Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby do ŠRVŠ október 2023

Výsledky volieb

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb delegáta do Študentskej rady vysokých škôl

I.
Označenie volieb:
Volebný obvod:        Fakulta managementu
Druh volieb:        doplňovacie
Spôsob hlasovania:    na volebnom mieste
Deň konania volieb:    23. október 2023
Čas konania volieb:    10:00 až 15:00 hod.
Volebné miesto:        m. č. 321, 3. poschodie budova FM UK

II.
Volebná komisia fakulty:
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.        (predseda volebnej komisie fakulty)
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.        (podpredseda volebnej komisie fakulty)
Timea Darnadiová                (člen volebnej komisie fakulty)

III.
Zoznam kandidátov:
(v abecednom poradí)
1.    Mgr. Juraj Kamenský

IV.
Výsledky volieb:
    Počet vydaných hlasovacích lístkov:               27
    Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:          27
    Počet neplatných hlasovacích lístkov:             1

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.    Mgr. Juraj Kamenský                    26  hlasov

V.
Za delegáta do Študentskej rady vysokých škôl bol zvolený:
1.    Mgr. Juraj Kamenský

VI.
Volebná komisia fakulty konštatuje, že voľby delegáta do Študentskej rady vysokých škôl prebehli v súlade s vnútorným predpisom UK Zásady volieb do Akademického senátu UK a ďalšími vnútornými predpismi UK, vnútornými predpismi fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
Volebná komisia fakulty podľa čl. 26 a čl. 34 Zásad volieb do Akademického senátu UK vyhlasuje voľby delegáta do Študentskej rady vysokých škôl za platné.
 
VII.
Zápisnica bola členmi volebnej komisie fakulty prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich podpisy.

Celé znenie zápisnice

Zoznam kandidátov

Zoznam kandidátov

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)

oznamuje, že 

do doplňujúcich volieb jedného delegáta do Študentskej rady vysokých škôl za volebný obvod Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie 2023 až 2024 boli navrhnutí títo kandidáti:

1. Mgr. Juraj Kamenský

Voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 23. októbra 2023 od 10:00 do 15:00 hod. v miestnosti č. 321 na 3. poschodí.

V Bratislave, dňa 16. októbra 2023

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD. 

Doplňujúce voľby jedného delegáta do Študentskej rady vysokých škôl

Bratislava, 29. september 2023
UZNESENIE

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len VK AS FM UK).

vyhlasuje

doplňujúce voľby jedného delegáta do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2023 až 2024 za volebný obvod Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte  managementu v pondelok
dňa 23. októbra 2023 od 10:00 do 15:00 hod. v miestnosti č. 321 – 3. poschodie.

Návrhy kandidátov je možné doručiť do pondelka 16. októbra 2023 do 12:00 hod.
prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno Ing. Jaroslav Huľvej, PhD., predseda VK AS FM UK.

Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov do schránky podateľne. Návrhy predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 17. októbra 2023.

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
predseda VK AS FM UK

 

Celé znenie uznesenia

Tlačivo Návrh kandidáta na delegáta