Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. ACA Medzinárodné organizácie / Gabriela Bérešová
  Praha : Wolters Kluwer, 2016
 2. ACB Európska únia a jej orgány / Gabriela Bérešová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 3. AEC Nové trendy v európskej susedskej politike / Gabriela Bérešová
  In: Evropská unie na rozcestí: Výzvy a rizika. - ISBN 978-80-7556-020-9. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. - S. 16-21
 4. AEC Jednotný európsky akt - jeho vývoj a perspektívy / Gabriela Bérešová
  In: EU od jednotného evropského aktu k jednotnému dogitálnímu trhu. - ISBN 978-80-7556-004-9. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - S. 10-18
 5. AEC Zamestnávanie občanov Európskej únie v Slovenskej republike / Gabriela Bérešová
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 47-67
 6. AFC Instruments providing for better access to the labour market within the European union / Gabriela Bérešová
  In: Hradec economic days, vol. 7, iss.1, [2017] : Double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2017. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2017. - S. 85-93
 7. AFC Podniková sociálna politika a kolektívne vyjednávanie / Gabriela Bérešová
  In: Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 7 - Firma v právním a sociálním prostředí. - ISBN 978-80-86633-89-3. - Brno : MZLU, 2007. - S. 13-17
 8. AFC Zmena pracovno-právnych vzťahov v nadväznosti na európsku právnu normu / Gabriela Bérešová
  In: Increasing competitiveness of regional, national and international markets [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-1457-5. - Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - S. 1-6 [CD-ROM]
 9. AFC Economic and legal instruments of labour, integration of unemployed persons in Slovakia / Gabriela Bérešová and Daniela Nováčková
  In: Vision 2020: sustainable economic development, innovation management, and global growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-9-0. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 2504-2512 [USB kľúč]
 10. AFD Integračný proces v Európe / Gabriela Bérešová
  In: Medzinárodné vzťahy 2002 : aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. - ISBN 80-225-1674-0. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - S.23-28
 11. AFD Zamestnanecké rady / Gabriela Bérešová
  In: Medzinárodné vzťahy 2003 : aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. - ISBN 80-225-1880-8. - Bratislava : Ekonóm, 2004. - S.7-8
 12. AFD Employment policy of the European Union and the Slovak Republic / Gabriela Bérešová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 19-26
 13. AFD Global strategy of the European Union / Gabriela Bérešová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Žilina : University of Žilina, 2017. - S. 131-138 [online]
 14. BAB Sociálno-právny rozmer ochrany práv človeka a zamestnanca / Gabriela Bérešová, Daniela Nováčková
  Bratislava : Eurounion, 2008
 15. BDF Odborové práva na Slovensku / Gabriela Bérešová
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 3, č. 3-4 (2002), s. 56-60