Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Podnikanie študentov na Slovensku : Pohľad projektu GUESSS 2016. / Marian Holienka, Peter Gál, Anna Pilková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 2. ADE Drivers of student entrepreneurship in Visegrad four countries: Guess evidence / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Central European Business Review. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 54-63
 3. ADF Heurisitcs in the process of decision-making / Miloš Mrva, Peter Gál, Matej Meško, Peter Marcin
  In: Comenius management review. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 28-40
 4. ADF The cognitive reflection test and the propensity to use heuristics in decision making / Peter Gál, Miloš Mrva, Zuzana Gajdošová
  In: Comenius management review. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 29-40
 5. ADF Arts and crafts makers and internationalization: lessons from OER-craft project / Peter Gál, Katarína Grausová, Marian Holienka
  In: Comenius management review. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 31-43
 6. ADM Entrepreneurial characteristics of students in different fields of study: a view from entrepreneurship education perspective / Marian Holienka, Jana Holienková, Peter Gál
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 63, No. 6 (2015), s. 1879-1889
 7. ADM Heuristics, biases and traps in managerial decision making / Peter Gál, Miloš Mrva, Matej Meško
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 2117-2122
 8. ADM Understanding student entrepreneurs: Doers, procrastinators, dreamers, and abstainers / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 65, No. 6 (2017), s. 1935-1944
 9. AED Implementácia stratégie a manažment podnikovej kultúry / Peter Gál
  In: Vybrané kapitoly zo strategického manažmentu. - ISBN 80-88984-67-X. - Bratislava : EUROUNION, 2004. - s. 54-61
 10. AFC What drives student entrepreneurs? Guess evidence from V4 countries / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability (IMES 2017): Proceedings of the 5th international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. - S. 304-313 [online]
 11. AFC The Corporate Culture Management Model / Peter Gál
  In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. - ISBN 80-214-2661-6. - Brno : Brno University of Technology, 2004. - S. 1-11
 12. AFC The Management of the Corporate Culture / Peter Gál
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local an Global Challenges. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 1171-1176
 13. AFC Vývoj rodovej rovnosti v správnych orgánoch spoločnosti / František Okruhlica, Peter Gál
  In: Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-245-1959-3. - Praha : Oeconomica, 2013. - S. 456-464 [CD-ROM]
 14. AFC Motivation and Performance / Peter Gál
  In: Global Business and Economic Development. - ISBN 978-0-9747415-4-3. - Montclair : Montclair State University, 2005. - S. 1441-1447
 15. AFC UMTS - the Largest Technology Bet in the Business History / Peter Gál
  In: Strategies for Sustainable Globalization: Business Responses to Regional Demands and Global Opportunities. Global Business and Economic Development. Vol.2. - ISBN 0-9660656-8-9. - Upper Montclair : Montclair State University, 2003. - S. 1375-1381
 16. AFC The Corporate Culture Management in Companies in Slovakia / Peter Gál, Viera Múčková
  In: Management, Economic and Business in New Europe. - ISBN 80-314-2382-X. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - S. 81-86
 17. AFC Student entrepreneurs: doers, procrastinators, and dreamers / Marian Holienka, Peter Gál, Zuzana Kovačičová
  In: Enterprise and Competitive Environment [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-499-5. - Brno : Mendel University, 2017. - S. 326-336 [online]
 18. AFC The impact of the anchoring heuristics on the decision making / Peter Gál ... [et al.]
  In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 232-240 [CD-ROM]
 19. AFC Entrepreneurial characteristics of students from various fields: chalenges for entrepreneurship education / Marian Holienka, Jana Holienková, Peter Gál
  In: Enterprise and Competitive Environment : 18th Annual International Conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-342-4. - Brno : Mendel University, 2015. - S. 285-294 [online]
 20. AFD Hodnotenie podnikovej kultúry ako súčasť strategickej diagnostiky podniku / Jozef Papula, Peter Gál
  In: Diagnostika podniku, controlling a logistika. - ISBN 80-8070-208-X. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2004. - S. 255-261
 21. AFD Manažment podnikovej kultúry - súčasť strategického manažmentu / Peter Gál
  In: Manažment ľudského potenciálu v podniku. - ISBN 80-228-1330-3. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - S. 288-292
 22. AFD Dimenzie národnej kultúry Slovenska. Výskum podľa metodiky F. Trompenaarsa a Ch. M. Hampden-Turnera / Peter Gál, Zuzana Janigová
  In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie. - ISBN 978-80-8084-586-5. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 196-208
 23. AFD Management of the Corporate Culture / Peter Gál
  In: Transcom 2003. - ISBN 80-8070-082-6. - Žilina : University of Žilina, 2003. - S. 83-86
 24. AFD Strategic Issues of the Corporate Culture Management / Peter Gál
  In: Management Development. The Source of Economic Growth in Candidate Countries. - ISBN 80-969011-2-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2003. - S. 7-5
 25. AFD Vplyv podnikovej kultúry na výkonnosť podniku / Peter Gál
  In: Faktory výkonnosti organizácií v meniacom sa prostredí.. - ISBN 978-80-88870-71-5. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 29-35
 26. AFD Managing the Corporate Culture / Peter Gál
  In: Global Business and Economic Development. Vol II: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 319-325
 27. AFD Model podnikania nízko nákladových aerolinií / Peter Gál
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 36-44 [CD-ROM]
 28. AFD Podpora inovačnej schopnosti podnikov ako zdroj konkurenčnej výhody / Peter Gál
  In: Medzinárodné vzťahy na prahu 3. tisícročia. Rozširovanie EÚ ako míľnik?. - ISBN 80-225-1562-0. - Bratislava: Ekonóm, 2002. - S. 46-48
 29. AFD Inovácie vedúcich uživateľov = Lead User Innovations / Peter Gál, Ivana Bezáková
  In: Moderné prístupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to the Corporate Management. - ISBN 978-80-227-3169-0. - Bratislava : STU, 2009. - S. 125-134
 30. AFD The Corporate Culture Management Model for Industrial Firms / Peter Gál
  In: CO-MAT-TECH 2004. - ISBN 80-227-2117-4. - Bratislava : STU, 2004. - S. 267-272
 31. AFD Faktory ovplyvňujúce individuálny výkon / Peter Gál
  In: Manažment ľudského potenciálu v podniku. - ISBN 80-8070-360-4. - Žilina : EDIS, 2005. - S. 226-231
 32. AGI Stratégia podnikov v kontexte integračných procesov v Európe a globalizačných procesov vo svete : Výskumná úloha riešená v rámci projektu VEGA č. 1/7218/20. / Jozef Papula ...[ et al. ]
  Bratislava : FM UK, 2002
 33. BAB Inovácie a transfer technológií / Juraj Borovský, Peter Gál
  Bratislava : Eurounion, 2005
 34. BCI Manažérske rozhodovanie : Texty k e-learningu. / Jozef Papula ... [et al]
  Bratislava : Kartprint, 2007
 35. GII Kultúra je konkurenčnou výhodou / Peter Gál
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 12, č. 29 (2004), s. 22
 36. GII Zadĺženosť sektora sa vyšplhala na bilión dolárov Ešte donedávna perspektívne odvetvie telekomunikácií nepriaznivo poznamenali veľké investície a náklady na akvizície / Peter Gál
  In: Hospodárske noviny. - Č. 221 (2002), s. 7
 37. GII Investorov ovládla eufória i chamtivosť a prestali logicky zvažovať investície / Peter Gál
  In: Trend. - Roč. 12, č. 36 (2002), s. B7
 38. GII Európa by si mala poistiť dlhodobý rast investíciami do výskumu a vzdelávania / Peter Gál
  In: Naša univerzita. - Č. 5 (2005), s. 9