Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby do AS UK október 2023

Výsledky opakovanej voľby

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do Akademického senátu UK

I.
Označenie volieb:
Volebný obvod:        Fakulta managementu
Volebný okrsok:        zamestnanecký
Druh volieb:        všeobecné, opakovaná voľba tretieho člena AS UK
Spôsob hlasovania:    na volebnom mieste

II.
Zamestnanecký volebný okrsok:
Deň konania volieb:        26. október 2023
Čas konania volieb:        12:00 až 14:00 hod.
Volebné miesto:            m. č. 321, 3. poschodie budova FM UK

III.
Volebná komisia fakulty:
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.        (predseda volebnej komisie fakulty)
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.        (podpredseda volebnej komisie fakulty)
Timea Darnadiová                (člen volebnej komisie fakulty)

IV.
Zoznam kandidátov v zamestnaneckom volebnom okrsku:
(v abecednom poradí)
1.    Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
2.    prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

V.
Výsledky volieb v zamestnaneckom volebnom okrsku:
    Počet vydaných hlasovacích lístkov:               33
    Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:          33
    Počet neplatných hlasovacích lístkov:             0

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.    Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.            14  hlasov
2.    prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.            19  hlasov

VI.
Za tretieho člena Akademického senátu UK v zamestnaneckom volebnom okrsku bol zvolený:

1.    prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Prví dvaja členovia Akademického senátu UK v zamestnaneckom volebnom okrsku vo volebnom obvode Fakulta managmentu boli zvolení v riadnej voľbe a sú uvedení v zápisnici z dňa konania volieb, 23.10.2023.

VII.
Náhradníci za členov Akademického senátu UK v zamestnaneckom volebnom okrsku:
1.    Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
2.    JUDr. Filip Petrinec, PhD.

VIII.
Volebná komisia fakulty konštatuje, že voľby do Akademického senátu UK prebehli v súlade s vnútorným predpisom UK Zásady volieb do Akademického senátu UK a ďalšími vnútornými predpismi UK, vnútornými predpismi fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
Volebná komisia fakulty podľa čl. 26 Zásad volieb do Akademického senátu UK vyhlasuje voľby do Akademického senátu UK za platné.
 
IX.
Zápisnica bola členmi volebnej komisie fakulty prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich podpisy.

Celé znenie Zápisnice

Vyhlásenie opakovanej voľby do AS UK

UZNESENIE

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len VK AS FM UK).

vyhlasuje

opakovanú voľbu do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za obvod Fakulty managementu (ďalej len „AS UK“) na funkčné obdobie od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2027, a to za zamestnaneckú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte jeden člen za zamestnaneckú časť akademickej obce FM UK.
Dôvodom opakovanej voľby je skutočnosť, že pri riadnej voľbe získali dvaja kandidáti rovnaký počet platných hlasov.

Zoznam kandidátov:
1.    Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
2.    prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.  

Opakovaná voľba sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu vo štvrtok dňa 26. októbra 2023 od 12:00 do 14:00 hod. v miestnosti č. 321 na 3. poschodí.

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
predseda VK AS FM UK

Celé znenie Uznesenia

Výsledky volieb

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do Akademického senátu UK

I.
Označenie volieb:
Volebný obvod:        Fakulta managementu
Volebný okrsok:        zamestnanecký a študentský
Druh volieb:        všeobecné
Spôsob hlasovania:    na volebnom mieste

II.
Zamestnanecký volebný okrsok:
Deň konania volieb:        23. október 2023
Čas konania volieb:        10:00 až 15:00 hod.
Volebné miesto:            m. č. 321, 3. poschodie budova FM UK

Študentský volebný okrsok:
Deň konania volieb:        23. október 2023
Čas konania volieb:        10:00 až 15:00 hod.
Volebné miesto:            m. č. 321, 3. poschodie budova FM UK

III.
Volebná komisia fakulty:
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.        (predseda volebnej komisie fakulty)
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.        (podpredseda volebnej komisie fakulty)
Timea Darnadiová                (člen volebnej komisie fakulty)

IV.
Zoznam kandidátov v zamestnaneckom volebnom okrsku:
(v abecednom poradí)
1.    Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
2.    prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
3.    doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
4.    Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
5.    JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Zoznam kandidátov v študentskom volebnom okrsku:
(v abecednom poradí)
1.    Romana Bohušová
2.    Mgr. Juraj Kamenský

V.
Výsledky volieb v zamestnaneckom volebnom okrsku:
    Počet vydaných hlasovacích lístkov:               45
    Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:          45
    Počet neplatných hlasovacích lístkov:             0

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.    Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.            24  hlasov
2.    prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.            24  hlasov
3.    doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.             27  hlasov
4.    Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.         30  hlasov
5.    JUDr. Filip Petrinec, PhD.                16  hlasov

Výsledky volieb v študentskom volebnom okrsku:
    Počet vydaných hlasovacích lístkov:               27
    Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:          27
    Počet neplatných hlasovacích lístkov:            0

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1.    Romana Bohušová                    24  hlasov
2.    Mgr. Juraj Kamenský                      8  hlasov

VI.
Za členov Akademického senátu UK v zamestnaneckom volebnom okrsku boli zvolení:
1.    Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
2.    doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.

Tretí člen Akademického senátu UK v zamestnaneckom volebnom okrsku nebol zvolený, pretože dvaja kandidáti získali rovnaký počet platných hlasov. O treťom platne zvolenom kandidátovi rozhodne opakovaná voľba, ktorá sa uskutoční do piatich dní od riadnej voľby.

Za členov Akademického senátu UK v študentskom volebnom okrsku boli zvolení:
1.    Romana Bohušová
2.    Mgr. Juraj Kamenský

VII.
Náhradníci za členov Akademického senátu UK v zamestnaneckom volebnom okrsku:
Náhradníci budú stanovení po uskutočnení opakovanej voľby.
Náhradníci za členov Akademického senátu UK v študentskom volebnom okrsku:
V študentskom volebnom okrsku nie sú žiadni náhradníci.

VIII.
Volebná komisia fakulty konštatuje, že voľby do Akademického senátu UK prebehli v súlade s vnútorným predpisom UK Zásady volieb do Akademického senátu UK a ďalšími vnútornými predpismi UK, vnútornými predpismi fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
Volebná komisia fakulty podľa čl. 26 Zásad volieb do Akademického senátu UK vyhlasuje voľby do Akademického senátu UK za platné.
 
IX.
Zápisnica bola členmi volebnej komisie fakulty prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich podpisy.

Celé znenie zápisnice

Zoznam kandidátov

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“) 

oznamuje, že 


do volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu na funkčné obdobie od od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2027, a to za zamestnaneckú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte traja členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce FM UK  boli navrhnutí títo kandidáti:

1. Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

2. prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.  

3. doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 

4. Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. 

5. JUDr. Filip Petrinec, PhD.

Do volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu na funkčné obdobie od od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2027, a to za študentskú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v celkovom počte dvaja členovia za študentskú časť akademickej obce FM UK  boli navrhnutí títo kandidáti: 

1. Romana Bohušová

2. Mgr. Juraj Kamenský  

Voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 23. októbra 2023 od 10:00 do 15:00 hod. v miestnosti č. 321 na 3. poschodí.  

 

V Bratislave, dňa 16. októbra 2023

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
predseda VK AS FM UK

Voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave - október 2023


Bratislava, 29. september 2023
UZNESENIE

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len VK AS FM UK).

vyhlasuje

voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za obvod Fakulty managementu (ďalej len „AS UK“) na funkčné obdobie od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2027,

a to za zamestnaneckú a za študentskú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte:
– traja členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce FM UK
– dvaja členovia za študentskú časť akademickej obce FM UK

Voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu v pondelok dňa 23. októbra 2023 od 10:00 do 15:00 hod. v miestnosti č. 321 – 3. poschodie.


Návrhy kandidátov je možné doručiť do pondelka 16. októbra 2023 do 12:00 hod. prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno Ing. Jaroslav Huľvej, PhD., predseda VK AS FM UK. Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov na členov AS UK do schránky podateľne.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 17. októbra 2023.

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
predseda VK AS FM UK

Celé znenie vyhlásenia

Návrh kandidáta na člena za študentskú časť

Návrh  kandidáta na člena za zamestnaneckú časť