Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ŠRVŠ

Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl


Vážení členovia študentskej časti akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len FM UK), Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len AS FM UK) na svojom zasadnutí dňa 19. septembra 2016 vyhlásilo riadne voľby 1 delegáta do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len ŠRVŠ) na volebné obdobie 2016-2018.

Zápisnica z volieb zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl

Bc. Christian Malchárek
Predseda volebnej komisie FM UK pri voľbe člena do ŠRVŠ