Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby - študentský ombudsman október 2023

Výsledky volieb

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb na funkciu ochrancu práv študentov fakulty („študentský ombudsman“) Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

I.
Označenie volieb:
Druh volieb:        riadne
Spôsob hlasovania:    na volebnom mieste
Deň konania volieb:    23. október 2023
Čas konania volieb:    10:00 až 15:00 hod.
Volebné miesto:        m. č. 321, 3. poschodie budova FM UK

II.
Volebná komisia fakulty:
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.        (predseda volebnej komisie fakulty)
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.        (podpredseda volebnej komisie fakulty)
Timea Darnadiová                (člen volebnej komisie fakulty)

III.
Zoznam kandidátov:
(v abecednom poradí)
1.    Mgr. Juraj Kamenský

IV.
Výsledky volieb:
    Počet vydaných hlasovacích lístkov:               27
    Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:          27
    Počet neplatných hlasovacích lístkov:             1

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.    Mgr. Juraj Kamenský                    26  hlasov


V.
Za ochrancu práv študentov fakulty („študentský ombudsman“) Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2025 bol zvolený:
1.    Mgr. Juraj Kamenský

VI.
Volebná komisia konštatuje, že voľby ochrancu práv študentov fakulty („študentský ombudsman“) Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prebehli v súlade s vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FM UK zo dňa 27. apríla 2023 a ďalšími vnútornými predpismi fakulty, vnútornými predpismi univerzity a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Volebná komisia podľa čl. 24 ods. 3 písm. k) Zásad volieb do Akademického senátu FM UK  zo dňa 27. apríla 2023 vyhlasuje voľby ochrancu práv študentov fakulty („študentský ombudsman“) Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave za platné.

 
VII.
Zápisnica bola členmi volebnej komisie fakulty prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich podpisy.
 
Celé znenie zápisnice

Zoznam kandidátov

Zoznam kandidátov

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)

oznamuje, že

 

do volieb na funkciu ochrancu práv študentov fakulty („študentský ombudsman“) Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2025 boli navrhnutí títo kandidáti:

1. Mgr. Juraj Kamenský

 

Voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 23. októbra 2023 od 10:00 do 15:00 hod. v miestnosti č. 321 na 3. poschodí.

V Bratislave, dňa 16. októbra 2023

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD. 

Voľby na funkciu ochrancu práv študentov fakulty

Bratislava, 29. september 2023

UZNESENIE

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len VK AS FM UK).

vyhlasuje

voľby na funkciu ochrancu práv študentov fakulty (ďalej len „študentský ombudsman“) Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2025.

Voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu v pondelok dňa 23. októbra 2023 od 10:00 do 15:00 hod. v miestnosti č. 321 – 3. poschodie.

Návrhy kandidátov je možné doručiť do pondelka 16. októbra 2023 do 12:00 hod. prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno Ing. Jaroslav Huľvej, PhD., predseda VK AS FM UK. Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov do schránky podateľne.

Návrhy predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu. Pre návrh kandidátov platia ustanovenia Vnútorného predpisu č. 8/2023, Smernice dekana, Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, čl. 5.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 17. októbra 2023.

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
predseda VK AS FM UK

 

Celé znenie uznesenia

Návrh kandidáta na funkciu študentského ombudsmana