Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby do ŠRVŠ apríl 2023

Zoznam kandidátov do ŠRVŠ

Zoznam kandidátov

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)

oznamuje, že

do doplňujúcich volieb jedného delegáta do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2023 až 2024 za volebný obvod Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu nebol od 28. marca do 13. apríla 2023 navrhnutý ani jeden kandidát.  


Z tohto dôvodu sa doplňujúce voľby vyhlásené na dňa 17. apríla 2023 v čase od 10,00 do 14,00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí budovy FM UK neuskutočnia.

V Bratislave, dňa 13. apríla 2023

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.
predseda VK AS FM UK

celé znenie zápisu

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

vyhlasuje
doplňujúce voľby jedného delegáta do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2023 až 2024 za volebný obvod Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu pondelok dňa 17. apríla 2023 od 10.00 do 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí.  
Návrhy kandidátov je možné podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár návrhu kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK.
Návrhy kandidátov je možné doručiť do štvrtka  13. apríla 2023 do 12.00 hod.  prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., predseda VK AS FM UK.
Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov za členov AS UK do schránky podateľne.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 14. apríla 2023.

celé znenie Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ

formulár Návrh kandidáta