Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre legislatívu a akreditácie
prodekanka pre legislatívu a akreditácie

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
dekan, prodekan fakulty

Mgr. Vincent Karovič, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre IT
dekan, prodekan fakulty

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou
dekan, prodekan fakulty

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Fakulta managementu UK,
dekan, prodekan fakulty

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium
dekan, prodekan fakulty

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy
dekan, prodekan fakulty
+421 2 9021 2128

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2100

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra kvantitatívnych metód
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2028
02/902 12 028
02/902 12 028
306
Zaoberá sa problematikou využitia kvantitatívnych metód v oblasti finančných investícií so zameraním na vybrané prístupy využiteľné v súčasných ekonomických podmienkach. Ovláda programovanie v rôznych softvéroch, ako Wolfram Mathematica, IBM SPSS, SAS.

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9021 2143
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK