Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do AS UK

Rozhodnutie o zaradení kandidátov do doplňovacích volieb do AS UK

Rozhodnutie o zaradení kandidátov do doplňovacích volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu podľa Článku 17 odsek 1 Vnútorný predpis č. 21/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zo dňa 24. októbra 2018  takto

rozhodla.

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu zaraďuje do doplňujúcich volieb na jedného člena za zamestnaneckú časť do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu na funkčné obdobie od 18. apríla do 31. októbra 2023 konaných dňa 17. apríla 2023 od 10.00 do 14.00 hod. v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v miestnosti č. 14 na 4. poschodí  týchto kandidátov:

1. Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Odôvodnenie  

Volebnej komisii Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu boli od 28. marca do 13. apríla 2023 doručené dva návrhy na kandidáta  do doplňovacích volieb na jedného člena za zamestnaneckú časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu. Oba návrhy navrhovali Ing. Rastislava Kulhánka, PhD.


Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu doručené návrhy preskúmala a skonštatovala, že všetky doručené návrhy kandidátov spĺňajú predpísané náležitosti a preto kandidáta zaradila do zoznamu kandidátov.
Na základe týchto skutočností Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Poučenie

Podľa Článku 18 odsek 1 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave proti rozhodnutiu Volebnej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek člen akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu podať námietku v lehote 48 hodín od zverejnenia kandidátky na webovom sídle fakulty.
 
v Bratislave, dňa 13. apríla 2023

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.
       predseda VK AS FM UK

 

Celé znenie Rozhodnutia o zaradení kandidátov do doplňovacích volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu

 

 

Vyhláseie doplňujúcich volieb do AS UK

UZNESENIE

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)

vyhlasuje
doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu (ďalej len „AS UK“) na funkčné obdobie od 18. apríla 2023 do 31. októbra 2023, a to za zamestnaneckú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte:

jeden člen za zamestnaneckú časť akademickej obce FM UK

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu pondelok dňa 17. apríla 2023 od 10.00 do 14.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí.

Návrhy kandidátov je možné podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár návrhu kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK.
Návrhy kandidátov je možné doručiť do štvrtka  13. apríla 2023 do 12.00 hod. prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., predseda VK AS FM UK. Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov za členov AS UK do schránky podateľne.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 14. apríla 2023.

Formulár: Návrh kandidáta

Celé znenie Vyhlásenia volieb