Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ŠRVŠ

Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021-2024

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)
vyhlasuje riadne voľby jedného delegáta do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 až 2024 za volebný obvod Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Riadne voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu elektronicky dňa 16. novembra 2021 od 09.00 do 12.00 hod. prostredníctvom systému Microsoft Teams a MS Forms.

Návrhy kandidátov je možné doručiť do 10. novembra 2021 do 23.59 hod. tak, že navrhovateľ svoj návrh odošle v elektronickej podobe predsedovi volebnej komisie na e-mailovú adresu volbyasfmukfm.uniba.sk z adresy elektronickej pošty, ktorú mu pridelila univerzita alebo fakulta, pričom text návrhu na kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 11. novembra 2021.
Zoznam kandidátov do riadnych volieb jedného delegáta do Študentskej rady vysokých škôl


v Bratislave, dňa 26. októbra 2021

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.
predseda VK AS FM UK

Celé znenie uznesenia