : College of polytechnics Jihlava, 2016. - S. 307-321
 14. AFC Faktory s významným vplyvom na rozvoj regiónov Slovenska / Lucia Paškrtová, Petra Milošovičová
  In: Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-550-9. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - S. 383-389 [CD-ROM]
 15. AFD Dependence of Slovak economy growth on foreign trade / Lucia Paškrtová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 4. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 1642-1648
 16. AFD Off-shore spoločnosti / Lucia Paškrtová
  In: Fin Star Net 2010. - ISBN 978-80-970244-2-0. - Bratislava : EU, 2010. - nestr. [S. 1-6]
 17. AFD Fair Trade / Lucia Paškrtová
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 264-277 [CD-ROM]
 18. AFD Súčasné trendy v boji proti praniu špinavých peňazí / Lucia Gáliková
  In: Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ. - ISBN 80-225-1974-4. - Bratislava : Ekonóm, 2004. - S. 34-41
 19. AFD Harmonizácia bankovej legislatívy SR s legislatívou EÚ / Lucia Gáliková
  In: Európa jednotná v rozmanitosti. - ISBN 80-8050-805-4. - Nitra : FF UKF, 2004. - S. 128-135
 20. AFD Osobitosti rakúskeho pracovného trhu / Lucia Paškrtová, Michaela Rauscher
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´13 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - S. 571-577 [CD-ROM]
 21. AFD Právomoc ECB prijímať sekundárne akty / Lucia Paškrtová, Michaela Rauscher
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3498-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 155-161 [CD-ROM]
 22. AFD Development of Slovak-German economic relations / Petra Milošovičová, Lucia Paškrtová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 439-447
 23. AFD Banková únia ako stabilizačný nástroj finančného trhu EÚ / Lucia Paškrtová, Zuzana Stoličná
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3767-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 148-155 [CD-ROM]
 24. AFD Boj proti praniu špinavých peňazí ako súčasť boja proti terorizmu / Lucia Gáliková
  In: Medzinárodný terorizmus, bezpečnosť a vláda zákona. - ISBN 80-225-2135-3. - Bratislava : Ekonóm, 2005. - S. 96-99
 25. AFD Pôsobenie malých a stredných podnikov na Slovensku v meniacej sa globálnej ekonomike / Lucia Paškrtová
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0927-6. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. - S. 486-494 [CD-ROM]
 26. FAI Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie : zborník vedeckých príspevkov. / Lucia Paškrtová (ed.), Rita Szarková (ed.)
  Praha : Wolters Kluwer, 2016