Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Riadne voľby do AS FM UK

Rozhodnutie o zaradení kandidátov do riadnych volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu podľa Článku 16 odsek 1 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu zo dňa 27. apríla 2023 (ďalej len „Zásady volieb do Akademického senátu FM UK„) takto rozhodla.

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu do riadnych volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 12. mája 2023 do 31. októbra 2027 konaných štvrtok dňa 11. mája 2023 od 10.00 do 15.00 hod. v učebni č. 10, 4. poschodie, v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu  

1.    
desiatich členov zamestnaneckej časti AS FM UK zaraďuje týchto kandidátov:
1.    doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
2.    doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.  
3.    doc. RNDr. Michal Greguš PhD.  
4.    Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
5.    Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
6.    Mgr. Magdaléna Musilová, PhD.
7.    Mgr. František Olšavský, PhD.
8.    doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  
9.    doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  
10.  Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.  

2.
piatich členov študentskej časti AS FM UK zaraďuje týchto kandidátov:
1.    Timea Darnadiová
2.    Timotej Hruška
3.    Natália Kuklová
4.    Simona Ružanská
5.    Sophia Roubalová

Celé znenie rozhodnutia

Zásady volieb do AS FM UK

Vyhlásenie riadnych volieb do AS FM UK

Volebná komisia AS FM UK
podľa Článku 12 v spojení s ustanovením Článku 36 odsek 3 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu zo dňa 27. apríla 2023

vyhlasuje

riadne voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“)
na funkčné obdobie od 12. mája 2023 do 31. októbra 2027 v celkovom počte:

10 členov zamestnaneckej časti akademickej obce FM UK
5 členov študentskej časti akademickej obce FM UK


Riadne voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
dňa 11. mája 2023 (štvrtok) od 10.00 do 15.00 hod. miesto konania – učebňa č. 10, 4. poschodie. 

Návrhy kandidátov je možné podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár návrhu kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK.

Návrh kandidáta - zamestnanca

Návrh kandidáta - študenta

Návrhy kandidátov je možné doručiť do piatka 5. mája 2023 do 12.00 hod.  prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., predseda VK AS FM UK.
Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov za členov AS FM UK do schránky podateľne.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK a oznámený zamestnaneckej ako aj študentskej časti akademickej obce FM UK 5. mája 2023 o 15.00 hod.

V Bratislave, dňa 27. apríla 2023
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.
predseda VK AS FM UK

celé znenie UZNESENIA

Zásady volieb do AS FM UK