Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Komisie

Pre niektoré oblasti riadiacej, pedagogickej a výskumnej činnosti dekan menuje odborné a pracovné komisie. Robí tak na návrh prodekana, do kompetencie ktorého daná oblasť patrí. V každej komisii pracujú spravidla pracovníci z viacerých pracovísk fakulty. Hlavnou úlohou komisií je pripraviť podklady pre rozhodovanie dekana. Komisiám predsedajú dekanom určení pracovníci fakulty. Za svoju činnosť zodpovedajú príslušnému prodekanovi.

Disciplinárna komisia

Predseda Disciplinárnej komisie

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Členovia Disciplinárnej komisie


doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.


doc. PhDr. René Pawera, CSc. 


Mgr. Tomáš Kaščák
Mgr. Mária Barteková
Agele Moses Taban