Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

 1. AAB Spokojnosť zákazníka v procesoch CRM / Gabriela Bartáková
  Bratislava : Imagewell, 2004
 2. AAB Úvod do teórie marketingu / Viera Cibáková, Gabriela Bartáková, Zoltán Rózsa
  Bratislava : Merkury, 2005
 3. AAB Marketing manažment I. : Vybrané trendy rozvoja. / Viera Cibáková ... [et al.]
  Bratislava : Trendy, 2003
 4. ACB Základy marketingu / Viera Cibáková, Gabriela Bartáková
  Bratislava : Iura Edition, 2007
 5. ACB Základy marketingu / Gabriela Bartáková ...[et al.]
  Bratislava : 228 s.r.o, 2007
 6. ACB Marketing manažment II : ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať. / Gabriela Bartáková ... [et al.]
  Bratislava : 228 s.r.o., 2007
 7. ACB Udržateľný marketingový manažment [elektronický zdroj] : . / Gabriela Bartáková Pajtínková, Katarína Gubíniová
  Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012
 8. ACD Potreba reformy marketingového manažmentu na prahu tretieho tisícročia / Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Udržateľný marketingový manažment. - ISBN 978-80-89600-24-3. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2015. - S. 10-39
 9. ACD Prístupy k obsluhe spotrebiteľských trhov, spotrebiteľské správanie a udržateľná spotreba / Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Udržateľný marketingový manažment. - ISBN 978-80-89600-24-3. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2015. - S. 40-77
 10. ADE Deceptive practices used in contemporary marketing communication and their evaluation from customer perspective in Slovak republic / Katarína Gubíniová, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: International review of management and marketing. - roč. 7, č. 2 (2017), s. 300-307
 11. ADE Cluster analysis used as the strategic advantage of human resource management in small and medium-sized enterprises in the wood-processing industry / Miloš Hitka, ... [et al.]
  In: Bioresources. - roč. 12, č. 4 (2017), s. 7884-7897
 12. ADE Instrumenty marketingu w sektorze uslug / Gabriela Bartáková
  In: Prace z zakresu marketingu. Zeszyty Naukowe. - Č. 538 (2000), s.17-27
 13. ADF Úloha marketingového riadenia pri presadzovaní myšlienky udržateľnej spotreby / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubiniová
  In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. - Roč. 5, č. 4 (2013), s. 81-89
 14. ADF (Ne)pripravenosť konečných zákazníkov na koncepciu udržateľného marketingového riadenia v európskom priestore / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová, Rastislav Briestenský
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 25-33
 15. ADF Nový rozmer marketingového riadenia - meranie výkonnosti marketingu v organizácii / Gabriela Pajtínková Bartáková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 4 (2014) s. 18-27
 16. ADF Moderné prístupy k marketingovému riadeniu v súčasnoti / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 2-10
 17. ADF Využitie systémov manažérstva kvality v procesoch riadenia spokojnosti zákazníkov na trhu služieb telekomunikačných operátorov v SR / Gabriela Pajtinková Bartáková, Andrej Piňák
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 1 (2015), s. 51-58
 18. ADF Vplyv dynamizácie sektora služieb na postavenie a rozvoj regiónov Slovenskej republiky / Gabriela Bartáková
  In: Verejná správa a regionálny rozvoj. - Roč. 3, č. 1 (2007), s.27-32
 19. ADF Čo sa zmenilo v marketingovom manažmente organizácií za posledné desaťročie? / Gabriela Bartáková, Silvia Galková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 3-7
 20. ADF Meranie úspešnosti implementácie CRM vo firme / Gabriela Pajtinková Bartáková, Slávka Kramer
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 6, č. 1 (2011), s. 11-15
 21. ADF Tvorba marketingových stratégií podporujúcich posun k racionálnej a udržateľnej spotrebe / Gabriela Bartáková Pajtínková, Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 39-56
 22. ADF Trendy v rozvoji marketingového manažmentu firiem v novom trhovom prostredí / Gabriela Bartáková
  In: Nová ekonomika. - Roč. 2, č. 4 (2003), s. 9-14
 23. ADF Teoretické a praktické aspekty hodnotenia marketingovej výkonnosti / Gabriela Bartáková Pajtínková, Katarína Gubíniová, Ľuboš Cibák
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 8, č. 2 (2013), s.42-52
 24. ADM Influencing organisational culture by means of employee remuneration / Katarína Stachová, Zdenko Stacho, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Business: theory and practice. - vol. 16, iss. 3 (2015), s. 264-270
 25. ADM Actual trends in the recruitment process at small and medium-sized enterprises with the use of social networking / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová, Jarmila Brtková, Miloš Hitka
  In: Economic Annals-XXI Research Journal. - vol. 164, no. 3-4 (2017), s. 80-84
 26. ADM Selected components of pricing strategies of organizations and their perception by customers in Slovak Republic / Zdenko Stacho, Katarína Gubíniová, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: The Economic Annals-XXI Journal. - č. 9-10 (2015), s. 78-82
 27. AEC Today Successful CRM Implementations React to Changes in Consumer Behavior / Slavka Kraner, Gabriela Pajtínková - Bartáková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 1860-1865
 28. AED Reforma marketingového riadenia v kontexte udržateľného rozvoja ekonomiky / Štefan Žák, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Vedecké state obchodnej fakulty 2013 II. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3755-1. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 685-695 [CD-ROM]
 29. AED Úloha a zodpovednosť modernej značky v produktovej stratégii na prahu tretieho tisícročia / Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Trendy budovania a riadenia značky (CD-ROM). - ISBN 978-80-223-3168-5. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - nestr. [S. 1-6]
 30. AED Transformácia v strategickom riadení značky smerom k udržateľnej značke / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová
  In: Trendy budovania a riadenia značky 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3342-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 22-36 [CD-ROM]
 31. AFB Marketing v treťom tisícročí a budovanie marketingu svetovej úrovne orientovaného na zákazníka / Gabriela Bartáková
  In: Mladý ekonóm 2002; Ekonomické a sociálne aspekty procesov globalizácie v oblasti prierezových a odvetvových ekonomík. - ISBN 80-225-1608-2. - Bratislava : Ekonóm, 2002. - S. 15-20
 32. AFC Assessment of selected components of consumer rights awareness in Slovak republic / Katarína Gubíniová, Silvia Treľová, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3650-3661 [USB kľúč]
 33. AFC Employees appraisal as key to building desired organisational culture / Katarína Stachová, Zdenko Stacho, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Human potential development. - ISBN 978-83-7518-782-3. - Szczecin : University of Szczecin, 2016. - s. 248-257[online]
 34. AFC The Service Market - Its Restructuralisation and Internationalisation / Gabriela Bartáková, Valéria Michalová
  In: Prekybos mokslas ir praktika. - ISBN 9986-19-261-7. - Vilnius : Lietuvos Prekybos Moskline Technine Draugija, 1997. - S. 88-90
 35. AFC New Trends in Marketing Management and Management of Customer Relations / Gabriela Bartáková, Viera Cibáková
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local an Global Challenges. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 992-996
 36. AFC Marketing w uslugach - problemy praktyki i nauczania w Republice Slowackiej / Vincent Sniščák, Gabriela Bartáková
  In: Wspólczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki. - ISBN 83-87239-79-8. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 71-78
 37. AFD Čo sa zmenilo v marketingovom manažmente organizácií za posledné desaťročie? / Gabriela Pajtinková Bartáková, Silvia Galková
  In: Reakcia marketingového manažmentu firiem na zmeny v európskom trhovom prostredí. - ISBN 978-80-88870-73-9. - Bratislava : Karprint, 2008. - S. 16-27
 38. AFD Mapping the development and processes of emerging "Green markets" in the context of sustainable marketing management / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová, Jarmila Brtková
  In: Smart City 360° 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-63190-149-2. - [Newton, MA] : EAI, 2017. - nestr. [9 s.] [online]
 39. AFD Customer experience management as a new source of competitive advantage for companies / Katarína Gubíniová, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3994-4. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - S. 164-168 [CD-ROM]
 40. AFD Udržateľný marketingový manažment - prečo a ako integrovať udržateľnosť do marketingového riadenia? / Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-14-5. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2012. - s. 248-255 [CD-ROM]
 41. AFD Advertising of Slovakia as a Tourism Destination in the Process of Globalisation / Viera Cibáková, Gabriela Bartáková
  In: Global Business and Economic Development. Vol II. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 378-381
 42. AFD Nový trend budovania marketingu vzťahov v distribučnom kanáli / Gabriela Bartáková
  In: Stratégia obchodného partnerstva v komercionalizácii produktov VEGA 5052. - ISBN 80-225-1372-5. - Bratislava: Ekonomická univerzita, 2001. - S. 56-58
 43. AFD Appraisal of driving forces in the reverse distribution channel in the Slovak republic / Katarína Gubíniová, Gabriela Pajtinková Bartáková, Juliana Mruškovičová, Silvia Treľová
  In: TRANSCOM 2017 : International scientific conference on sustainable, modern and safe transport : Procedia Engineering vol. 192 [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2017. - s. 277-282 [online]
 44. AFD Manažment portfólia zákazníkov v službách / Gabriela Bartáková
  In: Parametre spotrebiteľského správania. - ISBN 80-225-1575-2. - Bratislava : Ekonóm, 2002. - S. 4-9
 45. AFD Premena slovenských kúpeľov na dovolenkové strediská - áno či nie / Gabriela Bartáková
  In: Cestovný ruch na prelome tisícročí. - ISBN 80-230-0138-8. - Banská Bystrica : Dom techniky ZSVTS, 1995. - S. 60-62
 46. AFD Špecifiká marketingu v oblasti služieb, poskytovaných kúpeľnými zariadeniami / Gabriela Bartáková
  In: Transformácia výučby marketingu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 1996. - S. 89-93
 47. AFD Slowakische Kurorte Transformationsprozes des slowakischen Wirtschaft / Gabriela Bartáková
  In: Tourism and Hotel Industry in Countries of Transformation. - ISBN 80-225-0818-7. - Bratislava : Faculty of Commerce University of Economics, 1996. - S.178-180
 48. AFD Problémy tvorby marketingovej stretégie rozvoja slovenského kúpeľníctva / Gabriela Bartáková
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S. 79-82
 49. AFD Globalizácia trhu služieb a marketing v službách / Gabriela Bartáková
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999 III-112-114. -
 50. AFH Ponuka služieb slovenských kúpeľov a perspektívy rozvoja slovenského kúpeľníctva / Gabriela Bartáková
  In: Hospodárska a menová transformácia v stredoeurópskych krajinách. - Bratislava : Ekonóm, 1995. - S. 96
 51. AGI Tvorba a implementácia marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : výskumná úloha VEGA č. 1/5097/98. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2001
 52. AGI Marketingová komunikácia 2007 : teória a slovenská prax. / Peter Štarchoň ...[et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 53. AGI Vývojové tendencie v marketingovej komunikácii slovenských podnikov v rámci európskeho priestoru a pod vplyvom globalizačných procesov / Peter Štarchoň ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2007
 54. AGI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : výsledky vedeckovýskumnej práce na projekte VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Fakulta managementu UK : 2005
 55. BBB Marketing služieb - podstata a charakter / Gabriela Bartáková
  In: Teória ekonomiky služieb. - ISBN 80-225-0957-4. - Bratislava : Ekonóm, 1998. - S. 207-227
 56. BCI Základy marketingu / Gabriela Bartáková ...[et al.]
  Bratislava : 228 s.r.o, 2007
 57. BCI Marketing : Vybrané časti. / Viera Cibáková... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2000
 58. BDE Využitie stratégie CRM pri obsluhe trhov v globálnom marketingovom prostredí / Gabriela Bartáková
  In: Marketing & komunikace. - Roč. 14, č. 4 (2004), s. 22-24
 59. BDF Problémy implementácie a inovácie procesov CRM vo firme / Gabriela Bartáková
  In: Marketingová panoráma. - Roč. 4, č. 3-4 (2006), s.7-9
 60. BDF Stratégia riadenia kvality / Gabriela Bartáková
  In: Informačný bulletin výrobného družstevníctva. - Roč. 5, č. 1-2 (1995), s. 44-48
 61. BDF Ochrana priemyselných práv a výrobnotechnických poznatkov management know-how / Gabriela Bartáková
  In: Informačný bulletin výrobného družstevníctva. - Roč., č. 6 (1995), s. 17-20
 62. BEF Tvorba marketingovej stratégie podniku služieb / Gabriela Bartáková
  In: Teória ekonomiky služieb. - ISBN 80-225-0957-4. - Bratislava : Ekonóm, 1998. - S. 226-236
 63. DAI Marketing v kúpeľníctve / Gabriela Bartáková
  Bratislava : FM UK, 1999
 64. EDI Viera Kubičková : Inovačné aktivity podnikov služieb / Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 6, č. 1 (2011), s. 46-47
 65. EDI Hesková Marie : Teorie, management a marketing služeb / Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 7, č. 1 (2012), s. 61-62
 66. GAI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : čiastkové výsledky riešenia projektu VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Bratislava : FMUK, 2004
 67. GAI Vybrané problémy kvality služieb regiónu CR / Gabriela Bartáková
  In: Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu. Zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe. - Bratislava : Ekonóm, 1997. - S. 190-193
 68. GII Vzťahy so zákazníkmi v organizácii / Gabriela Bartáková
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 11, č. 237 (2003), s. 20
 69. GII Vybrané kapitoly z e-learningového kurzu k spracovaniu záverečných prác / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová
  Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2016
 70. GII Vybrané kapitoly z e-learningového kurzu marketing manažment / Gabriela Pajtinková Bartáková, Katarína Gubíniová
  Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2016